Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Fortsättningskurs

STVA23 – Fortsättningskurs i statsvetenskap (30 högskolepoäng). Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

Kursen STVA22 erbjuds för sista gången höstterminen 2022 och ersätts med STVA23 våren 2023.

Kursen förmedlar fördjupade insikter i det vetenskapliga studiet av politik. Studenterna genomför även mindre forskningsuppgifter där de på egen hand analyserar statsvetenskapliga problemställningar. Kursen är indelad i fyra delkurser. Den första och tredje delkursen läses av alla, den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Därefter avslutas hela kursen med ett uppsatsarbete. Tilldelningen av alternativkurs sker i samband med kursintroduktionen.

Kursens delkurser

Delkurs 1. Demokrati (7,5 högskolepoäng)

Delkursen behandlar demokrati som styrelseform. Kursdeltagarna introduceras till normativa demokratimodeller med olika syn på demokratins process- och substansvärden. Delkursen behandlar demokratins historiska utveckling, liksom demokratiseringsprocesser där stater rör sig från auktoritärt styre i demokratisk riktning. Delkursen behandlar även relationen mellan demokrati och utveckling, samt den roll som byråkrati har för demokrati I delkursen uppmärksammas också de utmaningar som finns för demokratiska styrelseskick, exempelvis populism, expertstyre och autokratisering. Kursinnehållet exemplifieras löpande med djupdykningar i ett antal empiriska exempel. Delkursens fokus på demokrati kombineras med metodologiskt inriktade resonemang kring studiet av politisk teori, komparativ metod och konstruerandet av demokratimått.


Delkurs 2 Alternativ i statsvetenskaplig teori (7,5 högskolepoäng)

Delkursen väljs bland de alternativ som institutionsstyrelsen fastställer inför varje kursstart. Alternativkurserna syftar till att ge en översikt över olika statsvetenskapliga forskningsområden.

Vilka av nedanstående alternativkurser som ska ges bestäms av Statsvetenskapliga institutionens styrelse inför varje termin. Preliminärt planerade kurser är följande:


Delkurs 3 Statsvetenskaplig metodologi (7,5 högskolepoäng)

Delkursen syftar till att förmedla grundläggande metodologiska kunskaper. Delkursen behandlar forskningsprocessens olika skeden och inleds med en diskussion kring problemformuleringens betydelse och olika strategier för att studera politiska företeelser. Fallstudier, komparativ metod och kvantitativ metod behandlas varvid kriterier för val av fall och kopplingen till teori diskuteras. Frågor kring operationalisering av teoretiska begrepp behandlas, liksom metoder för materialinsamling. Olika slag av textanalys uppmärksammas, liksom metoder för normativ analys. Delkursen innefattar ett stort inslag av övningar och praktiska moment. Efter genomgången delkurs har studenten utvecklat god förmåga i att formulera ett statsvetenskapligt problem och välja ut och använda relevanta metodologiska redskap för att lösa detta problem.


Delkurs 4 Uppsats (7,5 högskolepoäng)

I delkursen genomför studenterna två och två ett uppsatsarbete där de tillsammans får utveckla förmågan att självständigt behandla statsvetenskapliga 2/ 5 problemställningar. Detta innebär att studenterna skall genomföra och skriftligt och muntligt redovisa en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete. Uppsatsämne väljs i samråd med examinator och skall hämtas från det område som den valfria delkursen behandlar.

I den första delkursen behandlas grundläggande metodologiska kunskaper för statsvetenskaplig forskning.

Du får träna på alla centrala inslag i forskningsprocessen: att formulera ett problem, välja ut en lämplig metod, knyta an till relevant teori, precisera viktiga begrepp, samt att samla in och bearbeta ett empiriskt material.

Delkursen innefattar ett stort inslag av övningar och praktiska moment. Efter att ha läst kursen har du goda förutsättningar att förstå och värdera resultat från statsvetenskaplig forskning, samt förmåga att på egen hand genomföra statsvetenskapliga undersökningar. 


Litteratur: alla delkurser (pdf, nytt fönster) (inväntar uppdatering).
Kursplan: alla delkurser (pdf, nytt fönster)