Delkurs 3: Examensarbete/ Uppsats

Kandidatkurs. Delkurs 15 hp. Vårtermin.

FKVK02 Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen/ Uppsats

I delkursen skriver du ett uppsatsarbete som i teoretisk, metodiskt och empiriskt hänseende visar på förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift.

Du kommer att skriftligt och muntligt redovisa forskningsuppgiften samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete.

Handledare utses utifrån det uppsatsämne som studenten valt att fördjupa sig inom. Examinator utses inför uppsatsseminarierna.

Efter avslutad kurs kommer du att:
• ha fördjupad kunskap om problemställningar, teoribildningar och forskningsresultat i freds- och konfliktvetenskap
• ha fördjupad och praktisk kunskap om metoder och tekniker i freds- och konfliktvetenskap, och dess betydelse för forskningsprocessen som helhet.
• kunna formulera på ett självständigt sätt ett principiellt relevant problem och aktivt söka, välja ut och tillämpa analytiska redskap för att diskutera och belysa detta problem såväl teoretiskt som empiriskt.
• effektivt och självständigt kunna sammanställa, kritiskt granska och förmedla resultat av en större inlärnings- och forskningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form, inom givna tidsramar
• självständigt kunna utföra informationssökningar inom kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt kommunicera denna.
• kunna reflektera kritiskt kring och ta ansvar för sin egen arbets- och inlärningsprocess.

Uppsatskoordinator
Karin Aggestam

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.