Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Slutfasen i avhandlingsarbetet

Följande är en kom ihåg-lista till doktorander och handledare för slutfasen i avhandlingsarbetet, från det att manuskonferensen är färdig fram till disputationen.

För doktoranden

För handledare


 För doktoranden


Ytterligare information för doktoranden

Språkgranskning/översättning

Då kostnaden för språkgranskning belastar disputationsbudgeten måste det diskuteras med handledaren, som är ansvarig för denna. Planera för cirka 2-3 veckor för detta (beroende på omfattning och format). Se information nedan om disputationsbudget.


Boka disputationsdatum

Fastställ utifrån planerad tid för grönläsning och språkgranskning – i samråd med handledaren – disputationsdatum och tid. Disputationer får bara äga rum under terminstid. Datum för disputation ska bokas minst sex veckor före disputationsdag men behöver i praktiken göras långt tidigare. Högst två disputationer får äga rum samma dag på Samhällsvetenskapliga fakulteten, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.


ISBN & ISSN

Innan avhandlingen kan sändas till tryck behövs ett ISBN-nummer. Ansök om ett ISBN-nummer till avhandlingen via universitetsbibliotekets webbplats. Om avhandlingen ska ingå i serien ”Lund Political Studies” erhålls (a) ett volymnummer, (b) ISSN-nummer samt (c) en fullständig förteckning over seriens tidigare publicerade avhandlingar (ska inkluderas i slutet av avhandlingen) från institutionens forskningsadministratör.

Läs om att ansöka om ISBN på universitetsbibliotekets webbplats


Tillstånd

För artiklar i en sammanläggningsavhandling behövs tillstånd från förlaget som publicerat artikeln för att trycka den igen. Du behöver inte samtycke från eventuella medförfattare för detta.


Tryckning av avhandlingen

Så fort disputationsdagen är fastställd så kontakta Mediatryck. Uppge att du kommer från Samhällsvetenskapliga fakulteten och att din avhandling ska läggas upp för så kallad ”print-on-demand”. Detta betyder att din avhandling blir sökbar i exempelvis nätbokhandlarnas bestånd och de kan således beställa en kopia av din bok/avhandling.

I normalfallet sätter man sin avhandling själv i Mediatrycks mall (se ovan länk). Men man kan även be Mediatryck om hjälp med sättningen, vilket beräknas ta cirka 10 dagar. Lämna slutmanus till Mediatryck cirka 6 veckor före disputation. Fakulteten behöver minst 33 tryckta pliktexemplar av avhandlingen. Doktorander som beställer tryckning av avhandling ska ange Åsa-Katrin Erlandsson som referens på fakturan från Mediatryck.


Spikning

Spikning sker elektroniskt via LUCRIS senast 4 veckor före disputation. Därtill kan institutionen arrangera en frivillig symbolisk fysisk spikning av avhandlingen. Kontakta biträdande prefekt för att bestämma datum för detta.


Distribution av pliktexemplar

Se särskild lista som forskningsadministratör Helen Fogelin tillhandahåller. I detta antal ingår inte avhandlingsexemplar till medarbetare på institutionen (förutom ledamöterna i betygsnämnden). Till medarbetare läggs endast ett exemplar efter förfrågan (övriga kan läsa avhandlingen elektroniskt).


Stäm av disputationsbudgeten löpande med din handledare (se nedan)!


Efter disputationen: Ta ut doktorsexamen!

Läs om att ta ut examen på Lunds universitets webbplats


För handledare


Ytterligare information för handledare

Disputationsbudget

Planera disputationsbudgeten (se särskilt Excelblad som skickas ut av studierektor forskarutbildningen i samband med manuskonferensen)

Efter disputationen, kontakta Marie Persson (Marie [dot] Persson [at] svet [dot] lu [dot] se) för att betala ut arvode till opponenten som mottar 12 000 SEK (minus 25% SINK skatt för icke-nordiska opponenter). Betygskommitténs medlemmar erhåller inget arvode men ersätts för eventuella resekostnader.


Bokning och organisering av disputation

 • Kontakta fakultetskansliet för att boka dag och tid för disputationen (efter samråd med doktoranden) under terminstid, utifrån planerad tid för grönläsning och språkgranskning. Disputationer får bara äga rum under terminstid. Datum för disputation ska bokas minst sex veckor före disputationsdag men behöver i praktiken göras långt tidigare. Högst två disputationer får äga rum samma dag på Samhällsvetenskapliga fakulteten, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.
 • Boka lokal för disputationen (sedan dag och tid fastställts och godkänts av fakulteten).
 • Välj opponent (i samråd med doktoranden och studierektor för forskarutbildningen).
 • Om opponenten kommer från utländskt universitet kan det vara på sin plats att informera om förväntningarna och rollen (kontakta gärna studierektor forskarutbildningen, som har erfarenhet av detta).
 • Fyll i blanketten med förslag till opponent och betygsnämnd. Praxis är att ha 5 ledamöter, varav de 2 grönläsarna ingår. Därutöver är praxis att ta en statsvetare från annat universitet, en icke-statsvetare från samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund, samt en person från annan fakultet (i Lund). Blanketten ska sedan godkännas av prefekten (alternativt vice prefekt med ansvar för doktorandfrågor) och skickas till fakultetskansliet.
 • Blankett för förslag till fakultetsopponent vid disputation finner du här på Samhällsvetenskapliga fakultetens interna sidor.

När förslaget godkänts, be forskningsadministratören att boka:

 1. resa till opponent och betygsnämndsledamot från annat universitet;
 2. lokal för betygsnämndens sammanträde efter disputationen, inklusive frukt och vatten; samt
 3. blommor till Edens hörsal, samt
 4. restaurang för lunch med betygsnämnden.
 • Informera opponenten och betygsnämnden om det ungefärliga körschemat under disputationsdagen.
 • Informera deltagare som inte är bekanta med svenska disputationer vad gäller förväntningar på deras roll.

Under och efter disputationen

Huvudhandledaren fungerar som ordförande vid disputationen och hälsar välkomna och presenterar deltagarna. Normalt sett förväntas opponenten ha ordet i cirka 90 minuter i dialog med doktoranden. Huvudhandledaren introducerar opponenten samt lämnar över ordet till frågor från ledamöterna av betygsnämnden och auditoriet sedan opponenten är färdig.

Handledare och biträdande handledare får närvara vid betygsnämndens efterföljande sammanträde och yttra sig men inte delta i beslutet. Ladda ned och medtag 2 ifyllda exemplar i original av disputationsprotokollet. Det ena underskrivna exemplaret läggs i doktorandens fack, det andra skickas till fakultetskansliet.

Disputationsprotokoll finner du här på Samhällsvetenskapliga fakultetens interna sidor.

Har du frågor om din doktorandanställning?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din doktorandutbildning?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58

Har du frågor som rör din anställning?

Vi har samlat information om försörjnings- och aktivitetsgrad, lön, tjänsteförläning och vad du ska göra om du hamnar i konflikt med din handledare.

Information om anställning som doktorand