Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Slutfasen i avhandlingsarbetet

Följande är en kom ihåg-lista till doktorander och handledare för slutfasen i avhandlingsarbetet, från det att manuskonferensen är färdig fram till disputationen. Normalt sett ligger manuskonferensen ca 4-6 månader före disputationen.

Doktoranden

 • Ta del av fakultetens skrivelse ”Information till doktorand och institution vid disputation”.
 • Grönläsning: Gör upp med de två grönläsarna, som utses av studierektor för forskarutbildningen (i samråd med handledaren och som regel redan i samband med manuskonferensen), om när det är lämpligt att överlämna manus till grönläsning. I normalfallet bör grönläsarna ges minst 2 veckor till inläsning. Tänk på att även reservera tid för att införa eventuella smärre ändringar på förslag av grönläsarna, förslagsvis cirka 2 veckor.
 • Språkgranskning/översättning: Då kostnaden för detta belastar disputationsbudgeten måste det diskuteras med handledaren, som är ansvarig för denna; planera för cirka 2-3 veckor för detta (beroende på omfattning och format).
 • Fastställ utifrån planerad tid för grönläsning och språkgranskning – i samråd med handledaren – disputationsdatum och tid. Disputationer får bara äga rum under terminstid. Datum för disputation ska bokas minst sex veckor före disputationsdag, men behöver givetvis i praktiken göras långt tidigare. Högst två disputationer får äga rum samma dag på fakulteten, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.
 • Så fort disputationsdagen är fastställd så kontakta Mediatryck. En rekommendation är att gå deras kurs. Uppge att du kommer från Samhällsvetenskapliga fakulteten och att din avhandling ska läggas upp för så kallad ”print-on-demand”. Detta betyder att din avhandling blir sökbar i exempelvis nätbokhandlarnas bestånd och de kan således beställa en kopia av din bok/avhandling.
  Läs mer om Mediatryck på deras webbplats
 • I normalfallet sätter man sin avhandling själv i Mediatrycks mall. Men man kan även be Mediatryck om hjälp med sättningen, vilket beräknas ta cirka 10 dagar.
 • För författare till sammanläggningsavhandlingar: Sök tillstånd från förlaget/en att få reproducera publicerade artiklar; medförfattarintyg behövs dock ej.
 • Ansök om ett ISBN-nummer till avhandlingen via universitetsbibliotekets webbplats.
  Läs om att ansöka om ISBN på universitetsbibliotekets webbplats
 • Om avhandlingen ska ingå i serien ”Lund Political Studies” erhålls (a) ett volymnummer, (b) ISSN-nummer samt (c) en fullständig förteckning over seriens tidigare publicerade avhandlingar (skall inkluderas i slutet av avhandlingen) från institutionens forskningsadmnistratör.
 • I varje avhandling ska finnas ett spikningsblad (titelblad) och ett dokument-datablad. Mall för dessa finns.
 • Lämna slutmanus till Mediatryck (cirka 6 veckor före disputation).
 • Provboken (korrektur).
 • Spikning ska ske senast 3 veckor före disputation, varav minst 2 veckor ska vara under terminstid. I undantagsfall kan förkortad spikningstid medges med en vecka (om till exempel tryckningen blivit försenad). Beslut om förkortad spikningstid fattas av dekanus.
 • För detaljer i samband med spikningen, se fakultetens skrivelse ”Information till doktorand och institution vid disputation”. Samhällsvetenskapliga fakulteten har så kallad elektronisk spikning, det vill säga du ska registrera din avhandling i LUCRIS. Har du frågor om hur man registrerar i LUCRIS, vänligen vänd dig till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
  Logga in i LUCRIS
 • Distribution av pliktexemplar: Se särskild lista som forskningsadministratören tillhandahåller. Enligt en ny praxis på institutionen ingår i detta antal inte avhandlingsexemplar till medarbetare på institutionen (vid sidan av ledamöterna i betygsnämnden). Till medarbetare läggs endast ett exemplar efter förfrågan (övriga kan läsa avhandlingen elektroniskt).

Handledaren

 • Ta del av fakultetens skrivelse ”Information till doktorand och institution vid disputation”.
 • Kontakta fakultetskansliet för att boka dag och tid för disputationen (efter samråd med doktoranden).
 • Boka lokal för disputationen (sedan dag och tid fastställts och godkänts av fakulteten).
 • Planera disputationsbudgeten (se särskilt excelblad som skickas ut av studierektor forskarutbildningen i samband med manuskonferensen)
 • Välj opponent (i samråd med doktoranden och studierektor forskarutbildningen). Om opponenten kommer från utländskt universitet kan det vara på sin plats att informera om förväntningarna och rollen (kontakta gärna studierektor forskarutbildningen, som har erfarenhet av detta).
 • Fyll i blanketten med förslag till opponent och betygsnämnd. Praxis är att ha 5 ledamöter, varav de 2 grönläsarna ingår ”ex officio”. Därutöver är praxis att ta en statsvetare från annat universitet, en icke-statsvetare från samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund, samt en person från annan fakultet (i Lund). Blanketten ska sedan godkännas av prefekten (alternativt vice prefekt med ansvar för doktorandfrågor) och skickas till fakultetskansliet.
  Blankett för förslag till fakultetsopponent vid disputation (word, 14 kB, nytt fönster)
 • När förslaget godkänts, be forskningsadministratören att boka (a) resa till opponent och betygsnämndsledamot från annat universitet; (b) lokal för betygsnämndens sammanträde efter disputationen; samt (c) restaurang för lunch med betygsnämnden. Informera betygsnämnden om det ungefärliga körschemat under disputationsdagen.
 • Disputationen: Huvudhandledaren fungerar som ordförande vid disputationen och hälsar välkomna. Normalt sett förväntas opponenten ha ordet i ca 90 minuter. Huvudhandledaren introducerar opponenten samt lämnar över ordet till frågor från de externa ledamöterna av betygsnämnden och auditoriet sedan opponenten är färdig.
 • Betygsnämndens sammanträde: Handledare och biträdande handledare får närvara vid mötet och yttra sig men inte delta i beslutet. I normalfallet utses den seniora grönläsaren till ordförande.
 • Ladda ned och medtag 2 ifyllda exemplar i original av blanketten till protokollet. Det ena underskrivna exemplaret läggs i doktorandens fack, det andra skickas till fakultetskansliet.
  Protokoll för doktorsavhandling (pdf, 92 kB, nytt fönster)
 • Efter disputationen: Be institutionens ekonomiansvarige om hjälp att betala ut arvode och eventuell reseersättning till opponenten. Till betygsnämndsledamöter utgår inte arvode men vid behov reseersättning.
 • Efter disputationen: Ta ut doktorsexamen.
  Läs om att ta ut examen på Lunds universitets webbplats