Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delkurs 3: Examensarbete/ Uppsats

Kandidatkurs. Delkurs 15 hp. Vårtermin.

FKVK02 Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen/ Uppsats

I delkursen skriver du ett uppsatsarbete som i teoretisk, metodiskt och empiriskt hänseende visar på förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift.

Du kommer att skriftligt och muntligt redovisa forskningsuppgiften samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete.

Handledare utses utifrån det uppsatsämne som studenten valt att fördjupa sig inom. Examinator utses inför uppsatsseminarierna.

Efter avslutad kurs kommer du att:
• ha fördjupad kunskap om problemställningar, teoribildningar och forskningsresultat i freds- och konfliktvetenskap
• ha fördjupad och praktisk kunskap om metoder och tekniker i freds- och konfliktvetenskap, och dess betydelse för forskningsprocessen som helhet.
• kunna formulera på ett självständigt sätt ett principiellt relevant problem och aktivt söka, välja ut och tillämpa analytiska redskap för att diskutera och belysa detta problem såväl teoretiskt som empiriskt.
• effektivt och självständigt kunna sammanställa, kritiskt granska och förmedla resultat av en större inlärnings- och forskningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form, inom givna tidsramar
• självständigt kunna utföra informationssökningar inom kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt kommunicera denna.
• kunna reflektera kritiskt kring och ta ansvar för sin egen arbets- och inlärningsprocess.
 

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.