Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarrådet

Forskarrådet är ett rådgivande organ vars huvudsakliga uppgift är att bistå institutionens forskare med råd i samband med ansökningar till externa finansiärer. 

Till detta ändamål sprider forskarrådet fortlöpande information om finansieringsmöjligheter, samt läser och kommenterar utkast till ansökningar. Forskarrådet har även till uppgift att rapportera om institutionens forskning till fakultetens forskningskommitté, organisera forskningsinternat, bereda svar på remisser i forskningsrelaterade frågor, samt att formulera och följa upp institutionens forskningsstrategi i samspel med forskarkollegiet, institutionsledning och övriga medarbetare. Forskarrådet fungerar även som beredningsinstans vad gäller den interna nomineringen till stipendier såsom Pro Futura, Wallenbergstiftelsen och Vetenskapsrådets excellensprogram.

Forskarrådets sammansättning

Forskarrådet är sammansatt av olika kategorier forskare, med ett starkt inslag av professorer. Rådet skall ha 6-8 ledamöter, varav minst hälften ska vara professorer och minst två ska vara docenter eller universitetslektorer (och icke professorer). Rådets sammansättning ska så långt möjligt återspegla institutionens forskningsmässiga bredd.

Sammankallande och ordförande är biträdande prefekt med ansvar för forskningsfrågor. Övriga ledamöter utses av prefekten för en treårsperiod som bör sammanfalla med mandatperiod för prefekt. Doktorandrådet utser en doktorandrepresentant för motsvarande period. Forskarrådet sammanträder i regel en till två gånger per termin.

Ordförande i forskarrådet har följande särskilda uppgifter:

  • Vara ledamot i fakultetens forskningskommitté.
  • Bevaka utvecklingen inom relevanta forsknings- och finansieringsområden och sprida forskningsrelaterad information vidare inom institutionen.
  • Ha en övergripande bild av institutionens forskning, ansökningar och forskningssamarbeten med andra institutioner.
  • Löpande diskutera forskningsrelaterade frågor med och vara ett stöd för institutionens ledning.
  • Anordna forskningsinternat för institutionens forskare och doktorander.

Forskarrådets ledamöter