Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för grönläsning

Från manuskonferens till disputation

Grönläsningskommitté

  • Grönläsningskommittén består av två disputerade personer från institutionen, varav minst en ska vara professor (sammankallande). Grönläsarna ska även ha deltagit på manuskonferensen.
  • Studierektor för forskarutbildningen utser ledamöter i grönläsningskommittén efter samråd med handledare och doktorand.
  • När slutprodukten föreligger gör kommittén en sammantagen bedömning av avhandlingens vetenskapliga kvalitet i syfte att utfärda en rekommendation om huruvida avhandlingen bör läggas fram för disputation.
  • Handledare och grönläsare ska planera tiden på ett sådant sätt att grönläsarna med god framförhållning vet när de förväntas göra sin grönläsningsinsats och relativt snabbt (normalt inom 2-3 veckor från det att de fått manuset) kan lämna en rekommendation.
  • De båda grönläsarna bör enas om en rekommendation.
  • Om kommittén kommer fram till att avhandlingen ännu inte bör läggas fram för disputation ska de två grönläsarna lämna ett gemensamt skriftligt utlåtande som preciserar vad doktoranden bör göra för att manuset ska vara redo för disputation. Vid grönt ljus behövs inget skriftligt utlåtande.
  • Om grönläsarna sinsemellan, eller grönläsarna och handledarna, gör helt olika bedömning av avhandlingens kvalitet och det, trots alla ansträngningar, visar sig vara omöjligt att nå enighet, ska frågan hänskjutas till handledarkollegiet.

Betygsnämnd

De båda grönläsarna ingår vanligtvis i betygsnämnden vid disputationen, vilket i så fall kräver att de är som minst docentkompetenta.