Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tjänstevillkor och ersättningsregler vid Statsvetenskapliga institutionen

Gäller från och med 2024-04-22

Snabblänkar till innehåll på den här webbsidan:


Villkor för lektorer och biträdande lektorer

Arbetstidsavtalet vid Lunds universitet reglerar årsarbetstiden för lektorer enligt följande: 

1756 klocktimmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (t o m det år lektorn fyller 29 år)

1732 klocktimmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (fr o m det år lektorn fyller 30 år)

1700 klocktimmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (fr o m det år lektorn fyller 40 år)

För lektorer är den grundläggande fördelningen mellan olika arbetsuppgifter 70 procent undervisning, 20 procent egen forskning och kompetensutveckling samt 10 procent administration. Om en lektor har externa medel för forskning och/eller har uppdrag i tjänst, räknas ovanstående procent på den del av arbetstiden som återstår efter att tiden för externfinansierad forskning och/eller uppdrag dragits ifrån. En lektor ska undervisa i snitt minst 25 procent av sin tjänstgöring utslaget över en treårsperiod. 

Biträdande lektorer har i normalfallet 50 procent fakultetsfinansierad forskning i tjänsten och ingen nedskrivning i form av kompetensutveckling och administration. Om en biträdande lektor har externa medel för forskning och/eller har uppdrag räknas detta av på samma sätt som för lektorer.

Exempel A: Lektor utan externa medel

Årsarbetstid 1700 klocktimmar

Administration 170 klocktimmar

Forskning/kompetensutveckling 340 klocktimmar

Undervisning 1190 klocktimmar (297,5 lektorstimmar)

Exempel B: Lektor med 50 procent externa forskningsmedel

Årsarbetstid 1700 klocktimmar

Forskning externa medel 850 klocktimmar

Administration 85 klocktimmar

Forskning/kompetensutveckling 170 klocktimmar

Undervisning 595 klocktimmar (149 lektorstimmar)

Exempel C: Biträdande lektor med 50 procent externa forskningsmedel

Årsarbetstid 1700 klocktimmar

Forskning externa medel 850 klocktimmar

Forskning fakultetsmedel 425 klocktimmar

Undervisning 425 klocktimmar (106,25 lektorstimmar)

Om beslut gällande forskningsfinansiering meddelas sent under året är det inte säkert att medlen kan tas ut i sökt omfattning under första halvåret följande år. I aktuella fall måste förutsättningarna stämmas av med studierektor.

Alla eventuella förändringar gällande extern forskningsfinansiering, uppdrag eller undervisningsuppdrag som inträffar under kalenderåret ska alltid godkännas av studierektor. Det finns ingen garanti för att det kan utgå ersättning för sådant som inte godkänts på förhand. 

Huvudregeln är att all verksamhet ska rymmas inom ordinarie arbetstid. Skulle överskjutande tid uppstå under ett verksamhetsår ska det i första hand ske en omfördelning/omkontering så att andelen externfinansierad forskning reduceras under innevarande år. I andra hand ska tiden för forskning/kompetensutveckling skjutas upp för utjämning av tjänstgöringen i ett treårsperspektiv enligt gängse avräkningsprinciper, dock ej längre. Eventuell överskjutande tid räknas fram i samband med slutlig justering av personalplanen för året. 


Villkor för professorer

Professorer förväntas bedriva egen forskning och därtill anstränga sig för att dra in externa forskningsmedel till sig själv och andra medarbetare, handleda doktorander, utveckla forskarutbildningskurser samt ta ett kollegialt ansvar för forskarseminarier, forskningsinternat och utveckling av institutionens forskningsmiljöer. 

Professorer som saknar extern forskningsfinansiering har i normalfallet 50 procent fakultetsfinansierad forskning i tjänsten och ingen nedskrivning i form av kompetensutveckling och administration. För professorer som har extern forskningsfinansiering och/eller uppdrag utgår 50 procent fakultetsfinansierad forskning på det som återstår efter att tiden för externfinansierad forskning och/eller uppdrag räknats bort. Dock gäller liksom för lektorer att professorer ska undervisa i snitt minst 25 procent av sin arbetstid utslaget över en treårsperiod. 

Exempel A: Professor utan externa medel

Årsarbetstid 1700 klocktimmar

50 % forskning fakultetsmedel = 850 klocktimmar 

50 % undervisning = 850 klocktimmar (212,5 lektorstimmar)

Exempel B: Professor med 50 procent externa medel

Årsarbetstid 1700 klocktimmar

Forskning externa medel 850 klocktimmar

Forskning fakultetsmedel, 50 % av 850 klocktimmar = 425 klocktimmar

Undervisning, 50 % av 850 klocktimmar = 425 klocktimmar (106,25 lektorstimmar)


Administration inom tjänstgöringen

 • Hantering av administrativa system (t ex Primula och Lupin)
 • Budgetkommitté
 • Handledarkollegium
 • Institutionsinternat
 • Lärarlagsmöten
 • Lärarmöten
 • Styrelsearbete
 • Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)
 • Tredje uppgiften 
 • Mentorskap för arbetskamrater
 • Valberedning

Forskning och kompetensutveckling inom tjänstgöringen

 • Ansökningar om forskningsanslag
 • Betygsnämnder
 • Forskningsinternat
 • Högskolepedagogiska kurser samt andra relevanta kurser
 • Internationellt utbyte
 • Konferensdeltagande
 • Produktion av läromedel
 • Sakkunniguppdrag
 • Vetenskapliga texter för publicering

Timramar och kursbudgetar

Utgångspunkten är att samma timramar gäller för kurser och uppsatshandledning/examination i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. För alla former av undervisning gäller omräkningsfaktor fyra: en klocktimme av studentkontakt förutsätter tre klocktimmar i form av förberedelser och efterarbete.

Kurser på grundnivå och avancerad nivå 

Delkurs inom grundkurs i statsvetenskap (7,5 hp): som utgångspunkt 96 klocktimmar (24 lt) men kan variera beroende på antalet seminariegrupper 

Delkurs inom grundkurs i freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys (7,5 hp): 96 klocktimmar (24 lt)

Delkurser på fortsättningsnivå (7,5 hp): 96 klocktimmar (24 lt)

Alternativkurser på kandidatnivå (7,5 hp): 96 klocktimmar (24 lt)

Kurs på avancerad nivå (15 hp): 160 klocktimmar (40 lt)

I samtliga fall gäller att ytterligare ersättning utgår om studentantalet föranleder att undervisningsinslag behöver dubbleras. Grundprincipen är att en seminariegrupp bör innehålla 16 studenter. Ersättning utöver budgetramen utgår för speciella undervisningsinslag, t ex gästföreläsningar, studiebesök och särskilda pedagogiska övningar. Inslag som föranleder sådan extra ersättning ska godkännas av studierektor på förhand. 

På grundkursen i statsvetenskap utgår ersättning för examination motsvarande fyra klocktimmar för rättning av åtta hemskrivningar. På högre nivåer ingår examination i timersättningen för kursen.

På samtliga delkurser på grundkursen i statsvetenskap utgår ersättning om 40 klocktimmar för kursansvar. Samma ersättning utgår för kursansvar för metodkurserna i statsvetenskap på fortsättningsnivå, kandidatnivå och på avancerad nivå, för delkursen Demokrati på fortsättningskursen i statsvetenskap samt för den kombinerade metod- och uppsatskursen på fortsättningsnivå i freds- och konfliktvetenskap. 

Kursutveckling

Utveckling av helt nya kurser ersätts genom att lärarna kan tillgodoräkna sig 1,5 gånger det undervisade timantalet vid det första tillfället kursen ges. En lärare som utvecklar en ny kandidatkurs på 96 klocktimmar kan alltså tillgodoräkna sig 144 klocktimmar vid den första kursomgången. När kursen ges nästa gång utgår den normala tilldelningen. Revidering och utveckling av existerande kurser betraktas som ett normalt inslag i undervisningen och ryms inom befintlig budgetram. 

Uppsatshandledning och examination

Fortsättningsnivå: 8 klocktimmar (2 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination

Kandidatnivå: 11 klocktimmar (2,75 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination

Master/magisteruppsats (15 hp): 16 klocktimmar (4 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination

Masteruppsats (30 hp): 20 klocktimmar per uppsats (5 lt) för handledning, 6 klocktimmar (1,5 lt) för examination

Forskarutbildningen

Den totala omfattningen handledning som en doktorand kan tillgodoräkna sig är 400 klocktimmar (100 lt), med maximalt 80 klocktimmar (20 lt) per år vid full aktivitet. Normalt fördelas dessa enligt principen 48/32 mellan huvudhandledare och handledare, men andra överenskommelser kan förekomma. För lektorer utgår ersättning för handledning i enlighet med överenskommen princip. Professorer erhåller normalt inte särskild ersättning för handledning av doktorander.

För lektorer som fungerar som discussants vid mittseminarier utgår ersättning om 8 klocktimmar (2 lt). För manuskonferenser utgår en total ersättning på 24 klocktimmar (6 lt). Denna fördelas mellan deltagarna enligt överenskommelse med handledarna. Om extern discussant engageras utgår ersättning med 3 000 kr. Övriga deltagare får då dela på 16 klocktimmar (4 lt). Professorer erhåller normalt inte ersättning för deltagande i hållpunktsseminarier. Ingen särskild ersättning utgår för grönläsning av avhandlingsmanuskript. 

För undervisning på kurser i forskarutbildningen erhåller lektorer ersättning i enlighet med kursens budget. För en kurs på 15 högskolepoäng är budgeten i normalfallet 160 klocktimmar (40 lt). Professorer erhåller normalt inte ersättning för undervisning på kurser i forskarutbildningen.


Särskilda uppdrag på institutionen

För vissa uppdrag utgår särskild ersättning beräknad på heltidstjänstgöring:

Prefekt75 % av tjänst eller enligt överenskommelse
Ställföreträdande prefektenligt överenskommelse
Biträdande prefektenligt överenskommelse
Studierektor grundutbildningen40 % av tjänst
Studierektor forskarutbildningen25 % av tjänst
Ämnesansvarig FKV20 % av tjänst
Ämnesansvarig Underrättelseanalys15 % av tjänst
Seminarieansvar forskarutbildning10 % av tjänst (gäller endast lektorer)
Skyddsombudenligt överenskommelse
Doktorandråd, ordförande40 klocktimmar/termin
Doktorandråd, vice ordförande10 klocktimmar/termin
Antagning FU, fakultetsfinansierad anst.40 klocktimmar
Forskningsrådet9 % av tjänst
Uppsatskoordinator160 klocktimmar
Sammankallande JLM-gruppen60 klocktimmar
Samordningsansvarig, samverkanenligt överenskommelse
Intervjuer vid antagning till forskarutbildning3 klocktimmar/intervju (gäller endast doktorander)

Särskilda uppdrag inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

För administrativa uppdrag i nämnder och råd på S-fak utgår ersättning enligt följande: 

Fakultetsstyrelsen30 klocktimmar
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott20 klocktimmar
Lärarförslagsnämnden ledamot36 klocktimmar
Lärarförslagsnämnden vice ordförande40 klocktimmar
Forskarutbildningsrådet20 klocktimmar
Utbildningsrådet20 klocktimmar
Kursplanegruppen30 klocktimmar
Styrelseuppdrag för ämnesenhet20 klocktimmar
Ledningsgrupp för utbildningsprogram10 klocktimmar
Sakkunnig forskningsmånader6 klocktimmar
Sakkunniggruppens ordförande9 klocktimmar
Pedagogisk akademi bedömaruppdrag*6 klocktimmar

Den som innehar ordförandeskap i något av dessa organ tilldelas dubbel ersättning (undantaget sakkunniggruppen). 

* Ersättningen gäller per ansökan. Viss ytterligare ersättning kan utgå enligt särskilda riktlinjer: https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/ersattning-…


Högskolepedagogisk utbildning

För lektorer och professor ingår deltagande i högskolepedagogisk utbildning i den nedskrivning av undervisningsskyldigheten som görs för kompetensutveckling/forskning. Doktorander kan få tillgodoräkna sig två veckors förlängning för en introducerande kurs i högskolepedagogik men är välkomna att gå ytterligare kurser, dock utan förlängning. För anställda postdoktorer och forskare kan institutionen stå får kursavgiften för en introducerande kurs i högskolepedagogik; i övrigt utgår ingen ersättning för dessa.