Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

På denna sida hittar du svar på frågor som kan uppkomma under dina doktorandstudier, bland annat information om individuella studieplan, läskurser och om de olika stegen när du skriver din avhandling.

På denna sida hittar du information rörande din utbildning. På nedan länkar hittar du annan relaterad information till din forskarutbildning:

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för din forskarutbildning och ditt avhandlingsarbete, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring och en studiefinansieringsplan.

Din individuella studieplan ska följas upp varje år. Vid förändringar i studietakten, såsom frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ska studieplanen revideras.

Länk till inloggningsidan där du hittar din individuella studieplan (ISP)

Diskussion om förväntningar

För att säkerställa att du och din handledare har samma förväntningar så har det tagits fram ett diskussionsunderlag där både du och din handledare får ett antal frågor att individuellt besvara och som ni sedan kan diskutera gemensamt. 

Diskussionsunderlag för diskussion om förväntningar (docx,105 kB, nytt fönster)

Läskurser

Med ”läskurser” menas här kurser på forskarutbildningsnivå som inte involverar undervisning. Ofta ges de för en eller ett fåtal studerande. Det kan röra sig om breda forskningsöversikter (t ex ”klassiker inom internationella relationer”) eller mer nischade teorikurser som ger en bred överblick över ett specifikt forskningsfält. Omfånget för en sådan kurs om 7,5 hp bör ligga kring 2500 sidor, men kan variera beroende på texternas karaktär. (En stor andel artiklar innebär till exempel att sidantalet kan minskas något.) Kursförslag lämnas av handledare till studierektor för forskarutbildningen för beslut.

Läskurser examineras av någon av institutionens professorer eller docenter. Handledare bör inte examinera egen doktorand. Examination sker genom paperskrivande (10-15 sidor), och/eller genom en muntlig tentamen.

Kursdelen på din forskarutbildning omfattar metodkurser (30 hp) samt läskurser och specialkurser (30 hp), som du själv väljer med tanke på ditt avhandlingsarbete. När du har genomgått en doktorandkurs så registreras den genom att du lämnar in ett intyg, med eventuella kursintyg som bilaga, till studierektor för forskarutbildningen. Denne ser till att kurserna registreras i Ladok.

Kunskapskontrollen på kurser ingående i forskarutbildningen sker i den form som examinator i samråd med doktoranden finner lämplig.

Avhandlingsarbetet

Avhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling där olika delar (i formen av akademiska, gärna publicerade, papper) samlas i en "kappa".

Monografiavhandling

En monografiavhandling är normalt en enhetlig, sammanhållen ensamförfattad text, uppdelad i kapitel, som berör en och samma tematik. Det rekommenderas att du redan från början, eller åtminstone i ett tidigt skede av avhandlingsprocessen, inriktar dig på att skriva en monografiavhandling. Arbetsplaneringen bör avspeglas i den individuella studieplanen.

Monografiavhandlingars omfattning varierar. Fakultetens tryckningsbidrag uppgår dock till ett fast belopp som fastställs på årsbasis. Detta skall, utöver andra kostnader som uppkommer vid disputationen, räcka till att finansiera tryckningen av en pliktupplaga (kontakta forskningssekreteraren eller studierektor för forskarutbildningen för exakt antal). Avhandlingens omfång bör inte överstiga 300 tryckta boksidor. En avhandling som inte är skriven på engelska skall vara försedd med en sammanfattning på engelska.

Sammanläggningsavhandling

En sammanläggningsavhandling ska innehålla ett antal vetenskapliga uppsatser samt en sammanbindande kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidraget som lämnas av uppsatserna. Precis som vid monografiavhandlingar görs en sammantagen bedömning av sammanläggningsavhandlingens vetenskapliga kvalitet. Om du vid en sammanläggningsavhandling har gjort en vetenskaplig prestation motsvarande en monografiavhandling kan avhandlingen läggas fram för disputation.

Det rekommenderas att du redan från början, eller åtminstone i ett tidigt skede av avhandlingsprocessen, inriktar ditt avhandlingsarbete på att skriva en sammanläggningsavhandling. Avhandlingens upplägg skall avspeglas i den individuella studieplanen.

I normalfallet ingår tre till fem vetenskapliga uppsatser i avhandlingen. Uppsatserna ska vara publicerade eller publicerbara, antingen i tidskrifter eller vetenskapliga antologier. I avhandlingen ska ingå minst en artikel antagen till peer reviewed tidskrift. Som exempel på avhandlingsinnehåll kan anges en antagen artikel, en insänd (submitted), ett antologikapitel och ett artikelmanuskript.

Minst två av uppsatserna i avhandlingen bör vara ensamförfattade, och som mest bör en vara samförfattad med handledare och/eller biträdande handledare. I samförfattade verk skall arbetsfördelningen mellan författarna på något sätt dokumenteras. Uppsatsernas omfattning, antalet samförfattade uppsatser, liksom antalet författare i dessa, vägs in i bedömningen av hur många uppsatser avhandlingen bör innehålla.

Kappan bör ha karaktären av en översiktsartikel där de enskilda uppsatserna placeras in i ett sammanhang och deras samlade bidrag klargörs. Omfånget på kappan rekommenderas ligga på omkring 10000 ord. Detta ska dock ses i ljuset av artiklarnas innehåll. En kappa bör försöka fördjupa och bredda de aspekter av avhandlingens tematik som inte givits tillräckligt utrymme i uppsatserna.

Uppsatserna ska behandla en gemensam tematik men vara innehållsmässigt fristående från varandra. I normalfallet bör merparten av uppsatserna vara skrivna på engelska.

Licentiat: Monografi eller sammanläggning

Institutionen har arbetat fram interna riktlinjer för monografilicentiat och för sammanläggningslicentiat. 

Länk till riktlinjer för licentiatexamen

Seminarium, manuskonferenser och grönläsning

Det finns tre formella hållpunkter som är tänkta att fungera som hjälp i de olika faserna i ditt avhandlingsarbete. Relativt tidigt i arbetet avhålls ett planseminarium där du presenterar dina idéer i utkast. Mitt i avhandlingsarbetet hålls ett mittseminarium. När du har ett förhållandevis färdigt avhandlingsmanus hålls en manuskonferens där avhandlingsmanuset diskuteras. När manuset är färdigt görs en grönläsning. Efter grönläsning av ett färdigt manus är det endast den formella disputationen som kvarstår.

Länk till Riktlinjer manuskonferens

Länk till riktlinjer Grönläsning

När det är dags för disputation finns det en lathund som kan vara bra att utgå ifrån, med påminnelser om de viktigaste stegen och måtten att vidta under den sista tiden fram till disputation.

Länk till lathund för slutfasen av avhandlingsarbetet

Kontakt

Frågor om din doktorandanställning?

Magdalena Bexell
Ställföreträdande/biträdande prefekt
Telefon: 046- 222 01 66
E-post: 
magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se

Frågor om din doktorandutbildning?

Fariborz Zelli
Studierektor, forskarutbildningen
Telefon: 046 222 47 64
E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se

Har du frågor som rör din anställning?

Vi har samlat information om försörjnings- och aktivitetsgrad, lön, tjänsteförläning och vad du ska göra om du hamnar i konflikt med din handledare.

Information om anställning som doktorand