Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Underrättelseanalys

På denna sida hittar du information om ämnet underrättelseanalys. Du kan även läsa om den utbildning och forskning som bedrivs inom underrättelseanalys vid institutionen, samt få information om de medarbetare som är knutna till ämnet.

Om ämnet underrättelseanalys

Vissa typer av information kan utgöra en strategisk nyckelresurs i samband med internationella förhandlingar, vid utarbetandet av en ny utrikespolitisk linje i en viss fråga eller för att förhindra terrorhandlingar, grov organiserad brottslighet och främmande makts underrättelseverksamhet.

Stater världen över satsar stora resurser på att införskaffa och analysera sådan information. Denna verksamhet sker delvis i det fördolda och kan inbegripa politiskt och etiskt kontroversiella åtgärder. Stater ägnar sig också i varierande grad åt påverkans- och sabotageoperationer i syfte att främja sina intressen. Konsekvenserna för internationell fred och säkerhet kan vara betydande.

Underrättelseanalys (eng. intelligence studies) är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar en rad aspekter av staters underrättelseverksamhet.

Hur organiseras inhämtningen och analysen av underrättelseinformationen? Under vilka betingelser misslyckas statliga underrättelsebyråkratier med att förutse och förebygga hot? Hur har totalitära stater historiskt och i nutid använt sina säkerhetstjänster för repression och terror mot den egna befolkningen? Hur kontrollerar demokratiska stater att underrättelseverksamheten sker på ett etiskt försvarbart sätt?

Frågor rörande den underrättelseverksamhet som bedrivs inom näringslivet (business intelligence) är också en del av det underrättelsevetenskapliga forskningsfältet.

Kunskaper i underrättelseanalys är en efterfrågad kompetens inom bland annat departement och myndigheter såsom Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Migrationsverket och Tullverket.

Studenter på Samhällsvetenskapliga biblioteket i mörker med små lampor. Foto.
Hårt arbete och sena timmar på samhällsvetenskapliga biblioteket. Fotograf: Johan Bävman

Utbildning i underrättelseanalys

Kurser som ges inom ramen för underrättelseanalys:

Grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen i underrättelseanalys ges på distans. Under grundkursen genomförs en träff (närvaro obligatorisk) i Lund. Under fortsättningskursen och kandidatkursen genomförs två träffar per kurs (närvaro obligatorisk) i Lund. Vid träffarna ges du möjlighet att lyssna på och träffa intressanta föreläsare från såväl forskning som praktisk verksamhet, liksom att delta i seminariediskussioner.

Forskning i underrättelseanalys

Forskningsgruppen Underrättelseanalys

Medarbetare

Personal knutna till ämnet underrättelseanalys