@ Statsvetenskaplig introduktion

Nybörjarkurs (termin 1). Statsvetenskap. 7,5 hp. Nätbaserad distanskurs. Vårtermin.

STVA01 - STATSVETENSKAPLIG INTRODUKTION

Syftet med kursen är att introducera statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik. Tonvikt läggs vid att presentera innebörden av detta förhållningssätt och vid ämnets utveckling och nuvarande karaktär mot bakgrund av forskningsprocessens grundelement: problem, teori, metod, material och resultat.

Därefter ägnas kursen åt politisk filosofi, dvs. teoribildningar som utreder politikens värdefrågor. Här ingår politisk idéanalys, demokratiteori och analys av centrala politisk-filosofiska begrepp, t ex makt, frihet och rättvisa.