Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och styrning

På denna sida hittar du information om:


Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är vår institutions högsta beslutande organ. De beslut som tas i styrelsen är budget, verksamhetsplan, examinatorer, kursplaner och litteraturlistor. Därutöver fattas beslut om riktlinjer, handlingsplaner och policies.

Den nuvarande styrelsen sitter under perioden 2022-07-01 – 2025-06-30.

Ordförande

bjorn [dot] badersten [at] svet [dot] lu [dot] se (Björn Badersten), prefekt

Lärare

Ordinarie:

 • julie [dot] hassing_nielsen [at] svet [dot] lu [dot] se (Julie Hassing-Nielsen)
 • stina [dot] melander [at] svet [dot] lu [dot] se (Stina Melander )
 • jakob [dot] skovgaard [at] svet [dot] lu [dot] se (Jakob Skovgaard )
 • anders [dot] uhlin [at] svet [dot] lu [dot] se (Anders Uhlin)

Suppleanter:

 • hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se (Hanna Bäck )
 • martin [dot] hall [at] svet [dot] lu [dot] se (Martin Hall )
 • asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (Åsa Knaggård)
 • johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se (Johannes Stripple )

TA-personal

Ordinarie:

kristina [dot] grondahl_nilsson [at] svet [dot] lu [dot] se (Kristina Gröndahl Nilsson)

Suppleant:

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se (Mats Janér)

Forskarstuderande

Ordinarie:

joel [dot] abdelmoez [at] cme [dot] lu [dot] se (Joel Abdelmoez)

Suppleant:

marie_stissing [dot] jensen [at] svet [dot] lu [dot] se (Marie Stissing Jensen)

Studentkåren

Ordinarie:

instrep [dot] svet [at] samvetet [dot] lu [dot] se (Tova Eriksson)


Skyddsombud

Våra skyddsombud är Annika Bergman Rosamond och Agustín Goenaga och de är skyddsombud under perioden 2021–2023. Skyddsombudets roll är att företräda arbetstagarna.


Arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Detta är ett rådgivande och beredande organ. Organet består av representanter för lärare, TA-personal, forskarstuderande och studenter.

Läs mer om vårt jämställdhetsarbete


Forskarrådet

Forskarrådet är ett rådgivande och beredande organ, vars huvudsakliga uppgift är att stödja våra forskare i arbetet med att söka externa forskningsanslag.

Ledamöter

Under perioden 2021-2024

 • Catarina Kinnvall (sammankallande)
 • Jens Bartelsson
 • Annika Björkdahl
 • Anders Uhlin
 • Agustin Goenaga
 • Fariborz Zelli
 • Isabell Bramsen
 • Marie Stissing Jensen (doktorandrepresentant)

Läs mer om forskarrådets arbete


Verksamhetsplan 2021

Denna verksamhetsplan redovisar de prioriteringar som styr Statsvetenskapliga institutionens verksamhet och de åtgärder som planeras under budgetåret 2021 med avseende på:

Grundutbildning

Behovet av lärarkraft leder till ytterligare nyrekrytering av tillsvidareanställd personal och till utlysning av vikariat. Två lektorer tillträder tjänster under 2021 inom ramen för utlysningen ”Minst en universitetslektor i statsvetenskap, inriktning Europastudier”; därutöver tillträder tre biträdande lektorer tjänster med inriktning mot offentlig förvaltning och en biträdande lektor tjänst med inriktning mot underrättelseanalys. Fler lärartjänster är under beredning och förväntas tillsättas under verksamhetsåret, bland annat tjänster som biträdande universitetslektor med allmän inriktning. Därutöver planeras en utlysning av tjänst som professor i statsvetenskap med inriktning mot komparativ politik, jämte förslag till fakulteten om prövning för befordran till professor efter intern beredning. Parallellt anställs vikarier med visstidsanställning, bland annat med inriktning mot komparativ politik, internationell politik och underrättelseanalys.

Under verksamhetsåret fortsätter översynen av utbildningen på grund-, fortsättnings- och kandidatnivå i statsvetenskap på basis av den utvärdering som genomfördes under 2019 med åtföljande handlingsplan. De förslag som framtagits av de olika arbetsgrupper som arbetat med nivå och kursutveckling kommer att implementeras under året. Infasningen av den nya lärplattformen Canvas konsolideras, och utvecklingen av olika former av onlineundervisning som en följd av coronapandemin fortsätter, bland annat på basis av vad som framkommit i kursvärderingar under 2020 och i den särskilda fokusgrupp med studenter som institutionen arbetat med under höstterminen. Särskilda medel har avsatts för ett försök med studentmedarbetare i undervisningen på grundkursen i statsvetenskap, som ett sätt att ge lärare stöd vid undervisning i digitala format och i hybridformat, liksom för inköp av ny teknik.

Arbetet med att vidareutveckla studenternas mentorsverksamhet fortsätter. Det större arrangemang för institutionens alumner som var planerat till våren 2020, men som fick skjutas upp till följd av coronapandemin, planeras att äga rum hösten 2021. Under året intensifieras institutionens arbete och kompetensutveckling när det gäller pedagogiskt stöd och studenthälsa, särskilt avseende stress och psykisk ohälsa. Därtill planeras en särskild insats vad gäller arbetsmarknadsrådgivning för studenter i ljuset av pandemins effekter.

Särskilda medel för kvalitetsutveckling beträffande ämnena freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys har avsatts i budgeten även för 2021.

Institutionen ska fortsatt stödja lärarnas pedagogiska utveckling genom att de går högskolepedagogiska kurser, deltar i olika typer av utvecklingsprojekt och/eller meriterar sig för fakultetens pedagogiska akademi. Nya pedagogiska seminarier på institutionen ska sprida erfarenheter mellan kolleger, bland annat gällande erfarenheter av onlineundervisning och olika digitala verktyg. Ett fortsatt prioriterat område är frågan om hur jämställdhet och likabehandling ska främjas i undervisningen.

Utbildningen ska ha en stark internationell dimension med goda möjligheter till lärar- och studentmobilitet. Befintliga avtal om studentutbyten revideras fortlöpande.

Forskarutbildning

Under 2021 finns det förutsättningar att rekrytera minst tre doktorander på fakultetsmedel. Därutöver planeras åtminstone två doktorander att antas på projektmedel. Rekryteringsprocessen samordnas tidsmässigt med övriga stora statsvetenskapliga institutioner i landet och i viss utsträckning, vad gäller information och marknadsföring, med övriga institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Den särskilda satsning på kvalitetsutveckling inom forskarutbildningen som inleddes 2019 fortsätter. Satsningen innebar bland annat att en arbetsgrupp utsågs med uppgift att tillsammans med studierektor dels arbeta fram institutionens självvärdering inom ramen för den då pågående utvärderingen av forskarutbildningen i ämnet statsvetenskap, dels att, i nationell och internationell jämförelse, tänka mer strategiskt kring forskarutbildningens form och innehåll. Den utvecklingsplan som under 2020 tagits fram som ett led i detta arbete fortsätter att implementeras under 2021, bland annat med nya och reviderade kurser.

En ny studierektor för forskarutbildningen tillträder under våren, då nuvarande studierektor lämnar institutionen för annan anställning. Ett prioriterat område för 2021 är fortsatt uppföljning och dokumentation av hur coronapandemin påverkar doktorandernas arbete.

De senaste åren har en workshop på temat akademiskt skrivande, ledd av extern kompetens, anordnats med jämna mellanrum. Workshopen fick dessvärre ställas in under 2020 till följd av pandemin, men målsättning är att kunna erbjuda doktoranderna motsvarande aktivitet under 2021. Särskilda medel har därtill ånyo avsatts för att stötta av institutionens doktorander gemensamt organiserade aktiviteter.

Forskarseminariet med inbjudna gäster från Sverige såväl som andra länder fortsätter att spela en viktig roll i forskarutbildningen, liksom institutionens olika interna arbetsseminarier och forskningsinternat.

Forskning

Samhällsvetenskapliga fakulteten har begränsade fakultetsmedel för forskning i jämförelse med flera andra fakulteter. För att möjliggöra forskning för flertalet lärare är institutionens förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering därför av yttersta vikt. Att stödja institutionens lärare i arbetet med att erhålla externa medel är prioriterat.

Institutionens forskarråd fortsätter härvidlag det systematiska arbetet med att stödja och vidareutveckla institutionens forskning, bland annat genom att bistå i processen att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Det formaliserade samrådsförfarandet med institutionens ledning som infördes 2018 förstärks genom att sammankallande i forskarrådet från 2021 får uppdrag som biträdande prefekt. Särskilda utvecklingsmedel, som forskarrådet förfogar över, har avsatts i budgeten. Medlen ska användas till att arrangera forskningsinternat, men också till andra aktiviteter med fokus på institutionens forskning och därtill relaterade teman, till exempel workshops om publiceringsstrategier.

Utifrån erfarenheterna från kvalitetsutvärderingen av forskning vid Lunds universitet – RQ20 – utvecklades under 2020 en ny forskningsstrategi för institutionen för åren 2021-2025. De mål och åtgärder som identifieras i strategin kommer att vägleda arbetet för att ytterligare stärka institutionens forskning under 2021 och framgent.

Liksom tidigare avsätts medel för tillsvidareanställda lärare utan forskningsanslag för att möjliggöra deltagande i konferenser/workshops och inköp av litteratur. Om forskare inte varit lyckosamma med att erhålla medel för sådana omkostnader från externa finansiärer, ges härvidlag möjlighet att ansöka om medel internt. Även den satsning som tidigare gjorts beträffande språkgranskning av avhandlingar, böcker och tidskriftsartiklar fortsätter. Ersättningen som erhålls för disputationer från fakulteten är till exempel ofta otillräcklig för detta ändamål, och ersättning för språkgranskning av tidskriftsartiklar erhålls vanligen först efter att publicering skett. Med satsningen ges således större möjligheter för språkgranskning av avhandlingar och monografier, och motsvarande granskning av artiklar kan ske redan innan dessa skickas in till tidskrifter. Därutöver har medel avsatts för att möjliggöra open access-publicering och för att stödja särskilda strategiska publiceringsinitiativ.

Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling och mångfald

Institutionen kommer fortsatt att driva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete i frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald. En ny arbetsmiljöpolicy ska antas under året, liksom en ny plan för jämställdhetsintegrering och likabehandling. Arbetsmiljöaspekter relaterade till hemarbete blir ett viktigt fokusområde under året, jämte en fortsatt satsning på främjandet av jämställdhet och likabehandling i undervisningen. I samband med övergången till en ny plattform och ett nytt gränssnitt för institutionens webbsidor tillgänglighetsanpassas allt material på sidorna och nya tillgänglighetsanpassade mallar för offentliga dokument tas fram och implementeras i verksamheten. En särskild satsning på kompetensutveckling gällande studenters psykiska ohälsa genomförs, liksom att följa upp coronapandemins effekter i verksamheten, både i allmänhet och med avseende på jämställdhet, likabehandling och mångfald. Därutöver görs ytterligare ansträngningar för ökad transparens i fördelning av undervisningsåtaganden och för att, i bred mening, värna institutionen som en fortsatt inkluderande arbetsmiljö.

Administration, samverkan och gemensam verksamhet

En ny ledningsstruktur vid institutionen kommer att införas under verksamhetsåret som ett resultat av den översyn av ledningsfunktionen som styrelsen genomförde under 2020. Vid sidan av prefekt och ställföreträdande prefekt, som utses genom val, kommer tre biträdande prefekter att utses av dekanus efter förslag från prefekt för mandatperioden 2021-01-01––2023-12-31: biträdande prefekt, forskarutbildning (tillika ställföreträdande prefekt); biträdande prefekt, utbildning på grundnivå och avancerad nivå; resp. biträdande prefekt, samordning forskning. Tillsammans med studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och studierektor för forskarutbildningen kommer dessa funktioner att utgöra institutionens ledning.

Två nya skyddsombud, en ordinarie och en ersättare, är utsedda genom val och tillträder för mandatperioden 2021-01-01––2023-12-31. Skyddsombuden kommer framgent att arbete som ett team och har fått utökade resurser till sitt förfogande.

En funktion som samverkanskoordinator införs som ett led i arbetet med att synliggöra, stödja och utveckla de många aktiviteter av samverkanskaraktär som institutionens medarbetare ägnar sig åt.

Förslag om att införa mentorsverksamhet för yngre forskare och lärare utreds vidare i samverkan med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ett nytt personalplaneringssystem (Retendo) kommer att införas som föranleder nya rutiner för viss administrativ personal.

Det migreringsarbete gällande institutionen hemsidor som inleddes under slutet av 2020 kommer att konsolideras, liksom arbetet med tillgänglighetsanpassning av hemsidorna.

Ett internat för institutionens administratörer hålls under våren och ett internat för hela institutionens personal äger som vanligt rum i slutet av augusti.


Övergripande regler

På Lunds universitet finns det övergripande regler och beslut inom flera olika områden.

Läs om övergripande beslut och regler på Medarbetarwebben