Särskilt examensarbete för utbytesstudenter

Kandidatkurs (termin 3) för kandidatexamen. 15hp. Statsvetenskap. Hösttermin. Läses på plats i Lund.

STVK13. Bara för dig som läser utbytesstudier.

Separat examensarbete för kandidatexamen.

Bara avsedd för dig som inte har läst de övriga 15 högskolepoängen här i Lund.

I kursen genomför du ett examensarbete med en självständig analys av ett statsvetenskapligt problem. Du ska skriftligt och muntligt redovisa en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete. Senast en månad efter terminsstart lämnar du in en preliminär beskrivning av ditt planerade examensarbete som underlag för tilldelning av handledare. Ämnet för forskningsuppgiften utformas därefter i samråd med handledaren.
 

OBS!

Denna kurs är bara för dig som läser utbytesstudier.