Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beslut om kurslitteratur

När du vill göra en ändring i en litteraturlista finns det vissa riktlinjer du behöver följa. På denna sida finns det instruktioner, exempel samt även biblioteket vid Samhällsvetenskapliga fakultetens checklista inför val av kurslitteratur

Snabblänkar till innehållet på sidan:

Instruktioner angående kurslitteratur

Kurslitteraturen utgör en central del av innehållet i den utbildning Statsvetenskapliga institutionen tillhandahåller. Beslut om kurslitteratur tas enligt gällande praxis av institutionens styrelse efter förslag från kursansvariga lärare. Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och har ett samlat ansvar för utbildningens innehåll. Listor över kurslitteratur kompletterar gällande kursplaner och ger information till studenter och andra intressenter om utbildningens innehåll. Att beslut om kurslitteratur fattas och meddelas i god tid före kursstart är viktigt för att tillgången på litteratur ska kunna säkerställas, men också för att möjliggöra studieplanering och, då behov föreligger, att kurslitteratur ska kunna göras tillgänglig i andra former, t.ex. som talböcker.

Statsvetenskapliga institutionens utbildning ska vara forskningsanknuten och avspegla aktuell kunskapsbildning i institutionens ämnen. Detta bör återspeglas i den valda kurslitteraturen, men kan ta sig varierande uttryck beroende på olika kursers skilda karaktär.

Följande bör beaktas vid beslut om kurslitteratur:

 • Alla litteraturlistor ska godkännas av institutionsstyrelsen. Den lärare som önskar göra ändringar i litteraturen till en kurs ska därför ställa samman ett beslutsunderlag bestående av den nya reviderade litteraturlistan, en precisering av vilken/vilka böcker som ska utgå, en precisering av vilken/vilka böcker som tillkommer, samt en kort motivering till varför man vill genomföra ändringarna. Det ska alltid anges vem som är kursansvarig för kursen. Se exemplet i slutet av det här dokumentet.
 • Det är viktigt att litteraturlistor ställs upp på ett konsekvent och vedertaget sätt. I författarnamn ska även förnamn skrivas ut. Se exemplet i slutet av det här dokumentet.
 • Revision av litteraturlistor ska alltid utgå från den senaste versionen av listan. Den senaste versionen finns hos kursadministratören. 
 • Beslutsunderlaget skickas till kursadministratören och till studierektor som föredrar förslaget/ändringen vid det aktuella styrelsemötet. Kursadministratören går ut med ett allmänt meddelande inför varje termin om sista dag för att genomföra litteraturändringar.
 • Om ändringarna enbart handlar om uppdateringar genom att äldre upplagor ersätts av nya krävs inget nytt styrelsebeslut. Läraren skickar då de nya uppgifterna direkt till kursadministratören.
 • För kurser om 15 högskolepoäng på grundnivå gäller som riktmärke 2000 sidors litteraturomfång, för kurser om 15 högskolepoäng på avancerad nivå gäller som riktmärke 2500 sidor (+/- 10 %). Avvikelse från riktmärket kan motiveras av exempelvis kurslitteraturens karaktär såsom stor andel vetenskapliga artiklar eller praktiska inslag i kursen.
 • Om andelen artikelmaterial i kurslitteraturen överstiger 40 procent ska fullständiga uppgifter kring varje artikel skrivas in i litteraturlistan.
 • Ambitionen är att ha en jämn könsfördelning när det gäller kurslitteraturen. I normalfallet innebär det en balans kring 40–60 procent avseende det totala antalet sidor för en kurs. Institutionsstyrelsen vill att lärare alltid anger hur könsfördelningen ser ut baserat på sidantalet för den i litteraturlistan angivna litteraturen, motiverar eventuella avvikelser och försöker kompensera för avvikelser vid valet av artikelmaterial. För samförfattade publikationer räknas sidantalet proportionerligt.
 • Litteraturlista ska finnas tillgänglig för studenterna senast åtta veckor innan kursstart för att möjliggöra inköp av referensexemplar och inläsning av kursmaterial för studenter med pedagogiskt stöd.

Exempel på ändringsförslag

Litteraturändring på STVC63 Nationalism och främlingsfientlighet. Kursen ges av Ted Svensson.
Ny litteraturlista

Canovan, Margaret, 2005. The People. Cambridge: Polity Press. (161 s)

Closs Stephens, Angharad, 2014. The Persistence of Nationalism: From Imagined Communities to Urban Encounters. Abingdon: Routledge. (155 s)

Garner, Steve, 2017. Racisms: An Introduction (2nd ed). London: Sage Publications. (310 s)

Wodak, Ruth, 2015. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London: Sage Publications. (238 s)

Özkirimli, Umut, 2017. Theories of Nationalism: A Critical Introduction (3rd ed). London: Palgrave. (271 s)

Artikelmaterial: ca 120 s.

Totalt: 1255 s

Utgår
Mudde, Cas, 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. (385 s)

Tillkommer
Wodak, Ruth, 2015. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London: Sage Publications. (238 s)

Motivering: Muddes bok, utgiven 2007, är inaktuell sett till såväl empirin som forskningsöversikten. Wodaks bok innehåller mer uppdaterad empiri och behandling av det vidare forskningsfältet. Dessutom ger den möjlighet till att diskutera metodologiska överväganden på ett mer direkt vis än Muddes bok, vilket både förbereder studenterna för uppsatsskrivandet och skapar tydliga kontaktytor med metodkursen på kandidatnivå. Wodaks bok bidrar även till en jämnare könsfördelning sett till författare. Om artikelmaterialet räknas bort är 554 sidor av sammanlagt 1135 sidor skrivna av kvinnor, det vill säga cirka 49 procent.


Bibliotekets checklista inför val av kurslitteratur

Generella riktlinjer för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek:

 • Av varje titel köper vi 1 tryckt exemplar/10 studenter, varav 1 referensexemplar. För studentgrupper större än 90 studenter köps 2 referensexemplar.
 • Vi undersöker alltid möjligheten att köpa in nytillkomna titlar på litteraturlistorna som e-böcker. LU har inga avtal med svenska förlag för inköp av e-böcker.
 • Vi meddelar före terminsstart om en titel inte finns för inköp.
 • Enligt Rättighetslistan ska kurslitteraturen vid beslutstillfället finnas allmänt tillgänglig för studenterna, det vill säga den ska gå att låna, köpa eller nå digitalt.
 • Åtta veckor innan kursstart ska uppgifter om kurslitteratur finnas tillgänglig för studenterna.

Inför beslut om kurslitteratur:

 • Kontakta biblioteket om du är osäker på om en titel är allmänt tillgänglig eller om du behöver hjälp med att hitta alternativ litteratur.
 • Kontakta oss också gärna om du har allmänna frågor kring e-böcker eller möjligheten att köpa in en viss titel i e-format innan litteraturlistan antas. Använd gärna inköpsformuläret: Inköpsformulär | Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (lu.se)
 • Du kan se alla e-böcker vi har tillgång till vid LU i ePublications. Undersök gärna vad som redan finns tillgängligt när du väljer ny litteratur.
 • Undersök utbudet i Sage Research Methods och ämnesguiden Research Methods & Encyclopedias in Social Sciences när du väljer metodlitteratur.
 • Reflektera över titlarna som väljs ur ett hållbarhetsperspektiv. Går det att använda dem under flera terminer? Är det möjligt att välja färre böcker och en större andel artiklar?

När du skriver litteraturlistan var tydlig med följande:

 • Vilken upplaga som ska användas
 • Om titeln finns fritt tillgänglig på nätet
 • Ifall du som lärare förser studenterna med texten
 • Om en titel är valbar eller referenslitteratur

Kontaktuppgifter

Kurslitteraturinköp, tryckt: Linnéa Jeschke linnea [dot] jeschke [at] sambib [dot] lu [dot] se (linnea[dot]jeschke[at]sambib[dot]lu[dot]se) & Linda Leveau linda [dot] leveau [at] sambib [dot] lu [dot] se (linda[dot]leveau[at]sambib[dot]lu[dot]se) 
Kurslitteraturinköp, e-böcker: Ellen Fall ellen [dot] fall [at] sambib [dot] lu [dot] se (ellen[dot]fall[at]sambib[dot]lu[dot]se) 

Kontakta oss gärna om du har frågor!