Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsatskurser i statsvetenskap

STVM20 och STVM25 – Examensarbeten för magister- och masterexamen i ämnet statsvetenskap. Avancerad nivå. 15–30 högskolepoäng. Höst- och vårtermin.

Magisteruppsats i statsvetenskap

STVM20 – Examensarbete för magisterexamen (15 högskolepoäng)

Kursen innebär att studenten utformar och genomför en vetenskaplig undersökning på egen hand. Studenten skall identifiera ett relevant forskningsproblem, välja ut metoder, samla in och bearbeta ett teoretiskt och empiriskt material, samt presentera resultaten i skriftlig form. Uppsatsarbetet genomförs i samarbete med en handledare som utses av institutionen. Handledaren ger råd och synpunkter på uppläggningen av undersökningen. Men kursen utgör samtidigt ett självständigt arbete, och författaren är själv ansvarig för den undersökningens genomförande.

Kursen läses av den som ska ta ut en ettårig magisterexamen.

För tillträde till kursen krävs att den sökande examinerat och slutfört en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap.  Den sökande måste dessutom ha fullgjort på avancerad nivå kursfordringar för kurser i statsvetenskap omfattande minst 15 hp och samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori 15 hp varav minst 7,5 hp är i metod.

Kursplan (pdf, nytt fönster)


Masteruppsats i statsvetenskap

STVM25 – Examensarbete för masterexamen (30 högskolepoäng)

Kursen utgör ett självständigt arbete där studenten på egen hand utformar och genomför en vetenskaplig undersökning. Studenten skall på egen hand formulera ett forskningsproblem, välja ut en lämplig metod, bearbeta ett omfattande teoretiskt och empiriskt material, samt redovisa resultaten i form av en skriven text. Forskningsprocessen genomförs i samråd med en handledare som utses av institutionen. Handledarens uppgift är att ge konstruktiv feedback på undersökningens uppläggning. Ansvaret för såväl genomförandet som den färdiga uppsatsen vilar emellertid på uppsatsförfattaren själv.

Kursen läses av den som ska ta ut en tvåårig masterexamen. 

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap eller motsvarande. Studenten måste dessutom ha fullgjort STVP20 – Politisk ordning i tid och rum och STVN14 – Political Science Methodology, samt ytterligare 30 poäng på avancerad nivå, av vilka minst 15 poäng ska vara i statsvetenskap.

Kursplan (pdf, nytt fönster)

Studieinformation i Canvas