Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och styrning

På denna sida hittar du information om:


Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är vår institutions högsta beslutande organ. De beslut som tas i styrelsen är budget, verksamhetsplan, examinatorer, kursplaner och litteraturlistor. Därutöver fattas beslut om riktlinjer, handlingsplaner och policies.

Den nuvarande styrelsen sitter under perioden 2022-07-01 – 2025-06-30.

Ordförande

Kristina Jönsson, prefekt

Styrelsesekreterare

Helen Fogelin

Lärare

Ordinarie:

 • julie [dot] hassing_nielsen [at] svet [dot] lu [dot] se (Julie Hassing-Nielsen)
 • stina [dot] melander [at] svet [dot] lu [dot] se (Stina Melander)
 • jakob [dot] skovgaard [at] svet [dot] lu [dot] se (Jakob Skovgaard)
 • anders [dot] uhlin [at] svet [dot] lu [dot] se (Anders Uhlin)

Suppleanter:

 • hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se (Hanna Bäck)
 • martin [dot] hall [at] svet [dot] lu [dot] se (Martin Hall)
 • asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (Åsa Knaggård)
 • johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se (Johannes Stripple)

TA-personal

Ordinarie:

kristina [dot] grondahl_nilsson [at] svet [dot] lu [dot] se (Kristina Gröndahl Nilsson)

Suppleant:

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se (Mats Janér)

Forskarstuderande

Ordinarie:

paulina [dot] vaughn [at] svet [dot] lu [dot] se (Paulina Vaughn)

Suppleant:

evan [dot] drake [at] svet [dot] lu [dot] se (Evan Drake)

Studentkåren

Ordinarie:

instrep [dot] svet [at] samvetet [dot] lu [dot] se (Axel Brink)


Skyddsombud

Våra skyddsombud är Åsa Knaggård och Kristina Gröndahl Nilsson och de är skyddsombud under perioden 2024–2026. Skyddsombudets roll är att företräda arbetstagarna.


Arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Detta är ett rådgivande och beredande organ. Organet består av representanter för lärare, TA-personal, forskarstuderande och studenter.

Läs mer om vårt jämställdhetsarbete


Forskarrådet

Forskarrådet är ett rådgivande och beredande organ, vars huvudsakliga uppgift är att stödja våra forskare i arbetet med att söka externa forskningsanslag.

Ledamöter

Under perioden 2024-2027

 • Robert Klemmensen (sammankallande)
 • Annika Björkdahl
 • Markus Holdo
 • Sara Kalm
 • Catarina Kinnvall
 • Ian Manners
 • Jonathan Polk
 • TBD (doktorandrepresentant)

Läs mer om forskarrådets arbete


Verksamhetsplan 2023

Denna verksamhetsplan redovisar de prioriteringar som styr Statsvetenskapliga institutionens verksamhet och de åtgärder som planeras under budgetåret 2023 med avseende på:

Grundutbildning

Ökade kostnader i grundutbildningen, i kombination med att statsanslaget för utbildning urholkas i allt snabbare takt, föranleder vissa besparingsåtgärder. Ersättningsnivåer gällande uppsatshandledning reduceras på samtliga nivåer under 2023. Därtill reduceras ersättning för examination av masteruppsatser. Parallellt öppnas det upp för möjligheten att skriva kandidatuppsats i par, något som tidigare endast varit möjligt på fortsättningsnivå. Därutöver slimmas seminarieverksamheten något på grundnivå, samtidigt som ansträngningarna att nå upp till ett minimiantal studenter på alternativkurser på fortsättnings- och kandidatnivå ökas, med konsekvensen att alternativkurser kan komma att ställas in i större omfattning än tidigare.

Samtidigt har institutionen ett fortsatt behov av lärarkraft, vilket leder till nyrekrytering av personal. En tjänst som biträdande lektor, utlyst i samverkan med CMES (Centrum för Mellanösternstudier), är under beredning och förväntas tillsättas under första halvåret 2023. Parallellt anställs vikarier med visstidsanställning, med olika ämnesinriktning.

Under verksamhetsåret fortsätter översynen av utbildningen på fortsättnings- och kandidatnivå i statsvetenskap på basis av den utvärdering som genomfördes under 2019 med åtföljande långsiktiga handlingsplan. Därtill inleds ett utvecklingsarbete för att tydligare synliggöra olika ämnesprofiler i institutionens utbildning, där möjligheten till progression mellan olika utbildningsnivåer och hur detta kommuniceras till studenterna utgör centrala inslag, liksom ett arbete med att synliggöra miljö och hållbarhetsaspekter i utbildningen. Parallellt förstärkts ansträngningarna för att värna ämnesbredd i kursutbudet. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla studenternas mentorsverksamhet. Under året fortgår även institutionens arbete och kompetensutveckling när det gäller pedagogiskt stöd och studenthälsa, särskilt avseende stress och psykisk ohälsa. Därutöver planeras särskilda insatser vad gäller karriärrådgivning för studenter. 

Institutionen ska fortsätta stödja lärarnas pedagogiska utveckling genom att de går högskolepedagogiska kurser, deltar i olika typer av utvecklingsprojekt och/eller meriterar sig inom ramen för fakultetens pedagogiska meriteringssystem. Nya pedagogiska seminarier på institutionen ska sprida erfarenheter mellan kolleger. Ett fortsatt prioriterat område är frågan om hur jämställdhet och likabehandling ska främjas i undervisningen. 

Utbildningen ska ha en stark internationell dimension med goda möjligheter till lärar- och studentmobilitet. Befintliga avtal om studentutbyten revideras fortlöpande.

Forskarutbildning

Under 2023 finns det förutsättningar att rekrytera två doktorander med öppen tjänst på fakultetsmedel och tre doktorander knutna till forskningsprojekt. Rekryteringsprocessen samordnas tidsmässigt med övriga stora statsvetenskapliga institutioner i landet och i viss utsträckning, vad gäller information och marknadsföring, med övriga institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det ansträngda ekonomiska läget, som till viss del också avspeglar sig i verksamhetsgrenen för forskning och forskarutbildning, gör att institutionen inför verksamhetsåret 2024 bör överväga en tillfällig reducering av antalet doktorander som nyrekryteras.

Kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen fortsätter. Den utvecklingsplan som togs fram under 2020 på basis av fakultetens utvärdering av forskarutbildningen i statsvetenskap fortsätter att implementeras under 2023, bl.a. med uppföljning av nya och reviderade kurser. Ett prioriterad område för året är frågor kring doktoranders stress och hälsa.  Frågan om etikprövning gällande empiriska undersökningar relaterade till avhandlingsarbete får ökad aktualitet. 

De senaste åren har en workshop på temat akademiskt skrivande, ledd av extern kompetens, anordnats med jämna mellanrum. Målsättningen är att kunna erbjuda doktoranderna motsvarande aktivitet under 2023. Särskilda medel har därtill ånyo avsatts för att stötta av institutionens doktorander gemensamt organiserade aktiviteter. 

Forskarseminariet med inbjudna gäster från Sverige såväl som andra länder fortsätter att spela en viktig roll i forskarutbildningen, liksom institutionens olika interna arbetsseminarier och forskningsinternat.

Forskning

Samhällsvetenskapliga fakulteten har begränsade fakultetsmedel för forskning i jämförelse med flera andra fakulteter.  För att möjliggöra forskning för flertalet lärare är institutionens förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering därför av yttersta vikt. Att stödja institutionens lärare i arbetet med att erhålla externa medel är prioriterat. Detta blir ännu viktigare framgent, i ljuset av allmänna kostnadsökningar och fortsatt urholkning av statsanslagen för forskning.  Institutionens forskarråd fortsätter härvidlag det systematiska arbetet med att stödja och vidareutveckla institutionens forskning, bland annat just genom att bistå i processen att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Särskilda utvecklingsmedel, som forskarrådet förfogar över, har avsatts i budgeten, om än i mindre omfattning än tidigare. Medlen ska primärt användas till att arrangera forskningsinternat, men också till andra aktiviteter med fokus på institutionens forskning och därtill relaterade teman.

I ljuset av det ekonomiska läget inleds ett arbete med att se över villkoren för olika personalkategorier som ägnar sig åt forskning. Motsvarande arbete inleds på fakultetsnivå. Frågor som här kan komma att aktualiseras rör principen för avräkning av externa forskningsmedel (den s.k. trappan), andelen fakultetsfinansierad forskning och kompetensutveckling i tjänst och vilka arbetsuppgifter som kan sägas falla inom ramen för fakultetsfinansierad forsknings- och kompetensutvecklingstid och tid för administration. Därtill inleds strategiska diskussioner gällande omfattningen av och inriktningen på institutionens samfinansiering av externa forskningsbidrag.

Utifrån erfarenheterna från kvalitetsutvärderingen av forskning vid Lunds universitet – RQ20 – utvecklades under 2020 en ny forskningsstrategi för institutionen för åren 2021–2025. De mål och åtgärder som identifierades i strategin, och som även speglades i den utvärdering av svensk statsvetenskap som gjordes av Vetenskapsrådet 2021, kommer att vägleda arbetet för att ytterligare stärka institutionens forskning under 2023 och framgent. 

Liksom tidigare avsätts medel för tillsvidareanställda lärare utan forskningsanslag för att möjliggöra deltagande i konferenser/workshops och inköp av litteratur, om än i mindre omfattning än 2022. Om forskare inte varit lyckosamma med att erhålla medel för sådana omkostnader från externa finansiärer, ges härvidlag möjlighet att ansöka om medel internt. Även den satsning som tidigare gjorts beträffande språkgranskning av avhandlingar, böcker och tidskriftsartiklar fortsätter. Därutöver har medel avsatts för att möjliggöra open access-publicering och för att stödja särskilda strategiska publiceringsinitiativ.

Under 2023 fortsätter institutionens samarbete med SASNET (Swedish South Asian Studies Network) och CFE (Centrum för Europaforskning), där medarbetare vid institutionen har uppdrag som föreståndare respektive biträdande föreståndare. Därtill fördjupas samverkan ytterligare med CMES (Centre for Advanced Middle Eastern Studies), med flera gemensamma engagemang. Ett flertal tidsbegränsade anställningar som postdoktor, finansierade av externa bidrag, kommer att tillsättas under verksamhetsåret, liksom anställningar som forskare och projektassistent. Arbetet med att verka för möjligheten att bli befordrad till professor fortsätter. 

Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling och mångfald

Institutionen kommer fortsatt att driva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete i frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald. En ny årlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ska antas i början av året, liksom en ny plan för jämställdhetsintegrering och likabehandling. Arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling i undervisningen fortsätter, liksom arbetet med att tillgänglighetsanpassa institutionens webbplatser. Därtill fortsätter kompetensutvecklingsarbetet gällande studenters psykiska ohälsa. Vidare planeras fortbildningsinsatser beträffande agerande vid hot om våld i undervisningen. Därutöver görs ytterligare ansträngningar för ökad transparens i fördelning av undervisningsåtaganden och för att, i bred mening, värna institutionen som en fortsatt inkluderande arbetsmiljö.

Administration, samverkan och gemensam verksamhet

Den nya ledningsstruktur vid institutionen som infördes 2021 kvarstår även under 2023. Vid sidan av prefekt och ställföreträdande prefekt, som utsetts genom val, verkar tre biträdande prefekter: biträdande prefekt, forskarutbildning (tillika ställföreträdande prefekt); biträdande prefekt, utbildning på grundnivå och avancerad nivå; resp. biträdande prefekt, samordning forskning. Tillsammans med studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och studierektor för forskarutbildningen kommer dessa funktioner fortsatt att utgöra institutionens ledning. 

Under året ska ny prefekt och ställföreträdande prefekt, vars mandat löper ut 2023-12-31, utses genom val. Redan vid årets inledning ges institutionens valberedning i uppdrag att påbörja arbetet med att finna lämpliga kandidater. I samband med valet av ny prefekt och ställföreträdande prefekt utvärderas institutionens nuvarande ledningsstruktur som underlag för beslut om institutionsledningens organisering kommande mandatperiod. 

Den mentorsverksamhet för yngre forskare och lärare vid institutionen som etablerades under 2021 fortsätter. 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa institutionens webbplatser fortsätter under 2023. 

Särskilda medel har avsatts för att underlätta rekrytering/relocation av nyanställd personal. 

Ett internat för institutionens administratörer planeras äga rum under våren och ett internat för hela institutionens personal äger som vanligt rum i slutet av augusti.


Övergripande regler

På Lunds universitet finns det övergripande regler och beslut inom flera olika områden.

Läs om övergripande beslut och regler på Medarbetarwebben