Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och planetär politik

STVN25 – Environmental and Planetary Politics (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen ges på engelska.

Kursens innehåll 

Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att mänskligt driven resursanvändning och miljöförändring orsakar föroreningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar i en skala som äventyrar jordens beboelighet. För att förstå och förklara dessa miljö- och hållbarhetsutmaningar krävs teoretisk och empirisk kunskap om varför politiska åtgärder hittills varit otillräckliga för att hantera dem på en planetär skala, och varför lämpliga åtgärder än idag framstår som ogripbara och svåra att genomföra. 

Kursen introducerar hur både ett miljöperspektiv och ett planetärt perspektiv är nödvändigt för att förstå oförmågan att hantera miljöproblem liksom för att peka ut vägar för att hantera dem bättre. Ett planetärt perspektiv bygger på att den politik som genomdrivs baseras på ett bredare angreppssätt som spänner över såväl politikområden som politiska nivåer. En planetarisk politik utgår från de ekologiska gränser som naturen sätter. Kursen behandlar grön politisk teori, gröna rörelser och politiska partier, internationella överenskommelser och miljöpolicys på olika politiska nivåer. Fokus ligger på kunskap om maktasymmetrier, olikartade intressen och motstridiga normer både som hinder för politisk handling och som områden för potentiell förändring. Kursen är uppdelad i fyra delar: (1) begrepp och teorier, (2) politikområden, (3) politiska nivåer samt (4) hållbara framtider.

Kursens genomförande

Kursen bygger på aktivt lärande, vilket är en gruppbaserad pedagogik som kräver aktivt deltagande. Undervisningen består av föreläsningar, arbete med fallstudier, seminarier och formativ utvärdering. Deltagande i samtliga moment är obligatoriskt.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.