Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Planering

Uppsatsplan, planeringsseminarier, handledning, att hitta en uppsatspartner mm.

Att skriva i par

För dig som ska skriva uppsats på fortsättningskursen gäller att du snabbt funderar över vem du vill skriva tillsammans med. Som ett led i parbildningen inför uppsatsarbetet har kurserna en uppsatsintroduktion tidigt på terminen. Du skall där muntligt kort redovisa dina preliminära uppsatsfunderingar: vad du tänkt skriva uppsats om och vem du tänker skriva tillsammans med. Ett bra sätt att få kontakt med möjliga medskribenter är att tidigt använda kursens anslagstavla för att avisera uppsatsintresse.

Från introduktion till plan

Ganska snart efter uppsatsintroduktionen brukar de flesta lärare vilja träffa uppsatsförfattarna individuellt för att diskutera igenom det tänkta uppsatsämnet. Detta är också startskottet för en mer formell uppsatsplan där författarna samlat tankarna ytterligare.

Den formella uppsatsplanen behandlas sedan normalt på ett särskilt planseminarium. Om inte annat anges av just din lärare skall uppsatsplanen innehålla följande delar och omfatta minst 2 och högst 4 sidor (800-1600 ord) plus litteraturlista:

  1. Problemet: Avgränsning av ämnet med en motiverad och klart utmejslad problemformulering med konkreta frågeställningar. Detta är det allra viktigaste! Utan en tydlig, välavgränsad problemställning kan det inte bli en bra uppsats.
  2. Teori/Analysmodell: Hur kan man principiellt förstå och och strukturera forskningsproblemet? Precisera infallsvinkel och teorianknytning.
  3. Metod och empiri: Hur ska forskningsfrågan undersökas? Ge en väl genomtänkt beskrivning av hur problemformuleringen skall operationaliseras eller omsättas i uppsatsen.
  4. Litteratur: En (preliminär) litteratur- och referenslista med redovisning av material som är väsentligt för punkterna 1-3 ovan och överhuvudtaget användbart för genomförandet av uppsatsprojektet. Litteraturlistan bör omfatta alla texter som ni planerar att använda, såväl lästa texter som sådana som ni beställt men inte fått.

Normalt lämnas planerna in och distribueras via Live@Lund. Din lärare ger besked om annat skulle gälla just din delkurs.

Handledning

Under skrivandets gång har du hjälp av din handledare. Handledningen består dels av individuell handledning, dels av gemensamma möten där samtliga uppsatsförfattare deltar (seminarier).

Handledningsresurserna är begränsade. Normalt består den individuella handledningen av förberedande samtal om uppsatsämnets utformning och uppföljningssamtal efter planseminariet. (För uppsatsskrivande på 30 hp-masternivå tillkommer flera seminarier under hela terminen.)

Den individuella handledningen ges i uppsatsarbetets inledande skede. Förhandsgranskning av färdiga uppsatser görs inte, utan examinationen sker endast i samband med seminariebehandlingen.

Språk

Ska man skriva uppsatsen på engelska eller svenska? Rent språkligt underlättar det naturligtvis att skriva på svenska då man mer explicit kan nagla fast vad det är man vill få fram.

Att skriva på engelska har dock sina fördelar då man ofta använder engelsk litteratur. Ibland kan det vara svårt att översätta till svenska med resultatet att det ofta blir ganska omständligt och krystat. En annan fördel är att det visar på ambition samt att det är bra träning för en eventuell framtida master-uppsats eller internationell karriär.

Nackdelen är att korrekturläsning på engelska ofta tar en hel del tid i anspråk och för bästa resultatet bör man (som alltid) vara ute i god tid. Notera att de engelska skrivreglerna i vissa avseenden skiljer sig från de svenska. Mer om det i kapitel 5.10 i Konsten att skriva och tala.