Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättigheter, skyldigheter och förväntningar

För dig som är anställd doktorand

I den allmänna studieplanen framgår ramarna för och innehållet i forskarutbildningen. Det är däremot inte tydligt hur dessa samspelar med rättigheter, skyldigheter och förväntningar kopplade till att vara anställd vid Lunds universitet.

Doktorandtjänsten är en statlig anställning som innefattar en rad sociala förmåner, bl.a. betald föräldraledighet, betald semester och statlig tjänstepension. Doktoranden får tillgång till arbetsplats, egen dator samt annat material som behövs för att utöva sitt arbete. Försäkring under arbetstid, arbetsrelaterade resor och fältarbeten ingår enligt de villkor som gäller för en statlig anställning.

Mer information om innebörden av att vara statligt anställd finns på Lunds universitets interna webbplats Medarbetarwebben

Skyldigheterna är mindre explicit uttryckta. Utöver de allmänna riktlinjer som anges av den statliga sektorns gemensamma värdegrund, offentlighetsprincipen och principen om rättssäker myndighetsutövning, är det av stor vikt att doktoranden är nåbar under arbetstid. Handledare och/eller arbetsgivare ska informeras om resor, utlandsvistelser och annan frånvaro, och giltiga kontaktuppgifter ska alltid meddelas. Om doktoranden av någon anledning inte är nåbar under en viss period ska handledaren och/eller arbetsgivaren informeras i förväg. Ansökan om semester måste lämnas in, och all intjänad semester bör tas ut under semesteråret i enlighet vad som anges i semesterlagen och Lunds universitets riktlinjer. Vid doktorandanställningens slut ska all intjänad semester vara uttagen.

Därutöver finns krav om att doktorander aktivt bidrar till den kollektiva miljön på institutionen. Närvaro vid och deltagande i de allmänna forskarseminarierna och andra gemensamma forskningsaktiviteter är det mest uppenbara. Det finns därtill förväntningar om att doktorander också deltar i andra sociala aktiviteter på arbetsplatsen, tar ansvar för doktorandrådet (som ordförande och/eller deltagare), är representerade i institutionsstyrelsen och tar ansvar för mer informella uppgifter såsom att delta i olika beredande organ, i antagningsprocessen till forskarutbildning, i arbetsmiljöarbetet och i arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald. Om doktoranden inte tillbringar tillräckligt av sin arbetstid på institutionen kan arbetsplatsen komma att delas med/överlåtas till andra. När doktorandtjänsten upphör finns ingen garanti för tillgång till egen arbetsplats, dator eller andra resurser.

Doktoranders undervisning intar något av en särställning eftersom det dels är frivilligt, dels är reglerat av formella styrdokument. Det kan dock uppstå spänningar mellan olika förväntningar i organisationen, till exempel mellan krav på ansvarstagande i undervisningen och krav som ställs inom ramen för forskarutbildningen. Doktoranden måste med andra ord kunna hantera olika roller under sin utbildningstid – som forskarstuderande med åtföljande utbildningshierarki och som forskar- och lärarkollega i mer jämlika relationer.

Förutom allmän information av det slag som hänvisas till ovan kan den individuella studieplanen vara ett bra verktyg för att identifiera och därmed minska spänningar som kan uppstå mellan rättigheter och skyldigheter och mellan olika förväntningar som uttrycks av institutionen, handledare och den enskilda doktoranden.