Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

På denna sida har vi samlat information om din utbildning som doktorand på Statsvetenskapliga institutionen. Information om din anställning som doktorand hittar du under rubriken anställning.

Innehåll på den här webbsidan:


Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är ett webbaserat dokument som sammanställer allt som rör doktorandens forskarutbildning. ISP ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning och avhandlingsarbete, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring och en studiefinansieringsplan.

Din individuella studieplan ska uppdateras och följas upp varje år, vanligtvis i slutet av höstterminen. Handledaren får då en påminnelse via epost om att öppna ISP för revidering. Doktoranden och huvudhandledaren kan revidera ISP via sin inloggning till ISP-systemet. Den biträdande handledaren kan enbart se en pdf-version av planen.

Vägledning till ISP-systemet finns på Samhällsvetenskapliga fakultetens sidor som du kommer till via denna länk.

Det Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR) håller ibland workshops tillsammans med doktorandombudsmannen (DOMB) om ISP.

sdr [at] ldk [dot] lu [dot] se (För mer information, vänligen kontakta ordförande i Samhällsvetenskapliga doktorandrådets via denna e-postlänk)


Diskussion om förväntningar

För att säkerställa att doktorand och handledare har samma förväntningar så finns ett diskussionsunderlag med ett antal frågor att individuellt besvara och sedan diskutera gemensamt. Detta bör göras i samband med att handledare tilldelats.

På handledarens initiativ bör detta upprepas i samband med mittseminariet för att se om förväntningar och erfarenheter har förändrats och andra åtgärder behövs. Även vid andra tillfällen under forskarutbildningen kan det vara till nytta att använda detta diskussionsunderlag.

Diskussionsunderlag för diskussion om förväntningar (docx,105 kB, nytt fönster)


Doktorandkurser

Kursdelen av forskarutbildningen omfattar 60 poäng, varav 30 ska vara i metod. Under doktorandens första år avklaras flera obligatoriska kurser av generell karaktär. Vissa ges på institutionen och andra av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Efter detta kompletterar doktoranden med specialiserade kurser som är relevanta för det individuella avhandlingsprojektet. Dessa kan tas vid fakulteten, som individuella läskurser på institutionen, eller vid andra universitet. Doktoranden och handledarna planerar kursarbetet i samråd med studierektor för forskarutbildningen.


Kurser under första årets doktorandstudier

Hösttermin

Vårtermin


Kurs om forskningsetik

I tillägg till ovan kurser ska doktorander i början av sitt andra år ta del av en tvåveckorskurs på Samhällsvetenskapliga fakulteten om forskningsetik (3 poäng). Denna kurs registrerar sig doktoranden själv på enligt nedan länk.

Länk till kursen Research Ethics


Övriga kurser

Övriga kurser ska väljas i samarbete med handledare och studierektor för forskarutbildningen och kan utgöras av läskurser, fakultetskurser eller externa kurser. Doktorander finansierar eventuella kursavgifter med sina egna doktorandmedel (”ryggsäckspengarna”) eller genom att söka finansiering från externa källor.

Läs mer om finansiering för doktorander här.


Läskurser

Med ”läskurs” menas kurs på forskarutbildningsnivå som inte involverar undervisning. Vanligtvis har kursen en eller ett fåtal deltagare. Läskursen kan röra sig om breda forskningsöversikter (exempelvis ”klassiker inom internationella relationer”) eller mer nischade teorikurser som ger en överblick över ett specifikt forskningsfält. Omfånget för en sådan kurs om 7,5 poäng bör ligga kring 2500 sidor, men kan variera beroende på texternas karaktär. (En stor andel artiklar innebär till exempel att sidantalet kan minskas något.) 

Förslag på läslista lämnas av handledare och doktorand till studierektor för forskarutbildningen för granskning. Läskurser examineras av någon av institutionens professorer eller docenter. Examination sker genom författande av ett paper (10–15 sidor), och/eller genom muntlig tentamen.


Registrering av kurspoäng

Slutförda doktorandkurser registreras genom att doktoranden lämnar in ett intyg, med eventuella kursintyg som bilaga, till studierektor för forskarutbildningen som ser till att kurserna registreras i Ladok. För externa kurser måste doktoranden innan kursanmälan stämma av med studierektor för forskarutbildningen att kursen kommer att tillgodoräknas inom forskarutbildningen och vilket antal poäng den ska ges.


Forskarutbildningskurser på Samhällsvetenskapliga fakulteten (information på engelska)

You find current and planned courses on the faculty internal staff pages.


Doktorandkurser vid andra universitet

Doktorander uppmuntras att delta i externa kurser för metod-specialisering. Dock bör doktoranden alltid försäkra sig om att dessa kurser kommer att godkännas inom ramen för forskarutbildningen i Lund, och hen bör vara medveten om att antal poäng som kursen ger kan komma att räknas annorlunda här. Därför ska doktoranden med handledare alltid diskutera externa kurser med studierektor för forskarutbildningen innan de påbörjas. 

Många universitet erbjuder sådana specialiserade metodkurser för statsvetardoktorander. Några exempel är ECPR’s sommarskola, ICPSR Summer School vid University of Michigan, och Summer School vid University of Essex, UK. Doktoranden bör alltid konsultera studierektor för forskarutbildning före anmälan till externa kurser.  


Avhandlingsarbetet

Avhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling där olika delar (i formen av akademiska, gärna publicerade, papper) samlas i en "kappa".


Monografiavhandling

En monografiavhandling är normalt en enhetlig, sammanhållen ensamförfattad text, uppdelad i kapitel, som berör en och samma tematik. Det rekommenderas att du redan från början, eller åtminstone i ett tidigt skede av avhandlingsprocessen, inriktar dig på att skriva en monografiavhandling. Arbetsplaneringen bör avspeglas i den individuella studieplanen.

Monografiavhandlingars omfattning varierar. Fakultetens tryckningsbidrag uppgår dock till ett fast belopp som fastställs på årsbasis. Detta skall, utöver andra kostnader som uppkommer vid disputationen, räcka till att finansiera tryckningen av en pliktupplaga (kontakta studierektor för forskarutbildningen för exakt antal). En avhandling som inte är skriven på engelska skall vara försedd med en sammanfattning på engelska.


Sammanläggningsavhandling

En sammanläggningsavhandling ska innehålla ett antal vetenskapliga uppsatser samt en sammanbindande kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidraget som lämnas av uppsatserna. Precis som vid monografiavhandlingar görs en sammantagen bedömning av sammanläggningsavhandlingens vetenskapliga kvalitet. Om en sammanläggningsavhandling har gjort en vetenskaplig prestation motsvarande en monografiavhandling kan avhandlingen läggas fram för disputation.

Det rekommenderas att doktoranden i ett tidigt skede av avhandlingsprocessen bestämmer om arbetet ska inriktas på att skriva en sammanläggningsavhandling. Arbetets upplägg ska avspeglas i den individuella studieplanen.

I normalfallet ingår tre till fem vetenskapliga uppsatser i avhandlingen. Uppsatserna ska vara publicerade eller publicerbara, antingen i vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga antologier. I avhandlingen ska ingå minst en artikel antagen till en peer reviewed tidskrift. Minst två av uppsatserna i avhandlingen bör vara ensamförfattade, och som mest bör en artikel vara samförfattad med handledare och/eller biträdande handledare. I samförfattade verk ska arbetsfördelningen mellan författarna på något sätt dokumenteras. Uppsatsernas omfattning, antalet samförfattade uppsatser, liksom antalet författare i dessa, vägs in i bedömningen av hur många uppsatser avhandlingen bör innehålla.

Exempel på avhandlingsinnehåll är en antagen artikel, en insänd (submitted) artikel, ett antologikapitel och ett artikelmanuskript.

Kappan bör ha karaktären av en översiktsartikel där de enskilda uppsatserna placeras in i ett sammanhang och deras samlade bidrag klargörs. Omfånget på kappan rekommenderas ligga på omkring 10 000 ord. Detta ska dock ses i ljuset av artiklarnas innehåll. En kappa bör försöka fördjupa och bredda de aspekter av avhandlingens tematik som inte givits tillräckligt utrymme i uppsatserna.

Uppsatserna ska behandla en gemensam tematik men vara innehållsmässigt fristående från varandra. I normalfallet bör merparten av uppsatserna vara skrivna på engelska.

Institutionen har arbetat fram interna riktlinjer för monografilicentiat och för sammanläggningslicentiat. 

Länk till riktlinjer för licentiatexamen


Seminarium, manuskonferenser och grönläsning

Tre formella hållpunkter fungerar som hjälp i de olika faserna i avhandlingsarbetet. Efter ungefär ett års doktorandstudier hålls ett planseminarium med idéer i utkast. Halvvägs i avhandlingsarbetet hålls ett mittseminarium. Vid manuskonferensen diskuteras ett nästan färdigt avhandlingsmanus. När manuset är helt färdigt görs en ”grönläsning” av två seniora forskare vid institutionen. Efter grönt ljus för ett färdigt manus är det endast disputationen som kvarstår.

Här finns en lathund med påminnelser om de viktigaste stegen att vidta under den sista tiden med avhandlingens slutförande fram till disputation.

Länk till lathund för slutfasen av avhandlingsarbetet

Har du frågor om din anställning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din utbildning som doktorand?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58

Har du frågor som rör din anställning?

Vi har samlat information om försörjnings- och aktivitetsgrad, lön, tjänsteförläning och vad du ska göra om du hamnar i konflikt med din handledare.

Information om anställning som doktorand