Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. Vårtermin. (Hösttermin på engelska).

STVN10- Policyprocesser - aktörer, drivkrafter och konsekvenser (15 högskolepoäng)

Höstterminens kurs presenteras på vår engelska webbplats

Kursen handlar om hur offentlig politik kommer till. En centralt inslag är att visa att policyprocessen i många avseenden skiljer sig åt mellan olika typer av policyområden. 

Kursens teoretiska inslag tar fasta på samspelet mellan förhållanden på tre olika analysnivåer: normer, institutioner och aktörer. Å ena sidan uppmärksammas aktörernas beslutsfattande, styrningsförsök och ambitioner att utöva inflytande. Å andra sidan uppmärksammas hur normer och institutioner såväl begränsar som möjliggör aktörernas agerande. 

Två analytiska problem betonas särskilt i kursen: 

  1. Hur kan styrning ske inom offentlig politik? Här uppmärksammas olika beslutsmodeller och styrningsinstrument.
  2. Hur kan demokrati och makt utövas? 

Båda dessa perspektiv förutsätter insikter i skilda metodologiska utgångspunkter. I kursen behandlas således olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i forskningen om policyprocesser.

Kursens empiriska och mer praktiskt orienterade innehåll baseras på ett antal fallstudier. I dessa behandlas policyprocesser på skilda politikområden, t ex utrikespolitik, infrastrukturprojekt, välfärdsreformer osv. Vidare uppmärksammas under kursen det informella inslaget i policyprocesser, bl a genom att beslutsfattare bjuds in som gästföreläsare.