Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Planering

Uppsatsplan, planeringsseminarier, handledning, att hitta en uppsatspartner mm.

Att skriva i par

För dig som ska skriva uppsats på fortsättningskursen gäller att du snabbt funderar över vem du vill skriva tillsammans med. Som ett led i parbildningen inför uppsatsarbetet har kurserna en uppsatsintroduktion tidigt på terminen. Du skall där muntligt kort redovisa dina preliminära uppsatsfunderingar: vad du tänkt skriva uppsats om och vem du tänker skriva tillsammans med. Ett bra sätt att få kontakt med möjliga medskribenter är att tidigt använda kursens anslagstavla för att avisera uppsatsintresse.
 

Från introduktion till plan

Ganska snart efter uppsatsintroduktionen brukar de flesta lärare vilja träffa uppsatsförfattarna individuellt för att diskutera igenom det tänkta uppsatsämnet. Detta är också startskottet för en mer formell uppsatsplan där författarna samlat tankarna ytterligare.

Den formella uppsatsplanen behandlas sedan normalt på ett särskilt planseminarium. Om inte annat anges av just din lärare skall uppsatsplanen innehålla följande delar och omfatta minst 2 och högst 4 sidor (800-1600 ord) plus litteraturlista:

  1. Problemet: Avgränsning av ämnet med en motiverad och klart utmejslad problemformulering med konkreta frågeställningar. Detta är det allra viktigaste! Utan en tydlig, välavgränsad problemställning kan det inte bli en bra uppsats.
  2. Teori/Analysmodell: Hur kan man principiellt förstå och och strukturera forskningsproblemet? Precisera infallsvinkel och teorianknytning.
  3. Metod och empiri: Hur ska forskningsfrågan undersökas? Ge en väl genomtänkt beskrivning av hur problemformuleringen skall operationaliseras eller omsättas i uppsatsen.
  4. Litteratur: En (preliminär) litteratur- och referenslista med redovisning av material som är väsentligt för punkterna 1-3 ovan och överhuvudtaget användbart för genomförandet av uppsatsprojektet. Litteraturlistan bör omfatta alla texter som ni planerar att använda, såväl lästa texter som sådana som ni beställt men inte fått.

Normalt lämnas planerna in och distribueras via Live@Lund. Din lärare ger besked om annat skulle gälla just din delkurs.
 

Handledning

Under skrivandets gång har du hjälp av din handledare. Handledningen består dels av individuell handledning, dels av gemensamma möten där samtliga uppsatsförfattare deltar (seminarier).

Handledningsresurserna är begränsade. Normalt består den individuella handledningen av förberedande samtal om uppsatsämnets utformning och uppföljningssamtal efter planseminariet. (För uppsatsskrivande på 30 hp-masternivå tillkommer flera seminarier under hela terminen.)

Den individuella handledningen ges i uppsatsarbetets inledande skede. Förhandsgranskning av färdiga uppsatser görs inte, utan examinationen sker endast i samband med seminariebehandlingen.

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten