Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Under tiden du skriver

Informationssökning, och information om hur institutionen kan hjälpa dig med detta

Förutom handledning (se avsnitt 2) erbjuder instutionen flera olika typer av stöd för dig i ditt uppsatsskrivande. I "Konsten att skriva och tala" hittar du många goda råd och tips för uppsatsskrivandet. Tänk på att undervisningen och kurslitteraturen på metodkurserna skall utnyttjas i uppsatsarbetet.

Konsten att skriva och tala (länken går till bookboon.com)

Att hitta bra material och information är A och O för att lyckas med en uppsats. I Ämnesguiden hittar du många matnyttiga tips på söktjänster, hemsidor och handböcker inom statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap. Se även sidorna om sökstrategi och källkritik. Dessutom erbjuds studenterna att delta i särskilda kurser i informationssökning (information om kurserna finns nedan).

Ämnesguiden

Bibliotekets har samlat information på sin webbplats om hur man letar böcker och artiklar, hur man beställer fjärrlån etc. I bibliotekets lokaler finns dessutom diverse matnyttigt, såsom ett stort antal tidskrifter och böcker, samt inbundna årgångar med alla uppsatser som studenter från tidigare år författat - en utmärkt inspirationskälla för egna projekt. Alla uppsatser finns dessutom tillgängliga elektroniskt och är sökbara i LUP Student Papers.

Bibliotekets webbplats

Personuppgifter i uppsatser

Färdiga uppsatser publiceras på internet via open access databasen LUP Student Papers (mer om detta finns under knappen Inlämning av uppsatsen). Personuppgifter som sprids på internet regleras av dataskyddsförordningen, GDPR. Det innebär att du som uppsatsförfattare måste tänka igenom vilken typ av personuppgifter som förekommer i uppsatsen.

Enligt GDPR är det förbjudet att utan tillstånd ge spridning åt namn, personnummer eller andra uppgifter som pekar ut en fysisk person, givet att dessa inte uppfattas som harmlösa. I praktiken innebär detta att det naturligtvis inte krävs något tillstånd för att göra referenser till andra forskare, eller att nämna politiker och andra offentliga personer vid namn. Däremot kan det uppstå problem i samband med insamling av intervjumaterial.

Om du som uppsatsförfattare arbetar med intervjuer är det viktigt att alltid komma överens med intervjupersonerna om hur materialet får användas. Intervjupersonerna måste göras medvetna om att uppsatsen kommer att publiceras på internet och ge sitt samtycke till att de kommer att nämnas vid namn. Därutöver finns självfallet en rad andra etiska förhållningsregler för kvalitativa intervjuer, se till exempel Jan Krag Jacobsens Intervju. Konsten att lyssna och fråga (Studentlitteratur: 1993). Om du är osäker på vad som är tillåtet och otillåtet, diskutera med din handledare!

Ta hjälp av andra studenter

Det finns en SI-verksamhet för dig som skriver uppsats hos oss. SI-verksamheten är tänkt att fungera som ett diskussionsforum utanför kursens ursprungliga ram.

Läs mer om vår SI-verksamhet