Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättningsregler för doktorander

På den här sidan har vi samlat information om: Ersättningsregler för doktorander; Timramar för kurser på grundutbildningen; Uppsatshandledning och examination; Kursutveckling; Högskolepedagogisk utbildning; Särskilda uppdrag vid institutionen; Särskilda uppdrag inom Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Övriga förtroendeuppdrag.

Doktorander kan delta i institutions-, fakultets- och/eller universitetsgemensamt arbete (normalt undervisning, administration eller förtroendeuppdrag) i en omfattning om högst 20 % av heltid. Avräkning sker mot doktorandens årsarbetstid. Normal årsarbetstid för doktorander uppgår till mellan 1 700 och 1 756 klocktimmar beroende på arbetstagarens ålder. 

Ersättning för undervisning beräknas i lektorstimmar (lt). För alla former av undervisning gäller omräkningsfaktor fyra: en klocktimme av studentkontakt anses alltså förutsätta tre klocktimmar i form av förberedelser och efterarbete (inklusive deltagande i lärar- och lärarlagsmöten). Annan ersättning, till exempel fakultets- och universitetsgemensamma uppdrag, räknas ofta i klocktimmar eller dagar. Institutionstjänstgöring och andra uppdrag ligger till grund för doktorandtjänstens förlängning.


Timramar för kurser på grundutbildningen

 • Delkurs på grundkursen: Varierar beroende på antalet seminariegrupper och kursens omfattning.
 • Alternativkurs på fortsättningskursen (7,5 hp): 24 lt
 • Alternativkurs på kandidatkursen (7,5 hp): 24 lt
 • Kurs på avancerad nivå (15 hp): 40 lt

I samtliga fall gäller att ytterligare ersättning utgår om studentantalet föranleder att undervisningsinslag behöver dubbleras. Grundprincipen är att en seminariegrupp bör innehålla 16 studenter. Ersättning utöver budgetramen utgår också för speciella undervisningsinslag, till exempel gästföreläsare, studiebesök och särskilda pedagogiska övningar.

På grundkursen utgår ersättning för examination motsvarande 1 lt för rättning av åtta hemskrivningar. På högre nivåer ingår examination i budgetramen.

På samtliga delkurser på grundkursen utgår ersättning på 10 lt för kursansvar.


Uppsatshandledning och examination

 • Fortsättningskursen: 8 klocktimmar (2 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1lt) för examination
 • Kandidatkursen: 11 klocktimmar (2,75 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination
 • Magisteruppsats (15 hp): 14 klocktimmar (3,5 lt) per uppsats för handledning, 4 klocktimmar (1 lt) för examination
 • Masteruppsats (30 hp): 20 klocktimmar per uppsats (5 lt) för handledning, 6 klocktimmar (1,5 lt) för examination

 Doktorander handleder och examinerar i normalfallet endast på fortsättningskursen.


Kursutveckling

Utveckling av helt nya kurser ersätts genom att lärarna kan tillgodoräkna sig 1,5 gånger det undervisade timantalet vid det första tillfället då kursen ges. En lärare som utvecklar en ny kandidatkurs på 24 lt kan alltså tillgodoräkna sig 36 lt vid den första kursomgången. När kursen ges nästa gång utgår dock den normala tilldelningen. Revidering och utveckling av existerande kurser betraktas som ett normalt inslag i undervisningen och ska täckas inom befintliga timramar.


Högskolepedagogisk utbildning

Ersättning för en grundläggande högskolepedagogisk kurs utgår till doktorander (givet att kursen inte tillgodoräknats som moment inom ramen för forskarutbildningens kursdel). Kursen motsvarar 14 dagars förlängning.


Särskilda uppdrag vid institutionen

För vissa uppdrag på institutionen utgår särskild ersättning:

 • Uppsatsadministration: 24 lt (på årsbasis)
 • Ordförande, Doktorandrådet: 40 klocktimmar (per termin, inkl möten i institutionsstyrelsen)
 • Vice ordförande, Doktorandrådet: 10 klocktimmar (per termin)
 • JLM-gruppen: 3,75 lt (på årsbasis, vid full närvaro)
 • Deltagande i manuskonferens: 1 lt i normalfallet
 • Kommentator mittseminarium: Ersättning enligt överenskommelse
 • Antagning forskarutbildning med intervju: 0,75 lt per intervju

För uppdrag i tillfälliga arbetsgrupper och kommittéer utgår ev. ersättning enligt överenskommelse. För deltagande i valberedning eller budgetkommitté utgår ingen särskild ersättning.


Särskilda uppdrag inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

För administrativa uppdrag i nämnder och råd inom Samhällsvetenskapliga fakulteten utgår ersättning enligt fakultetsstyrelsen beslut ”Rekommendationer för avräkning av ledamöters tjänstgöringsskyldighet från och med 2018-01-01”, dnr STYR 2018/71.

 • Lärarförslagsnämnden: 35 klocktimmar
 • Arbetsutskott: 20 klocktimmar
 • Fakultetsstyrelsen: 30 klocktimmar
 • Ledningsgruppen för jämställdhets- och likabehandling: 15 klocktimmar

Övriga förtroendeuppdrag

För övriga förtroendeuppdrag utgår ersättning, efter bedömning i det enskilda fallet, utifrån de riktlinjer som framgår av rektors beslut ”Förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation inom Lunds universitet”, dnr STYR 2017/1715.