Europeisk integration

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.

STVK02 - Statsvetenskap: Europeisk integration, grundnivå, 7.5

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Kursen behandlar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen över tid. Den tar upp teoretiska traditioner för att förklara och förstå integrationsprocessen på ett övergripande plan, liksom mer specifika policyprocesser inom den Europeiska Unionen (EU).

EU relateras till andra politiska enheter, såsom stater och mellanstatliga institutioner, i syfte att belysa skillnader och likheter, och därmed det unika i EU-projektet. Kursen ger också en överblick av hur EU påverkar medlemsländerna. Kursen behandlar även den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar för integrationsprocessen, både medlemsstatsnivå och europeisk nivå.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats