Power, Politics, and the Environment

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. Vårtermin.

STVN17 Political Science: Power, Politics, and the Environment (Statsvetenskap: Makt, politik och miljö)

Kursen ges på engelska.

Föreställningar om makt har under lång tid haft en undanskymd roll i litteraturen kring miljöpolitik och miljöpolitisk förändring. Kursen sammanför dessa teman. En sådan kombination är lärorik av flera skäl.

För det första ger tillämpningen av olika teoribildningar och maktbegrepp en rad perspektiv som bidrar till att förklara och förstå miljöpolitisk styrning, och det ger också insikter om centrala skillnader, styrkor och svagheter hos teoribildningarna. För det andra kännetecknas miljöpolitik av att den statliga styrningen kompletteras av viktiga icke-statliga aktörer och processer.

En maktbaserad analys kan bidra med en förståelse av maktförskjutningar mellan och inom offentlig och privat sektor. För det tredje har spridningen av miljöeffekter över rum och tid medfört ett behov av att utveckla nya föreställningar kring sådant som ansvar, legitimitet och rättvisa. För det fjärde har den vetenskapliga osäkerheten kring miljökrisers orsaker och konsekvenser inneburit en maktförskjutning till kunskapsmäklare, så som forskare och experter, och därigenom ökat relevansen av socialkonstruktivistiska begrepp som diskursiv och kognitiv makt.

 

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats
svet.lu.se/en.