Delkurs 2: Teorier om krig och väpnade konflikter

Delkurs 2: Teorier om krig och väpnade konflikter (7,5 hp)

FKVA12 Delkurs 2

Uppkomsten av väpnad konflikt kan förstås och förklaras på olika sätt beroende på vilka teoretiska perspektiv eller förklaringsansatser som används. Konflikter kan även studeras utifrån flera analysnivåer såsom individ-, stats- eller systemnivå.

Syftet med delkursen är att ge en översikt av centrala teorier och antaganden kring orsakerna till inom- och mellanstatliga konflikter. Olika teoretiska argument kommer att appliceras på empiriska fall av konflikt och väpnat politiskt våld för att belysa centrala teoretiska resonemang samt tydliggöra kopplingen mellan teori och empiri.

Målet är att studenterna efter avslutad kurs ska

  • ha kunskap om de centrala teoretiska perspektiv som används för att analysera krig och väpnade konflikter
  • ha kunskap om olika typer av konflikter
  • ha förmåga att applicera teorier och begrepp för att analysera och förklara olika konflikter
  • ha förmåga att bidra konstruktivt till seminariediskussioner


För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser.
 

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.