Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är forskarstudier?

- en introduktion

Här beskrivs översiktligt vad forskarutbildningen innebär och vilka moment den innefattar.

Kraven på doktorsexamen är utformade så att studierna normalt kräver fyra års heltidsarbete. Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 poäng och en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng.

För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), som skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard. Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.

Forskarutbildning sker enligt en studieplan som är fastställd av institutionsstyrelsen och fakulteten. Doktoranden följer en individuell studieplan som upprättas av doktorand och handledare i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året. Institutionen stödjer doktoranden huvudsakligen genom kurser och handledning, vilket omfattar både hjälp med inriktning av studier och avhandlingsarbete och kontinuerlig vägledning under arbetet med avhandlingen.

Vidare länkar:

Mer generell info

Universitetets centrala webbplats erbjuder ytterligare information om utbildning på forskarnivå. Läs mer om

  • Antagning
  • Studiefinansiering
  • Studieplaner
  • Examen och disputation
  • Doktorandkårer och fackligt stöd
  • Fakulteternas information om forskarutbildning

www.lu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva