Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarkurser och avhandling

Forskarutbildningen omfattar 240 HP, varav 180 HP utgörs av avhandlingsarbetet och resten av forskarkurser. Här hittar du information om detta. Som stöd har doktoranden även en handledare och en biträdande handledare, och deras roll beskrivs här.

Forskarkurser

Kursdelen omfattar metodkurser (30 hp) samt läskurser och specialkurser (30 hp), valda med tanke på avhandlingsarbetet. Kursdelen kan läsas i form av gemensamma kurser och i form av individuella kurser, s.k. läskurser.

Undervisningen på metod- och specialkurserna ges i form av seminarier och föreläsningar som behandlar forskningsproblem, uppläggning av avhandlingar och andra frågor av gemensamt intresse för alla forskarstuderande.

Riktlinjer för läskurser

Man kan även besöka forskarkurser utanför den egna närmiljön. Både på svensk och internationell nivå anordnas det forskarkurser som kan infogas i den egna utbildningen. Institutionen betalar inte för sådana vistelser utan intresserade måste söka bidrag.

Genomgångna doktorandkurser registreras genom att doktoranden lämnar in ett intyg, med eventuella kursintyg som bilaga, till studierektor för forskarutbildningen. Denne ser till att kurserna registreras i Ladok.

Kunskapskontrollen på kurser ingående i forskarutbildningen sker i den form som examinator i samråd med doktoranden finner lämplig.

Avhandlingsarbetet

Avhandlingsarbetet omfattar 180 hp och utgör navet i utbildningen. Tre formella hållpunkter är tänkta att fungera som hjälp i de olika faserna. Relativt tidigt i arbetet avhålls ett planseminarium där doktoranden presenterar idéer i utkast. Mitt i arbetet hålls ett mittseminarium, och en manuskonferens diskuterar ett avhandlingsmanus i förhållandevis färdig form. Efter grönläsning av ett färdigt manus är det endast den formella disputationen som kvarstår. Här finns en Lathund för slutfasen av avhandlingsarbetet 2017 (PDF) med påminnelser om de viktigaste stegen och måtten att vidta under den sista tiden fram till disputation.

Avhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling där olika delar (i formen av akademiska, gärna publicerade, papper) samlas i en "kappa".

En student som genomgått viss utbildning på avancerad nivå kan tillgodoräkna sig denna i forskarutbildningen efter beslut av studierektor för forskarutbildningen. Detta avser framför allt metodkurser. Tillgodoräknanden prövas på studentens egen begäran.

Handledare

Under den första terminen omhändertas varje doktorandkull av ett introduktionsteam som ska ha regelbundna sammankomster med doktoranderna, underlätta de nyantagnas insocialisering i institutionsmiljön, hjälpa dem att knyta kontakter med andra seniora forskare, ge dem råd om uppläggningen av den inledande forskarutbildningen och tillhandahålla ett forum för att börja diskutera deras avhandlingsämnen. Ingen personlig huvudhandledare utses under denna period. Handledare utses av prefekt i samråd med studierektor för forskarutbildningen efter samtal med doktoranden. Huvudhandledare ska vara docentkompetent; detta krävs ej för biträdande handledare. Huvudhandledare och biträdande handledare har som uppgift att hjälpa doktoranden att lotsa fram arbetet från idé till slutmanus. Handledarna ingår i ett handledarkollegium som i en större grupp diskuterar arbetet.

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att strukturera och organisera utbildningen. Studieplanen upprättas i samråd mellan handledare och doktorand, och fastställs sedan av prefekten och arkiveras på institutionen.

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning och avhandlingsarbetet, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring och en studiefinansieringsplan.

Doktorandens individuella studieplan ska följas upp varje år. Vid förändringar i studietakten, såsom frånvaro p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet, ska studieplanen revideras.

Individuell studieplan

Forskarseminariet

Institutionens forskare samlas regelbundet för att diskutera och kommentera varandras alster, eller för att avlyssna föredrag från inbjudna personer. Förutom seminarier de flesta onsdagseftermiddagar anordnas forskningsinternat, vanligtvis en gång per termin. Anställda uppmuntras att delta i seminarieverksamheten så mycket som möjligt för att berika forskningsmiljön, och sprida intressant och aktuell information. Regelbundet, aktivt deltagande i de allmänna seminarierna och i de eventuella specialseminarier som avser den studerandes inriktning är obligatoriskt under hela studietiden.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten