Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riktlinjer för extramurala doktorander

Dessa riktlinjer syftar till att reglera antagningen av och villkoren för extramurala doktorander inom ramen för forskarutbildningen i statsvetenskap vid Lunds universitet. Med extramurala doktorander avses forskarstuderande vars forskarutbildning finansieras på annat sätt än genom fakultetsmedel eller institutionsrelaterade forskningsprojekt/-program.

Antagningen av extramurala doktorander ska i normalfallet samordnas med antagningen av fakultetsfinansierade doktorander och forskarutbildningen – i förekommande fall anställningen som doktorand – påbörjas samtidigt med dessa. Beredningen ska gå till på likvärdigt sätt som vid antagning av fakultetsfinansierade doktorander, dvs. att det finns en efter gängse principer sammansatt antagningskommitté som granskar CV, betygsutdrag, uppsatser och forskningsförslag och som genomför en intervju för att bedöma om personen ifråga är behörig till och kvalificerad/lämpad för forskarutbildning i statsvetenskap.

Antagning av extramurala doktorander bör ske endast om institutionen bedöms ha ett intresse med avseende på forskning, utbildning och/eller samverkan av att anta personen ifråga och, i förekommande fall, av att inleda ett samarbete med huvudmannen bakom; det räcker härvidlag inte med ett ensidigt önskemål från den potentiella doktorandens/huvudmannens sida. Därutöver ska institutionen ha handledarkompetens/möjlighet att erbjuda handledning i samma utsträckning som gäller för fakultetsfinansierade doktorander. De åtaganden som institutionen gör i förhållanden till den extramurala doktoranden får inte reducera möjligheten att anta doktorander på fakultetsmedel.

Huvudprincipen är att extramurala doktorander ska ges samma villkor som fakultetsfinansierade doktorander. Särskilt viktigt är att forskarstudiernas autonomi i förhållande till finansiären säkerställs. Finansieringen av forskarutbildningen ska garanteras genom ett skriftligt avtal mellan institutionen och finansiären, och i de fall doktoranden är anställd av annan arbetsgivare än Lunds universitet ska även villkoren i övrigt för forskarutbildningen stadfästas i ett skriftligt avtal mellan institutionen och arbetsgivaren.