Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Finansierat av K2 (nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik), september 2018 till februari 2019.

Det finns idag en bred konsensus om att en omställning av transportsektorn är avgörande för uppfyllandet av de klimatpolitiska målen i Agenda 2030. Som en del i denna ambition behöver andelen resor med energieffektiva resor, som till exempel gång, cykel, kollektivtrafik och andra delade tjänster öka visavi transportslag som
till exempel bil.

Det finns idag en föreställning om att ovanstående omställningar – både av hur vi rör oss i städer, och hur vi planerar dem – inte kan genomföras inom ramen för status quo. Istället anses förändringarna kräva ny innovativa metoder. Som en följd genomförs idag en uppsjö sociala innovationer, urbana experiment och urban living labs: metoder som har kommit att prägla stadsutvecklingen i många länder.

En metod i detta sammanhang är olika former av pilotprojekt genom så kallad ”test bed planning”. Test bed planning är en kollaborativ planeringsmodell som experimenterar med befintliga idéer och/eller utvecklar nya med förhopp-ningen om att lärdomarna ska kunna växlas upp och bidra till bredare systemförändring. 

Vi intresserar oss för vad som händer med den traditionella planerarrollen i de här processerna? Men vi är också nyfikna på vilken typ av kunskap som genereras och efterfrågas i testlabbe, Syftet med studien är således att analys uppkomsten av nya roller inom nordisk kommunal planering, med särskilt fokus på kommunala planerare. I projektet analyseras särskilt den kommunala planerarrollen inom stadsutvecklingsprojekt som experimenterar med hållbar mobilitet genom (i) integrerad bostads- och transportplanering samt (ii) nya former av smarta mobilitetslösningar. 

I de här projektet analyserar och följer vi tre testlab som för experiment inom hållbara transporter. Ett i Helsinki, ett i Köpenhamn och ett i Stockholm.

Forskare på projektet