Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättningsregler på Statsvetenskapliga institutionen

Gäller från och med 2023-01-16

Innehåll på den här webbsidan:


Nedsättning av undervisningsskyldigheten för lektorer

Arbetstidsavtalet vid Lunds universitet reglerar årsarbetstiden för lektorer enligt följande:

 • 1700 klocktimmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (fr.o.m. det år lektorn fyller 40 år)
 • 1732 klocktimmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (fr.o.m. det år lektorn fyller 30 år)
 • 1756 klocktimmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (till det år lektorn fyller 29 år)

Den grundläggande fördelningen mellan olika arbetsuppgifter är 70 procent undervisning, 20 procent egen forskning och kompetensutveckling, samt 10 procent administration. Om en lektor har externa medel för forskning och eller uppdrag, räknas ovanstående procent på den del av arbetstiden som återstår efter att tiden dragits ifrån. En lektor ska undervisa i snitt minst 25 procent av sin tjänstgöring utslaget över en treårsperiod.

Biträdande lektorer har i normalfallet 50 procent fakultetsfinansierad forskning i tjänsten och 10 procent nedskrivning på undervisningsdelen för administration. För biträdande lektorer med externa forskningsmedel reduceras den fakultetsfinansierade forskningen i motsvarande grad.

Ersättning beräknas i klocktimmar som i undervisningssammanhang omvandlas till lektorstimmar (lt). För alla former av undervisning gäller omräkningsfaktor fyra: en klocktimme av studentkontakt anses alltså förutsätta tre klocktimmar i form av förberedelser och efterarbete.

Exempel A: lektor utan externa medel.

 • Årsarbetstid 1700 klocktimmar
 • Administration 170 klocktimmar
 • Forskning/kompetensutveckling 340 klocktimmar
 • Undervisning 1190 klocktimmar = 297,5 lektorstimmar

Exempel B: lektor med 50 procent externa forskningsmedel

 • Årsarbetstid 1700 klocktimmar
 • Forskning externa medel 850 klocktimmar Administration 85 klocktimmar
 • Forskning/kompetensutveckling 170 klocktimmar
 • Undervisning 595 klocktimmar = 149 lektorstimmar

Alla eventuella förändringar eller nya undervisningsuppdrag som kan tillkomma under kalenderåret ska godkännas av studierektor. Det finns ingen garanti för att det kan utgå ersättning för sådant som inte godkänts på förhand.

Huvudregeln är att all verksamhet ska rymmas inom ordinarie arbetstid. Skulle det uppstå överskjutande tid så ska det i första hand ske en omkontering så att andelen forskning reduceras. I andra hand ska tiden för forskning/kompetensutveckling skjutas upp för utjämning av tjänstgöringen i ett treårsperspektiv, dock ej längre. Överskjutande tid räknas fram i samband med slutlig justering av personalplanen för året.


Timramar för kurser på grundutbildningen

 • Delkurs på grundkursen (7,5 hp): varierar beroende på antalet seminariegrupper och kursens omfattning
 • Delkurs och alternativkurs på fortsättningskursen (7,5 hp): 96 klocktimmar = 24 lt
 • Alternativkurs på kandidatkursen (7,5 hp): 96 klocktimmar = 24 lt
 • Kurs på avancerad nivå (15 hp): 160 klocktimmar = 40 lt

I samtliga fall gäller att ytterligare ersättning utgår om studentantalet föranleder att undervisningsinslag behöver dubbleras. Grundprincipen är att en seminariegrupp bör innehålla 16 studenter. Ersättning utöver budgetramen utgår också för speciella undervisningsinslag, t ex gästföreläsare, studiebesök och särskilda pedagogiska övningar.

På grundkursen utgår ersättning för examination motsvarande 4 klocktimmar (1 lt) för rättning av åtta hemskrivningar. På högre nivåer ingår examination i de lektorstimmar som planeras på kursen.

På samtliga delkurser på grundkursen utgår ersättning på 40 klocktimmar (10 lt) för kursansvar. Samma ersättning utgår för kursansvar för metodkurserna på fortsättningskursen, kandidatkursen och på avancerad nivå. Samma ersättning utgår för kursansvar på den obligatoriska kursen om demokrati på fortsättningskursen.


Uppsatshandledning och examination

 • Fortsättningskursen: 8 klocktimmar (2 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1lt) för examination
 • Kandidatkursen: 11 klocktimmar (2,75 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination
 • Magisteruppsats (15 hp): 14 klocktimmar (3,5 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination
 • Masteruppsats (30 hp): 20 klocktimmar per uppsats (5 lt) för handledning, 6 klocktimmar (1,5 lt) för examination

Kursutveckling

Utveckling av helt nya kurser ersätts genom att lärarna kan tillgodoräkna sig 1,5 gånger det undervisade timantalet vid det första tillfället kursen ges. En lärare som utvecklar en ny kandidatkurs på 96 klocktimmar (24 lt) kan alltså tillgodoräkna sig 144 klocktimmar (36 lt) vid den första kursomgången. När kursen ges nästa gång utgår dock den normala tilldelningen. Revidering och utveckling av existerande kurser betraktas som ett normalt inslag i undervisningen och ska täckas inom befintliga timramar.


Högskolepedagogisk utbildning

För seniora lärare ingår deltagande i högskolepedagogisk utbildning i den nedskrivning av tjänstgöringsskyldigheten som görs för kompetensutveckling. Doktorander kan få tillgodoräkna sig två veckors förlängning för en introducerande kurs i högskolepedagogik. För anställda på post doc-tjänster kan institutionen betala för en introducerande kurs i högskolepedagogik, dock utan att det utgår någon ersättning i övrigt.


Forskarutbildningen

Ersättning för handledning av doktorander utgår med 80 klocktimmar (20 lt) per år vid full aktivitet. Normalt fördelas dessa enligt principen 48-32 mellan huvudhandledare och biträdande handledare, men andra överenskommelser kan förekomma. Den totala ersättningen som kan utgå för handledning av en doktorand är 400 klocktimmar (100 lt).

För lektorer som fungerar som discussants vid mittseminarier utgår ersättning om 8 klocktimmar (2 lt). Vid slutseminarier är motsvarande ersättning 24 klocktimmar (6 lt). För manuskonferenser utgår en total ersättning på 24 klocktimmar (6 lt). Denna fördelas mellan deltagarna enligt överenskommelse med handledarna. Då externa personer engageras som discussants utgår ersättning med 3000 kr. Övriga deltagare får då dela på 16 klocktimmar (4 lt). Ingen särskild ersättning utgår för grönläsning av avhandlingsmanuskript.

Professorer erhåller normalt inte ersättning för undervisning på kurser i forskarutbildningen. Lektorer erhåller ersättning i enlighet med kursens budget. För en kurs på 15 högskolepoäng är budgeten i normalfallet 160 klocktimmar (40 lt).


Administration inom tjänstgöringen

För lektorer utgör tio procent av tjänstgöringen administration, efter att externa forskningsmedel har dragits av. Här ingår bland annat:

 • Hantering av administrativa system (t ex Primula och Lupin)
 • Budgetkommitté
 • Handledarkollegium
 • Institutionsinternat
 • Lärarlagsmöten
 • Lärarmöten
 • Styrelsearbete
 • Tredje uppgiften
 • Mentorskap för arbetskamrater
 • Valberedning

Forskning och kompetensutveckling inom tjänstgöringsskyldigheten

Tjugo procent av tjänstgöringen för lektorer utgörs av forskning och kompetensutveckling. Här ingår bland annat:

 • Ansökningar om forskningsanslag Betygsnämnder Forskningsinternat
 • Högskolepedagogiska kurser samt andra relevanta kurser Internationellt utbyte
 • Konferensdeltagande Produktion av läromedel Sakkunniguppdrag
 • Vetenskapliga texter för publicering

Särskilda uppdrag på institutionen

För vissa uppdrag utgår särskild ersättning beräknad på årsarbetstid:

 • Prefekt: 75 % av tjänst
 • Ställföreträdande prefekt: enligt överenskommelse
 • Studierektor grundutbildningen: 40 % av tjänst
 • Studierektor forskarutbildningen: 25 % av tjänst
 • FKV föreståndare: 20 % av tjänst
 • Underrättelseanalys ämnesansvar: 15 % av tjänst
 • Seminarieansvar forskarutbildning: 10 % av tjänst
 • Skyddsombud: 10 % av tjänst
 • Antagning forskarutbildning: 2,4 % av tjänst (1,2 % vid antagning eget projekt)
 • Forskningsrådet: 9 % av tjänst
 • Uppsatskoordinator: 160 klocktimmar
 • Sammankallande Jlm-gruppen: 60 klocktimmar
 • Intervjuer vid antagning forskarutbildning: ersätts med 3 klocktimmar per intervju (gäller enbart doktorander).

Särskilda uppdrag inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

För administrativa uppdrag i nämnder och råd på S-fak utgår ersättning enligt följande:

 • Fakultetsstyrelsen: 30 klocktimmar
 • Kursplanegruppen: 30 klocktimmar
 • Lärarförslagsnämnden ledamot: 36 klocktimmar
 • Lärarförslagsnämnden vice ordförande: 40 klocktimmar
 • Arbetsutskottet: 20 klocktimmar
 • Forskarutbildningsrådet: 20 klocktimmar
 • Styrelseuppdrag för ämnesenhet: 20 klocktimmar
 • Utbildningsrådet: 20 klocktimmar
 • Ledningsgrupper för utbildningsprogram: 10 klocktimmar
 • Pedagogisk akademi bedömaruppdrag*: 6 klocktimmar
 • Sakkunniga för forskningsmånader: 6 klocktimmar
 • Sakkunniggruppens ordförande: 9 klocktimmar

* Ersättningen gäller per ansökan. Viss ytterligare ersättning kan utgå enligt särskilda riktlinjer:

Ersättning för arbetsuppgifterna inom pedagogiska akademins bedömargrupp (PDF 41 kB)

Den som innehar ordförandeskap i något av dessa organ tilldelas dubbel ersättning (undantaget sakkunniggruppen).


Villkor för professorer

Professorer som saknar extern forskningsfinansiering har genom fakultetsmedel 50 procent forskning i tjänsten. För professorer som har extern forskningsfinansiering utgår 50 procent fakultetsfinansierad forskning på det som återstår efter att den externfinansierade forskningen räknats bort. Dock gäller liksom för lektorer att professorer ska undervisa i snitt minst 25 procent av sin arbetstid utslaget över en treårsperiod.

Exempel A: professor utan externa medel

 • 50 % forskning fakultetsmedel = 850 klocktimmar
 • 50 % undervisning = 850 klocktimmar = 212,5 lt

Exempel B: professor med 50 procent externa medel

 • 50% av 850 klocktimmar = 425 klocktimmar = 106,25 lt undervisning

Professorer förväntas anstränga sig för att dra in externa forskningsmedel till sig själv och andra medarbetare, handleda doktorander, ta ett kollektivt ansvar för forskarseminarier och forskningsinternat, utveckla forskarutbildningskurser, och själva bedriva aktiv forskning.