@ Politik och styrelse

Nybörjarkurs (termin 1). Statsvetenskap. 15 hp. Nätbaserad distanskurs. Hösttermin.

STVA02 - POLITIK OCH STYRELSE

I kursen behandlas normativa och empiriska teorier kring begrepp som demokrati, stat, styrelseskick och makt. I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering. Tyngdpunkten ligger på jämförande analyser av demokratiska system, men med återkommande jämförelser också med icke-demokratiska styrelseskick.

En huvudfråga rör förhållandet mellan olika normativa demokratiperspektiv och den konkreta utformningen av ett lands eller politiskt systems institutioner och processer.

Kursen spänner över ett brett spektrum av frågor och behandlar sådant som statsskick och statsorganens roll i den politiska processen (t ex parlament, regering, förvaltning och valsystem), partiers och andra aktörers roller liksom mer övergripande frågor kring den politiska kulturens betydelse för systemets funktionssätt.