Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kristina Jönsson

Kristina Jönsson

Docent | Universitetslektor | Projektkoordinator CEC

Kristina Jönsson

Translating Foreign Ideas into Domestic Practices : Pharmaceutical Policies in Laos and Vietnam

Från externa idéer till inhemsk praktik : Läkemedelspolicy i Laos och Vietnam

Författare

 • Kristina Jönsson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Hur kommer det sig att liknande reformprogram återfinns i olika länder? Varför väljs vissa idéer framför andra? Avhandlingen syftar till att öka förståelsen av så kallad policydiffusion, spridning av olika typer av policy, och den dynamik som omgärdar spridningen. Detta görs genom att undersöka hur externa, eller utländska, idéer integreras och översätts i en ny omgivning. På vilket sätt påverkar de nya idéerna det nationella beslutsfattandet och påföljande policyimplementering? Två läkemedelspolicies, en i Laos och en i Vietnam, studeras mer i detalj för att på så sätt identifiera faktorer som antingen underlättar eller försvårar policyprocessen. Även effekterna av policydiffusion på ett mer generellt plan diskuteras. Bakgrunden till att Laos och Vietnam antog nya läkemedelspolicies var bland annat konsekvenserna av den ekonomiska liberalisering som initierades i mitten av 1980-talet. Även hälsosektorn inkluderades i reformerna, och framför allt läkemedelsektorn privatiserades. Detta ledde i sin tur till att tillgången på läkemedel ökade samtidigt som självmedicinering och undermåliga läkemedel blev allt vanligare. Situationen var följaktligen närmast kaotisk när de laotiska och vietnamesiska regeringarna fick ta ställning till om man skulle utveckla ett handlingsprogram inom läkemedelssektorn som en del av det svenska biståndet. År 1993 antogs den laotiska läkemedelspolicyn och 1996 den vietnamesiska. Studien omfattar med andra ord en tioårsperiod fram till år 2001. Det intressanta i sammanhanget är att det tycks som om implementeringen har fungerat smidigare i Laos än i Vietnam. Detta trots att Vietnam har bättre förutsättningar eftersom hälsoindikatorer och utbildningsnivå är högre än i Laos. I debatten om läkemedel, och sjuk- och hälsovård ställs ofta kostnadseffektiva aspekter i fokus på bekostnad av de politiska. Man glömmer bort politiska processer och politiska möjligheter att implementera de riktlinjer man beslutar om. Situationen blir extra känslig då internationella överenskommelser och aktörer kommer med i bilden. Tanken är med andra ord att koppla samman internationella beslutsprocesser med nationella genom att se hur idéer och reformprogram sprids och hur dessa program förverkligas. Tidigare studier har en tendens att antingen fokusera på relationer mellan stater eller på hur reformprogram genomförs i enskilda länder. Detta leder i sin tur till att man förbiser viktiga förklaringsfaktorer till varför vissa program i utvecklingsländer är framgångsrika medan andra inte är det. Idag sträcker sig kontakter och samarbeten över sakområden, hierarkier och maktsfärer lika mycket som över nationella gränser. Stater, organisationer och individer ingår detta samarbete, som dessutom leder till en snabbare spridning av idéer och reformer. För att studera ovan nämnda problematik används ett teoretiskt ramverk baserat på forskning inom policystudier, konstruktivism, nyinstitutionalism samt globalisering. Syftet är att studien genom detta ramverk ska kunna överbrygga åtskillnaden mellan den internationella och den nationella sfären såväl teoretiskt som empiriskt. Detta är särskilt viktigt i en tid av ökande globalisering där idéer i allt högre grad och hastighet sprids över världen. I studien understryks vikten av att kontextualisera policyprocessen och att problematisera den målmedel rationalitet som så ofta präglar policylitteraturen. Resultaten pekar på att trots att det kan vara relativt smärtfritt att utveckla och anta en ny policy så bör man vara försiktig med att anta att ett framgångsrikt genomförande automatiskt blir följden. Anledningen till detta går inte endast att finna i resursbrist eller dålig planering. Även hur policyn i fråga har spridits och översatts till en ny omgivning spelar avgörande roll för hur väl den kommer att integreras och faktiskt göra någon skillnad i praktiken. Studien är ett resultat av ett samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och IHCAR ("Division of International Health"), Karolinska institutet, i Stockholm.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2002

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

123

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Political Science, Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Political and administrative sciences
 • goal-means rationality.
 • logic of appropriateness
 • logic of consequentiality
 • implementation
 • policy formulation
 • transmission dynamics
 • globalisation
 • pharmaceuticals
 • NDP
 • National Drug Policy
 • Vietnam
 • Translation
 • Laos
 • policy diffusion
 • Pharmacological sciences
 • pharmacognosy
 • pharmacy
 • toxicology
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap
 • Farmakologi
 • farmakognosi
 • farmaci
 • toxikologi

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460–0037
 • ISBN: 91-88306-36-4

Försvarsdatum

3 maj 2002

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens hörsal

Opponent

 • Stein Tønnesson (Professor)