Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppsatsseminariet och därefter

Information om tider för uppsatsseminarierna, vad som förväntas av dig dels som författare, dels som opponent, betygsättning mm.

På denna sida kan du läsa om: 

  • Schema för uppsatsseminarierna
  • Uppsatsseminariernas upplägg
  • Betygsättning
  • Korrigerad uppsats till LUP

Schema för uppsatsseminarierna

Dagen efter uppsatsinlämningen skickas aktuella scheman och kontaktlistor ut via mail. I dessa scheman får du också reda på vem du skall opponera på, och vem som är din medopponent (det normala är att man är två om den uppgiften).

Uppsatsseminariernas upplägg

Uppsatsseminarierna behandlar flera uppsatser och du förväntas delta även i de delar där du inte är aktiv som författare eller som opponent. Seminariedeltagandet utgör en del av underlaget för den samlade betygsbedömningen på uppsatskursen. Det är väsentligt att du har läst övriga uppsatser som examineras i din uppsatsgrupp (normalt 4-7 uppsatser) och att alla som deltar på seminariet får möjlighet att kommentera uppsatsen i fråga.

Självklart är du också välkommen att delta i andra uppsatsseminarier - även innan du själv är klar med din uppsats. Uppsatsseminarierna är mycket lärorika och deltagande vid många seminarier rekommenderas starkt. Seminariet leds av examinator. Handledaren deltar vanligen inte i seminariet (utom på fortsättningsnivå där handledare och examinator ibland är samma person).

Examinationen av uppsatser på fortsättningsnivå, kandidat- och magisternivå är 45 minuter lång. Examinationen av masteruppsatser är 60 minuter lång.

Författarens roll på uppsatsseminariet
Som författare ska man försvara sitt arbete samt besvara olika frågor från opponenterna och andra seminariedeltagare. Det gäller förstås också att ta till sig konstruktiv kritik som hjälp inför kommande uppsatser. Vid examination av masteruppsatser inleder författaren seminariet med en ca 15 minuter lång presentation av uppsatsen. (På andra nivåer är det opponenten/erna som kortfattad redogör för huvuddragen i uppsatsen.)

Opponentens uppgifter
Oppositionen genomförs i par om uppsatsen är på fortsättnings- eller kandidatnivå, och den ska då förberedas gemensamt av opponenterna. På magister- och masternivå opponerar du individuellt.

Som opponent förväntas du driva diskussionen under seminariet, vilket gör att du som opponent skall förbereda dig för ca 30-35 minuters kommentarer inklusive diskussion med författaren. Det gäller att konstruktivt granska den uppsats du har att bedöma. En sådan granskning innehåller normalt både beröm och kritik.

I samband med uppsatsbehandlingen skall du som opponent även lämna in en skriftlig opposition till examinatorn där du kortfattat går igenom de viktigaste punkterna som du tänker ta upp under seminariet. Denna text skall omfatta ca 1 A4-sida (ca 400 ord).

Oppositionens kvalitet ska enligt kursplanen vägas in vid betygsättningen av studentens insatser under uppsatskursen.

I "Konsten att skriva och tala" finns i kapitel 6 en betydligt mer djuplodande beskrivning av vad vi förväntar oss av en god opposition. Vi rekommenderar noggrann genomläsning av denna text!

"Konsten att skriva och tala" hittar du på bookboon.com

Betygsättning

Du får i samband med seminariebehandlingen besked om ifall uppsatsen är godkänd eller inte. Beslut om mer specifikt betyg fattas så snart som möjligt efter det att examinatorns samtliga uppsatser seminariebehandlats. Om examinatorn underkänner din uppsats, innebär det att du ska utarbeta en ny version av uppsatsen. Examinator beslutar om ny seminariebehandling krävs, eller om det räcker att du lämnar in en omarbetad version av uppsatsen (s.k. komplettering). I båda fallen skall en ny version av uppsatsen lämnas in i LUP och en ny utskriven version lämnas in till receptionen för arkivering.

En kompletteringsuppgift ska vara klart definierad av examinatorn och den nya versionen av uppsatsen ska lämnas in inom en fastställd tid som examinator och du som uppsatsförfattare kommer överens om (max 10 arbetsdagar). Du har då inte rätt till någon ytterligare handledning. Om kompletteringsuppgiften inte utförts på ett sådant sätt att uppsatsen kan godkännas inom angiven tid krävs en ny seminariebehandling. Det går således inte att få en kompletteringsuppgift på kompletteringsuppgiften.

Om uppsatsen underkänns och det krävs ny seminariebehandling måste även oppositionen göras om. Vid underkännande som kräver ny seminariebehandling ger examinatorn råd om vad som behöver ändras i uppsatsen för att den ska kunna bli godkänd. I undantagsfall kan även handledaren konsulteras.

Betygsättningen går vanligtvis ganska fort, men det beror givetvis även på lärarens övriga arbetsbördor. Senast tre veckor efter uppsatsseminariet måste betygsättningen dock vara klar, och betyget inrapporteras då till LADOK.

Vid betygsättningen bedöms de olika momenten i forskningsprocessen:
Är problemet väl valt och tydligt angivet? Är den teori som uppsatsen baseras på lämplig, explicit redovisad och styrande för analysen? Är uppsatsen metodiskt väl genomförd? Håller analysen en bra kvalitet? Når författaren resultat, dvs kan författaren ge svar på inledningsvis ställda frågor? Har uppsatsen en tydlig röd tråd, dvs ägnas hela uppsatsen åt det inledningsvis ställda problemet? Är dispositionen lättöverskådlig och konsekvent? Bygger uppsatsen på ett tillfredsställande material, och är detta väl redovisat i noter och litteraturförteckning? Är uppsatsen välskriven (inte bara grammatiskt)? Ger uppsatsens abstract en bra sammanfattning?

För högre betyg krävs särskilda förtjänster i flera av ovan nämnda avseenden. Originalitet, självständighet, kreativitet och kritisk reflektion bedöms positivt. Viss hänsyn tas till om den valda uppgiften är djärv och av hög svårighetsgrad.

Bedömningen påverkas negativt av bl a: om arbetsinsatsen har varit låg, om materialet är tunt, om problemet är oklart angivet, om uppsatsen glider mellan flera olika problem, om delar av uppsatsen inte behandlar det angivna problemet, om det finns allvarliga metodologiska brister, om teorin inte används för analysen, om språket präglas av grammatiska fel eller av upprepade oklarheter, om framställningen innehåller felaktigheter, och om uppsatsen är slarvigt redigerad och korrekturläst.

Aktivt deltagande i undervisning och seminarier bedöms positivt, liksom bra insatser vid försvar av egen uppsats och opposition.

För ytterligare information om värderingskriterier vid examination, se "Konsten att skriva och tala" kap 2.6, samt kursplanen till uppsatskursen på respektive nivå.

"Konsten att skriva och tala" hittar du på bookboon.com

Korrigerad uppsats till LUP (frivilligt)

När seminarierna är avslutade har studenterna en möjlighet att inom en vecka efter den sista seminariedagen korrigera uppsatsen (smärre skönhetsjusteringar) och i LUP ladda upp en slutgiltig version.

Gå precis som förra gången in på https://lup.lub.lu.se/luur/ och logga in med ditt studentkonto. Ta bort den gamla versionen av uppsatsen (dvs. filen och inte hela uppsatsposten), ladda upp den nya och sätt önskad publicerings nivå. OBS! Denna gång behöver du INTE trycka på submit eftersom posten redan är inskickad. Precis som tidigare är det en enda pdf-fil som gäller för inlämningen här.

Den korrigerade versionen måste lämnas in i LUP allra senast en vecka (5 arbetsdagar) efter den sista seminariedagen! Du ska även inkomma med en ny utskriven version av uppsatsen till expeditionen för arkivering.

Får du problem med det tekniska så kontakta uppsatsadministratörerna (uppsatsadministration [at] svet [dot] lu [dot] se) eller fråga i biblioteket.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten