Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansöka om att bli doktorand

Här beskrivs hur man går tillväga för att ansöka om att bli doktorand, inklusive vilka formella kriterier som måste vara uppfyllda, och hur antagningsprocessen går till.

Behörighet och antagning

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå, (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Grunden för urval bland behöriga sökande är den sökandes meriter. Avgörande urvalskriterium är graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt avseende fästs vid den sökandes lämplighet för statsvetenskapligt forskningsarbete. Formell behörighet, enligt ovan, är därför inte tillräcklig för antagning utan sökandes studieresultat är också föremål för bedömning. Samma regler gäller för licentiatstuderande som för studerande till doktorsexamen. Den som antagits till licentiatstudier måste genomgå ny antagning för att fortsätta till doktorsexamen.

Till utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen antas endast sökande som anställs som doktorand. Dock kan sökanden som har någon annan form av finansiering antas om den sökande bedöms vara lika meriterad som de som antas i ordinarie ansökningsomgång. En förutsättning är då att institutionen bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år vad gäller doktorsexamen.

För varje forskarstuderande måste förutom en individuell studieplan finnas en finansieringsplan som avser hela den beräknade studietiden.

Ansökan och information

Ordinarie antagning

De år antagning sker gäller normalt följande: utlysning sker här på institutionens webbplats, vanligtvis i december. Ansökan skall vara inlämnad till Statsvetenskapliga institutionen till det datum som specificeras i utlysningen, vanligtvis tidigt i februari. Intervjuer med en tätgrupp sker i slutet av mars, och beslut om antagning fattas senast under april månad av en antagningskommitté. Tillträdesdag är 1 september.

Antagning vid annan tidpunkt än den ordinarie

Det förekommer att institutionen tillförs medel (till exempel via projekt) för att anställa doktorander utanför den ordinarie antagningsomgången. Information om detta annonseras i förekommande fall direkt här på webbplatsen.

Våra lediga tjänster

Du kan också vända dig direkt till studierektor för forskarutbildningen för mer information:

Sara Kalm
E-mail: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)