Roger Hildingsson

Roger Hildingsson

Forskare

Roger Hildingsson

Intervjustudie om förutsättningar för nollutsläpp i den svenska basindustrin

Author

 • Roger Hildingsson
 • Jamil Khan
 • Annica Kronsell

Summary, in Swedish

I denna rapport presenteras resultaten av den intervjustudie och efterföljande fokusgruppsdiskussion som vi genomfört inom ramen för forskningsprojektet Green Industrial Transitions (GIST, www.gist2050.com). Forskningsprojektets huvudsyfte är att studera förutsättningarna för en omställning till nollutsläpp av koldioxid inom den svenska basindustrin samt analysera strategier, åtgärder och styrmedel som kan bidra till grön industriell omvandling. Under hösten 2016 genomfördes 30 semistrukturerade intervjuer med personer aktiva inom industri, politik, myndigheter och intresseorganisationer, som valdes ut för att representera hela sektorn på ett rättvisande sätt. Frågorna i intervjustudien handlade om klimatstyrning av basindustrin idag, möjligheter till en omställning till nollutsläpp och hur styrningen behöver utvecklas.

Avdelning/ar

 • Miljö- och energisystem
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2017-12

Language

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Miljö- och energisystems rapportserie

Issue

106

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet

Ämne

 • Social Sciences
 • Engineering and Technology

Nyckelord

 • Klimatpolitik
 • industri
 • nollutsläpp
 • omställning

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-86961-32-9