Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyanställd: Doktorand

Här har vi samlat resurser som gäller doktoranden som anställd. Hur gör man till exempel för att sjukskriva sig? Om man får barn? Vilka stödfunktioner finns det på institutionen, fakulteten och centralt på universitetet? Vem har hand om vad?

Det finns två typer av doktorander hos oss, fakultetsfinansierade doktorander och projektfinansierade doktorander. Ni har alla samma rättigheter. Längst ner på denna sida finns ett stycke som är specifikt riktad till projektdoktoranderna, i övrigt är all information på denna sida riktad till alla doktorander.

Rättigheter, skyldigheter och förväntningar 

Det finns vissa rättigheter och skyldigheter som är bra att känna till vid statlig anställning. Vi har även vissa förväntningar på dig som doktorand. Detta har vi sammanställt i ett dokument så att du enkelt kan få en överblick på dina rättigheter och skyldigheter, samt vilka förväntningar vi har på dig. 

Rättigheter, skyldigheter och förväntningar

Mentorer

Som nyanställd doktorand är mycket nytt och för att underlätta introduktionsfasen så kommer du att tilldelas en mentor från doktorandkollegiet. Mentorn är en doktorandkollega som varit med ett tag och kommer att verka som ett bollplank under din första tid vid institutionen.

Introteam

Under din första termin omhändertas du och dina nya doktorandkollegor av ett introduktionsteam med vilka du har regelbundna sammankomster. Träffarna med introduktionsteamet syftar till att underlätta din insocialisering i institutionsmiljön, hjälpa dig med att knyta kontakter med andra seniora forskare, ge dig råd om uppläggningen av den inledande forskarutbildningen och tillhandahålla ett forum för att börja diskutera ditt kommande avhandlingsämne. Introduktionsteamet består av studierektor för forskarutbildningen samt en relativt nydisputerad medarbetare.

Introduktionsdagar

En introduktion äger rum tidigt under den din första termin på institutionen. Här får du information från och tillfälle till att tala med prefekt, studierektor för forskarutbildningen, studierektor för grundutbildning, ekonomiansvarig, skyddsombud och andra personer på institutionen. Även fakulteten anordnar introduktionsdagar för nya doktorander.

Internationalisering

Institutionen uppmuntrar deltagande i internationella (och nationella, förstås) konferenser liksom vistelser i andra forsknings- och utbildningsmiljöer. Du förväntas i första hand söka externa medel för deltagande i konferenser, för doktorandkurser på annan ort och för vistelser i andra miljöer. Om du inte får medel på detta sätt, eller inte tillräckligt med medel, kan du ansöka om medel hos prefekten. Vid konferensdeltagande förväntas i så fall i normalfallet framläggande av paper. Längre vistelser i utländsk miljö måste finansieras med externa medel.

Doktorandrådet: Ditt eget kollegium

Vid institutionen finns ett doktorandråd som är en sammanslutning för att tillvarata doktorandernas intressen på institutionen. Doktorandrådet träffas normalt en gång i månaden, men avvikelser kan förekomma. I doktorandrådet kan du ta upp frågor och problem du möter i ditt arbete som doktorand och som du har svårt att hantera på egen hand.

Projektdoktorander

Allt fler av institutionens doktorander är projektdoktorander, vilket innebär att du är finansierad av externa forskningsmedel. Det finns utarbetade riktlinjer för att du i normalfallet ha likvärdiga villkor och förutsättningar som de doktorander som är fakultetsfinansierade. Du kommer i första hand att betraktas som anställd av institutionen och inte av projektet. Det innebär att du i normalfallet bör göra upp till 20 % av sin tjänst som institutionstjänstgöring (undervisning eller motsvarande), vilket berättigar till förlängning på din doktorandtjänst. Det arbete som berättigar till förlängning får inte vara en direkt del av avhandlingsarbetet och skall ha finansierats av institutionen. Beslut om förlängning på andra grunder fattas av dekanus. Syftet med dessa regler är att alla doktorander ska ges lika möjlighet att meritera sig inom forskarutbildningen.

Det arbete du som projektdoktorand utför för projektet bör alltid vara avhandlingsrelevant, även om detta kan innebära uppdrag som inte direkt tillgodoräknas i avhandlingen (exempelvis för tredje uppgiften). Administrativa uppgifter som kan skötas av en projektassistent skall inte du som projektdoktorand utföra. Vid kollision mellan dina åtaganden så har kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen prioritet framför projektaktiviteter. För att undvika alltför tung arbetsbörda bör du innan du åtar dig projektarbete som inte är en direkt del av avhandlingsarbetet konsultera handledare, biträdande handledare och (om detta är en annan person) projektledare. Samma princip gäller även fakultetsdoktorander. Vid större åtaganden bör även prefekt och studierektor för forskarutbildningen konsulteras.

Som projektdoktorand ska du åtminstone ha en handledare som inte är involverad i projektet.

När din tjänst som projektdoktorand börjar ska du få tillgång till minst samma summa pengar att disponera som en fakultetsfinansierad doktorand.

Kontakt

Frågor om din doktorandanställning?

Magdalena Bexell
Ställföreträdande/biträdande prefekt
Telefon: 046- 222 01 66
E-post: 
magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se

Frågor om din doktorandutbildning?

Fariborz Zelli
Studierektor, forskarutbildningen
Telefon: 046 222 47 64
E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se