Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

@ Statsvetenskap: Grundkurser på distans

Kurser på grundnivå (termin 1) i statsvetenskap. Nätbaserade distanskurser. Inga fysiska sammankomster.

Grundkursen i statsvetenskap kan i sin helhet även läsas som separata nätbaserade distanskurser. Du kan välja att läsa en, två eller alla tre distanskurser. Väljer du att läsa alla tre distanskurser har du behörighet till fortsättningskursen i statsvetenskap.

På dessa kurser finns inga fysiska sammankomster, all undervisning, kommunikation och examination sker i stället genom lärplattformen Canvas.

De tre distanskurserna:


@ Statsvetenskap: Statsvetenskaplig introduktion

STVA01 Grundkurs i statsvetenskap (7,5 högskolepoäng). Nätbaserad distanskurs. Vårtermin.

Syftet med kursen är att introducera statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik. Tonvikt läggs vid att presentera innebörden av detta förhållningssätt och vid ämnets utveckling och nuvarande karaktär mot bakgrund av forskningsprocessens grundelement: problem, teori, metod, material och resultat.

Därefter ägnas kursen åt politisk filosofi, det vill säga teoribildningar som utreder politikens värdefrågor. Här ingår politisk idéanalys, demokratiteori och analys av centrala politisk-filosofiska begrepp, till exempel makt, frihet och rättvisa.

Litteratur (pdf, 252 kB, nytt fönster)
Kursplan (pdf, 268 kB, nytt fönster)


@ Statsvetenskap: Politik och styrelse

STVA02 – Grundkurs (termin 1) i statsvetenskap. 15 högskolepoäng. Nätbaserad distanskurs. Hösttermin.

I kursen behandlas normativa och empiriska teorier kring begrepp som demokrati, stat, styrelseskick och makt. I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering. Tyngdpunkten ligger på jämförande analyser av demokratiska system, men med återkommande jämförelser också med icke-demokratiska styrelseskick.

En huvudfråga rör förhållandet mellan olika normativa demokratiperspektiv och den konkreta utformningen av ett lands eller politiskt systems institutioner och processer.

Kursen spänner över ett brett spektrum av frågor och behandlar sådant som statsskick och statsorganens roll i den politiska processen (t ex parlament, regering, förvaltning och valsystem), partiers och andra aktörers roller liksom mer övergripande frågor kring den politiska kulturens betydelse för systemets funktionssätt. 

Litteraturlista (pdf, 272 kB, nytt fönster)
Kursplan (pdf, 268 kB, nytt fönster)


@ Statsvetenskap: Internationell politik

STVA03 – Grundkurs i statsvetenskap. 7,5 högskolepoäng. Nätbaserad distanskurs. Vårtermin.

Syftet med kursen är att ge en introduktion till studiet av internationell politik. Kursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med ordning, konflikt och samarbete på det internationella planet.

Diskussionen koncentreras till tre olika analysnivåer: (1) systemet som helhet, (2) internationellpolitiska aktörer samt (3) interaktion mellan två eller flera aktörer.

På systemnivå behandlas sådant som internationell säkerhet, internationell politisk ekonomi och relationerna mellan Nord och Syd. På aktörsnivå studeras olika processer och egenskaper som bidrar till att forma enskilda aktörers politik gentemot omvärlden. På interaktionsnivå studeras den dynamik som utvecklas i relationerna mellan aktörerna, t ex vad gäller internationella konflikter eller olika typer av samarbetsprocesser. 

Litteratur (pdf, 257 kB, nytt fönster)
Kursplan (pdf, 268 kB, nytt fönster)