Delkurs 2: Metod

Kandidatkurs. Delkurs 7,5 hp. Vårtermin.

FKVK02 Delkurs 2: Metod

Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i freds- och konfliktvetenskap.

Syftet är att förbereda kursdeltagarna för examensarbetet för kandidatexamen, men också att skapa en bred förtrogenhet med samhällsvetenskapliga metoder och analystekniker.

Delkursen inleds med en diskussion kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och överväganden. Därefter behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling.

Särskild uppmärksamhet ägnas olika former av kvantitativ analys, liksom olika typer av fallstudier. Därtill behandlas olika former av tolkande ansatser. Kursen ger en grundläggande orientering i samhällsvetenskaplig forskningmetodik, med särskild tonvikt på problemställningar relaterade till ämnet freds- och konfliktforskning.

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.