Freds- och konfliktvetenskap kandidatkurs

Kandidatkurs. 30 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

FKVK02 Freds- och konfliktvetenskap 61-90 hp (7,5+7,5+15hp)

Delkurs 1: Alternativa teorikurser (7,5 hp)

Delkurs 2: Metod (7,5 hp)

Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i freds- och konfliktvetenskap för att skapa en bred förtrogenhet med samhällsvetenskapliga metoder och analystekniker. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling med särskild uppmärksamhet vid kvantitativ analys.


Delkurs 3: Examensarbete / Uppsats (15 hp)

Uppsatsarbetet handlar om att teoretisk, metodiskt och empiriskt visa på din förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Här ingår skriftlig och muntlig redovisning av forskningsuppgiften och aktivt deltagande i granskningen av andras forskningsarbete.