Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och styrning

På denna sida hittar du information om:


Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är vår institutions högsta beslutande organ. De beslut som tas i styrelsen är budget, verksamhetsplan, examinatorer, kursplaner och litteraturlistor. Därutöver fattas beslut om riktlinjer, handlingsplaner och policies.

Den nuvarande styrelsen sitter under perioden 2022-07-01 – 2025-06-30.

Ordförande

Kristina Jönsson, prefekt

Styrelsesekreterare

Helen Fogelin

Lärare

Ordinarie:

 • julie [dot] hassing_nielsen [at] svet [dot] lu [dot] se (Julie Hassing-Nielsen)
 • stina [dot] melander [at] svet [dot] lu [dot] se (Stina Melander)
 • jakob [dot] skovgaard [at] svet [dot] lu [dot] se (Jakob Skovgaard)
 • anders [dot] uhlin [at] svet [dot] lu [dot] se (Anders Uhlin)

Suppleanter:

 • hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se (Hanna Bäck)
 • martin [dot] hall [at] svet [dot] lu [dot] se (Martin Hall)
 • asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (Åsa Knaggård)
 • johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se (Johannes Stripple)

TA-personal

Ordinarie:

kristina [dot] grondahl_nilsson [at] svet [dot] lu [dot] se (Kristina Gröndahl Nilsson)

Suppleant:

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se (Mats Janér)

Forskarstuderande

Ordinarie:

paulina [dot] vaughn [at] svet [dot] lu [dot] se (Paulina Vaughn)

Suppleant:

evan [dot] drake [at] svet [dot] lu [dot] se (Evan Drake)

Studentkåren

Ordinarie:

instrep [dot] svet [at] samvetet [dot] lu [dot] se (Axel Brink)


Skyddsombud

Våra skyddsombud är Åsa Knaggård och Kristina Gröndahl Nilsson och de är skyddsombud under perioden 2024–2026. Skyddsombudets roll är att företräda arbetstagarna.


Arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Detta är ett rådgivande och beredande organ. Organet består av representanter för lärare, TA-personal, forskarstuderande och studenter.

Läs mer om vårt jämställdhetsarbete


Forskarrådet

Forskarrådet är ett rådgivande och beredande organ, vars huvudsakliga uppgift är att stödja våra forskare i arbetet med att söka externa forskningsanslag.

Ledamöter

Under perioden 2024-2027

 • Robert Klemmensen (sammankallande)
 • Annika Björkdahl
 • Markus Holdo
 • Sara Kalm
 • Catarina Kinnvall
 • Ian Manners
 • Jonathan Polk
 • TBD (doktorandrepresentant)

Läs mer om forskarrådets arbete


Verksamhetsplan 2024

Denna verksamhetsplan redovisar de prioriteringar som styr Statsvetenskapliga institutionens verksamhet och de åtgärder som planeras under budgetåret 2024 med avseende på:

Grundutbildning

Ökade kostnader i grundutbildningen, i kombination med att statsanslaget för utbildning urholkas i allt snabbare takt, föranleder besparingsåtgärder. Den förändring av ersättningsnivåer gällande uppsatshandledning som infördes inför verksamhetsåret 2023 kvarstår, liksom den lägre ersättningsnivån för examination av masteruppsatser. Parallellt ges fortsatt möjlighet att skriva kandidatuppsats i par. Därutöver kvarstår den något reducerade seminarieverksamheten på grundnivå, samtidigt som ansträngningarna att nå upp till ett minimiantal studenter på alternativkurser på fortsättnings- och kandidatnivå intensifieras, med konsekvensen att alternativkurser kan komma att ställas in i större omfattning än tidigare. Ytterligare besparingar kan komma att bli nödvändiga.

En biträdande lektor, finansierad i samverkan med CMES (Centrum för Mellanösternstudier), tillträder sin anställning 2024-01-01. Parallellt anställs enstaka vikarier med visstidsanställning, med olika ämnesinriktning, men väsentligt färre än som varit fallet tidigare.

Under verksamhetsåret fortsätter översynen av utbildning på avancerad nivå. Därtill fortsätter utvecklingsarbetet för att tydligare synliggöra olika ämnesprofiler i institutionens utbildning, där möjligheten till progression mellan olika utbildningsnivåer och hur detta kommuniceras till studenterna utgör centrala inslag, liksom arbetet med att synliggöra miljö- och hållbarhetsaspekter i utbildningen. Parallellt förstärkts ansträngningarna för att värna ämnesbredd i kursutbudet. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla studenternas mentorsverksamhet, liksom arbetet vad gäller karriärrådgivning för studenter, i båda fallen i samverkan med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Institutionen ska fortsätta stödja lärarnas pedagogiska utveckling genom att de går högskolepedagogiska kurser, deltar i olika typer av utvecklingsprojekt och/eller meriterar sig inom ramen för fakultetens pedagogiska meriteringssystem. Nya pedagogiska seminarier på institutionen ska sprida erfarenheter mellan kolleger. Ett prioriterat område är frågan om hur generativ AI kan integreras i undervisning och lärande på ett konstruktivt sätt och hur det påverkar olika former av examination.

Utbildningen ska fortsatt en stark internationell dimension med goda möjligheter till lärar- och studentmobilitet. Befintliga avtal om studentutbyte revideras fortlöpande.
 

Forskarutbildning

Ökade kostnader och urholkat statsanslag påverkar även forskarutbildningen. Rekrytering av doktorander är fortsatt en prioriterad fråga och ambitionen är att, trots ekonomiska utmaningar, rekrytera minst en doktorand på fakultetsmedel under 2024. Därutöver kan ytterligare doktorander komma att rekryteras genom extern finansiering. Rekryteringsprocessen samordnas tidsmässigt med övriga stora statsvetenskapliga institutioner i landet och i viss utsträckning, vad gäller information och marknadsföring, med övriga institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det ansträngda ekonomiska läget gör att institutionen inför verksamhetsåret 2025 kan komma att överväga ett tillfälligt uppehåll i rekryteringen av doktorander på fakultetsmedel.

Kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen fortsätter. Den utvecklingsplan som togs fram under 2020 på basis av fakultetens utvärdering av forskarutbildningen i statsvetenskap fortsätter att implementeras under 2024, bl.a. med uppföljning av nya och reviderade kurser. Mot bakgrund av att kohorten av nyrekryterade doktorander kan komma att minska under de närmsta åren bör frekvensen i kursgivningen i forskarutbildningen sannolikt justeras. Av kostnadsskäl bör därtill antalet obligatoriska kurser i forskarutbildningen ses över. Ett prioriterat område är fortsatt frågor kring doktoranders stress och hälsa, liksom att ge stöd i frågor om etikprövning gällande empiriska undersökningar relaterade till avhandlingsarbete. På fakultetsnivå utvecklas under verksamhetsåret en forskarutbildningskurs i forskningskommunikation för att ge doktorander stöd i arbetet med att synliggöra den egna forskningen för potentiella intressenter utanför akademin.

Särskilda medel har ånyo avsatts för att stötta av institutionens doktorander gemensamt organiserade aktiviteter.

Det allmänna forskarseminariet med inbjudna gäster från Sverige såväl som andra länder fortsätter att spela en viktig roll i forskarutbildningen, liksom institutionens olika interna arbetsseminarier och forskningsinternat.
 

Forskning

Samhällsvetenskapliga fakulteten har begränsade fakultetsmedel för forskning i jämförelse med flera andra fakulteter. För att möjliggöra forskning för flertalet lärare är institutionens förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering därför av yttersta vikt. Att stödja institutionens lärare i arbetet med att erhålla externa medel är prioriterat. Detta blir än viktigare framgent, i ljuset av allmänna kostnadsökningar och fortsatt urholkning av statsanslagen för forskning. Institutionens forskarråd fortsätter härvidlag det systematiska arbetet med att stödja och vidareutveckla institutionens forskning, bl.a. just genom att bistå i processen att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Särskilda utvecklingsmedel, som forskarrådet förfogar över, har avsatts i budgeten, om än i mindre omfattning än tidigare. Medlen ska primärt användas till att arrangera forskningsinternat/-hemternat, men också till andra aktiviteter med fokus på institutionens forskning och därtill relaterade teman.

I ljuset av det ekonomiska läget fortsätter arbetet med att se över villkoren för olika personalkategorier som ägnar sig åt forskning, bl.a. mot bakgrund av de principer för arbetstidsfördelning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som fakultetsstyrelsen nyligen fattat beslut om. Frågor som här kan komma att aktualiseras rör principen för avräkning av externa forskningsmedel (den s.k. trappan), andelen fakultetsfinansierad forskning och kompetensutveckling i tjänst och vilka arbetsuppgifter som kan sägas falla inom ramen för fakultetsfinansierad forsknings- och kompetensutvecklingstid och tid för administration. Därtill fortsätter strategiska diskussioner gällande omfattningen av och inriktningen på institutionens samfinansiering av externa forskningsanslag.

Utifrån erfarenheterna från kvalitetsutvärderingen av forskning vid Lunds universitet – RQ20 – utvecklades under 2020 en ny forskningsstrategi för institutionen för åren 2021-2025. De mål och åtgärder som identifierades i strategin, och som även speglades i den utvärdering av svensk statsvetenskap som gjordes av Vetenskapsrådet 2021, kommer fortsatt att vägleda arbetet för att ytterligare stärka institutionens forskning under 2024 och framgent. Ett särskilt område för genomlysning kommande år är institutionens publiceringsmönster i förhållande till olika internationella rankingsystem för forskning, bl.a. mot bakgrund av den universitetsövergripande analys av publicerings- och citeringsdata som för närvarande pågår vid Lunds universitet. En central aspekt är härvidlag hur vi kan arbeta för att synliggöra den omfattande och högkvalitativa publicering som sker, där institutionens forskare och lärare är involverade, men som inte fångas upp i olika rankingsystem.

Liksom tidigare avsätts medel för tillsvidareanställda lärare utan forskningsanslag för att möjliggöra deltagande i konferenser/workshops och inköp av litteratur, om än i väsentligt mindre omfattning än tidigare. Om forskare inte varit lyckosamma med att erhålla medel för sådana omkostnader från externa finansiärer, ges härvidlag möjlighet att ansöka om medel internt. Även den satsning som tidigare gjorts beträffande språkgranskning av avhandlingar, böcker och tidskriftsartiklar fortsätter, men också detta i reducerad omfattning.

Under 2024 fortsätter institutionens samarbete med SASNET (Swedish South Asian Studies Network) och CFE (Centrum för Europaforskning), där medarbetare vid institutionen har olika typer av uppdrag. Därtill fördjupas samarbetet ytterligare med CMES (Centre for Advanced Middle Eastern Studies), med flera gemensamma engagemang.

Den satsning på samverkan som inleddes 2022, med ett särskilt uppdrag som samverkanskoordinator, kvarstår och utvecklas i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens samverkansråd.

Ett flertal tidsbegränsade anställningar som postdoktor, finansierade av externa bidrag, kommer att tillsättas under verksamhetsåret, liksom anställningar som forskare och projektassistent. Arbetet med att verka för möjligheten att bli befordrad till professor fortsätter. 

Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling och mångfald

Institutionen kommer fortsatt att driva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete i frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald. En ny årlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ska antas i början av året, liksom en ny plan för jämställdhetsintegrering och likabehandling. Arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling i undervisningen fortsätter. Därtill fortsätter kompetensutvecklingsarbetet gällande studenters psykiska ohälsa. Vidare planeras fortbildningsinsatser beträffande agerande vid hot om våld i undervisningen. Därutöver görs ytterligare ansträngningar för ökad transparens i fördelning av undervisningsåtaganden och för att, i bred mening, värna institutionen som en fortsatt inkluderande arbetsmiljö.

Administration, samverkan och gemensam verksamhet

En ny prefekt resp. ställföreträdande prefekt för institutionen tillträder 2024-01-01 för en mandatperiod om tre år. Den nya, vidgade ledningsstruktur vid institutionen som infördes 2021, och som utvärderades under 2023, kommer att kvarstå under kommande mandatperiod. Vid sidan av prefekt och ställföreträdande prefekt, som utsetts genom val, verkar tre biträdande prefekter: biträdande prefekt, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tillika ställföreträdande prefekt); biträdande prefekt, forskarutbildning; resp. biträdande prefekt, samordning forskning. Tillsammans med studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och studierektor för forskarutbildningen, för vilken en ny mandatperiod inleds 2024-01-01, kommer dessa funktioner fortsatt att utgöra institutionens ledning.

Arbetet med att förstärka det ekonomiadministrativa stödet för projektledare intensifieras under 2024.

Ett internat/”hemternat” för institutionens administratörer planeras äga rum under våren och ett internat för hela institutionens personal äger som vanligt rum i slutet av augusti.


Övergripande regler

På Lunds universitet finns det övergripande regler och beslut inom flera olika områden.

Läs om övergripande beslut och regler på Medarbetarwebben