Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kris- och katastrofplan

På denna sida finner du information om:


Lunds universitets centrala kris- och katastrofplan

Lunds universitet har på central nivå en kris- och katastrofplan. Denna plan aktiveras vid allvarliga händelser. Med allvarlig händelse avses:

”En svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador skall uppstå, alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Händelsen kräver omedelbara och samordnande åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera konsekvenserna.”

Vid allvarlig händelse träder Lunds universitets kris- och katastrofplan i kraft. Denna innebär att en central ledningsgrupp (CLG) upprättas som temporärt övertar ledningsuppgifter som normalt är delegerade till drabbad institutions prefekt. En lokal operativ arbetsgrupp (OAG) utses och leds av prefekten. OAG ansvarar för

att, enligt det uppdrag som ges av CLG samt med de resurser som ställs till OAG:s förfogande, leda universitetets verksamhet på händelseplatsen;

att på händelseplatsen samverka med räddningstjänst, polis, sjukvård etc.

Lunds universitet har en central beredskapsgrupp. Denna bemannas av medarbetare från LU Byggnad. Jourhavande i beredskapsgruppen är tillgänglig dygnet runt och nås via Securitas och telefonnummer +46 46 222 07 00 (internt 20 700).

Läs mer om ”Om något händer” på Medarbetarwebben

Mindre olyckor/händelser, i form av materiella eller personella skador som endast påverkar driften inom den egna organisationen, hanteras och bearbetas på institutionen. Samordning med andra enheter kan dock bli aktuell.


Handlingsplan vid händelse av kris- och katastrof vid Statsvetenskapliga institutionen

Syfte och mål

Syftet med kris- och katastrofplaneringen vid Statsvetenskapliga institutionen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser av varierande omfattning.

Kris- och katastrofplaneringen skall prioritera följande:

 • att en sammanhållen ledning och tydlig rollfördelning snabbt kan etableras;
 • att samverkan med andra aktörer sker;
 • att effektiva mediakontakter och effektiv information till allmänhet, anställda, studenter och anhöriga sker.

Målen för ingripande enligt Statsvetenskapliga institutionens kris- och katastrofplan är att:

 • få en överblick över händelsen;
 • samordna resurser;
 • bidra till att återfå kontrollen över händelseutvecklingen;
 • minimera skador och konsekvenser;
 • vidmakthålla förtroendet för institutionen.

Alla anställda har en rättighet och skyldighet att initiera kontakt med polis och räddningstjänst vid olyckor. Denna kris- och katastrofplan är ett komplement till Lunds universitets centrala kris- och katastrofplan och till samhällets övriga kris- och katastrofberedskap.

Allmänt om kris- och katastrofarbetets organisering

Om någon vid institutionen får kännedom om en allvarlig händelse skall prefekten omedelbart informeras. Med allvarlig händelse avses vanligen en svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador skall uppstå, alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Händelsen kräver omedelbara åtgärder i syfte att minimera konsekvenserna.

Prefekten avgör om händelsen är allvarlig nog för att en lokal ledningsgrupp skall organiseras samt vilken sammansättning denna ledningsgrupp i förekommande fall skall ha. Vid allvarliga händelser av ovan angiven karaktär kan en lämplig grupp bestå av till exempel prefekten, byggnadsansvarig, studierektor(er), skyddsombud samt olika resurspersoner.

Vid mindre allvarliga olyckor/händelser förväntas institutionen hantera detta inom ramen för ordinarie arbetsorganisation, exempelvis via arbetsledarinsatser eller kamratstöd. Olika resurspersoner från exempelvis institutionen, företagshälsovården, studenthälsan kan också tillkallas och bistå.

Vid institutionen finns en samordnare som är ansvarig för att krisplanen följs, att den är uppdaterad, att den är tillgänglig för alla som är i behov av den samt att de olika kontaktuppgifter som finns tillgängliga i planen är aktuella. Vidare är det samordnarens uppgift att bistå prefekten i det praktiska och administrativa ledningsarbetet när en krissituation uppstår.

Samordnare i händelse av kris- och katastrof vid Statsvetenskapliga institutionen är husprefekten.

Om något har hänt

När någon medarbetare vid institutionen får information om, eller ett rykte om, dödsfall eller allvarlig olycka hos en annan medarbetare eller student vid institutionen är det viktigt att medarbetaren tar reda på så mycket information som möjligt. För att förhindra ryktesspridning är det viktigt att information sprids snabbt och att den är korrekt. Följande frågor kan tjäna som vägledande vid informationsinsamling:

 • Vem är den drabbade personen?
 • Varifrån kommer informationen?
 • Vem har lämnat meddelandet?
 • Vad gäller meddelandet?
 • Hur kan vi återkomma till den som lämnat meddelandet?
 • Till vem och vart kan vi vända oss för att få mer information?

Handlingsplan vid dödsfall eller annan allvarlig olycka hos anställd vid Statsvetenskapliga institutionen

Information

 • När någon medarbetare vid institutionen erhållit information om dödsfall eller allvarlig olycka hos en medarbetare skall prefekten omedelbart informeras.
 • Prefekten informerar omedelbart alla anställda på institutionen, exempelvis via e-post.
 • Prefekten, tillsammans med samordnare och annan resurspersonal vid institutionen, identifierar nätverk i vilka den drabbade personen varit aktiv och informerar dessa.
 • Prefekt, tillsammans med samordnare, informerar fakultetsledning och personalavdelning.

Uppgifter

 • Samordnaren arrangerar lämpliga symboler för deltagande (exempelvis att levande ljus tänds i personalrum, expedition eller motsvarande och att en bild på personen ramas in och ställs ut) vid dödsfall.
 • Samordnaren ombesörjer att den drabbades telefonsamtal och e-post omdirigeras till lämplig kollega och att Lucat kontaktas vid dödsfall.
 • Samordnaren ordnar att arbetsplatsen skickar blommor till drabbad och anhöriga och krans till begravning.
 • Prefekten, tillsamman med samordnare, anordnar vid dödsfall en minnesstund på arbetsplatsen och informerar kollegor och anhöriga om detta.
 • Prefekten representerar Statsvetenskapliga institutionen vid begravningen och informerar alla medarbetare om när denna äger rum. Alla medarbetare som önskar delta vid begravningen får göra detta under arbetstid.

Krishjälp och psykologisk första hjälp

Det åligger prefekten att se till att krishjälp och krisstöd erbjuds om så behövs eller önskas.

Prefekten undersöker, tillsammans med samordnaren, om behov av krishjälp finns och/eller önskas och ser till att detta erbjuds de drabbade, enskilt och/eller i grupp.

Experthjälp

Resurs- och stödpersoner som kan hjälpa till med krisstöd är:

På Statsvetenskapliga institutionen:

 • Skyddsombud
 • Brandskyddssamordnare

På företagshälsovården:

Lokaler

Lämplig lokal att samlas i är personalrummet/lunchrummet, 4 våningen, Statsvetenskapliga institutionen.

Resor och fältstudier

Se särskild information under ”Resa i tjänsten” på Medarbetarwebben


Handlingsplan vid dödsfall eller annan allvarlig olycka hos student vid Statsvetenskapliga institutionen

Om någon av Statsvetenskapliga institutionens studenter drabbas av en allvarlig händelse/olycka eller avlider är det viktigt att det finns psykologisk hjälp att tillgå och att det finns en organisation som fungerar effektivt. För att hindra ryktesspridning är det är viktigt att information sprids snabbt och att den är korrekt.

En speciell svårighet vid hanterandet av trauman/dödsfall hos studenter och organiserandet av krishjälp är den skilda karaktären på de utbildningar och kurser som ges vid Statsvetenskapliga institutionen. Några utbildningar karaktäriseras av att studenterna känner varandra väl och har utvecklat nära relationer, medan andra kurser kännetecknas av att studenterna inte känner varandra närmare. Detta medför att krisorganisationen kan se olika ut för olika kurser och att olika medarbetare/funktioner får olika uppgifter beroende på vilken kurs/utbildning som är drabbad.

Nyckelpersoner

För samtliga kurser och utbildningsprogram vid Statsvetenskapliga institutionen utgör studierektor för grundutbildningen, studievägledare och kursansvarig lärare nyckelpersoner. För kurser och utbildningsprogram i freds- och konfliktvetenskap resp. underrättelseanalys är även föreståndaren nyckelperson. För forskarutbildningen utgör studierektor för forskarutbildningen, biträdande prefekt och handledare nyckelpersoner.

Information

 • När någon medarbetare vid Statsvetenskapliga institutionen erhållit information om dödsfall eller allvarlig olycka hos en student skall prefekten och samordnaren omedelbart informeras.
 • Samordnaren alternativt prefekten informerar aktuella nyckelpersoner samt övrig personal.
 • Vid dödsfall informerar samordnaren därtill studentkåren, LADOK och studenthälsan.

Uppgifter

 • Prefekt, samordnare och studierektor avgör, beroende på vilken kurs den drabbade studenten läser, behovet och omfattningen av information, krishjälp och stöd.
 • Prefekt, samordnare och studierektor avgör vem av nyckelpersonerna som har mest och djupast kontakt med den kursgrupp i vilken den avlidna/drabbade studenten deltagit.
 • Denna nyckelperson ansvarar för att samling hålls med och att information ges till berörda studenter. Vilka de berörda studenter är avgörs från fall till fall och är beroende av hur väl studenterna känner varandra
 • Informationen skall delges i lämplig lokal, som också skall ha en värdig inramning med exempelvis blommor och tänt ljus. Lokalen skall vara konfessionslös.
 • Informationen kan också, vid behov, utformas som ett avlastningssamtal (”defusing”).
 • Nyckelpersonen skall också bedöma om enskilda eller grupper är i behov av ytterligare stöd och krissamtal och i sådana fall ombesörja detta.
 • Prefekt, samordnare, studierektor eller nyckelperson ansvarar för att kontakt hålls med anhöriga.
 • I händelse av dödsfall ombesörjer samordnaren att krans/blommor skickas till begravningen på Statsvetenskapliga institutionens bekostnad.

Experthjälp

Resurs- och stödpersoner som kan hjälpa till med krisstöd är:

Internationella studenter

För internationella studenter gäller, i tillämpliga delar, samma riktlinjer som ovan. Därtill har Statsvetenskapliga institutionens internationella koordinator ansvar för att studentens hemuniversitet kontaktas och att, i samråd med detta, vid behov vidta ytterligare åtgärder.


Om något händer – viktiga telefonnummer/incidentrapport

Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så använd denna telefonlista.

I nödsituation – ring 0112 (112 externt)

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du: +46 46 222 07 00.

Incidentrapport

Om något händer, fyll alltid i en incidentrapport (https://incident.bygg.lu.se). Då får ni hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Ingen händelse är för liten att rapporter! Exempel: iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar och passerkort, hot eller våld. I och med att du rapporterar händelsen får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar görs och kontakter tas. Om du är student, be någon anställd vid din institution att fylla i rapporten.

Viktiga telefonnummer i bokstavsordning

Statsvetenskapliga institutionen    

Björn Badersten, prefekt    
Telefon: +46 46 222 01 59 och +46 70 521 86 64
E-post: bjorn [dot] badersten [at] svet [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]badersten[at]svet[dot]lu[dot]se)

Magdalena Bexell, ställföreträdande prefekt
Telefon: +46 46 222 01 66
E-post: magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se (magdalena[dot]bexell[at]svet[dot]lu[dot]se)

Annika Bergman Rosamond, skyddsombud
E-post: annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se (annika[dot]bergman_rosamond[at]svet[dot]lu[dot]se)

Kristina Gröndahl Nilsson, husprefekt/samordnare 
Telefon: +46 46 222 80 95
E-post: kristina [dot] grondahl_nilsson [at] svet [dot] lu [dot] se (kristina[dot]grondahl_nilsson[at]svet[dot]lu[dot]se)

Rikard Bengtson, studierektor
Telefon: 046-222 89 30
E-post: rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se (rikard[dot]bengtsson[at]svet[dot]lu[dot]se)

Viktig samhällsinformation

Krisinformation.se    

DinSäkerhet.se

Anhöriglista

Kontakta husprefekt/samordnare för tillgång till anhöriginformation.