Förväntad frånvaro?

Bemötandets betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbete

Projektet är ett interdisciplinärt samarbete mellan statsvetenskap och psykologi vid Göteborgs och Lunds universitet och finansieras av Afa Försäkring.

En betydande del av den svenska befolkningen lever med kronisk smärta. Smärtan kan bero på sjukdom eller en skada individen ådragit sig men kan också vara medicinskt oförklarad. Centralt i det här projektet är inte smärtans orsaker utan det faktum att smärta kan vara ett stort handikapp och att många smärtdrabbade individer tvingas vara sjukskrivna eller uppbära sjukersättning, tidigare kallad förtidspension. Kvinnor är oftare diagnosticerade med kronisk smärta och är oftare sjukskrivna under längre tid jämfört med män.

Forskning har visat att det sätt på vilket sjukskrivna blir bemötta av vård och Försäkringskassa kan ha betydelse för sjukskrivningens längd. De offentliga institutionernas funktionssätt och kvalitet är därför en viktig pusselbit i förståelsen av sjukskrivningarna och dess förändringar över tid.

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra förståelsen av och kunskaperna om förväntningars betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbetet, och särskilt undersöka genusaspekter inom detta område. Utgångspunkten ligger i teorier om bemötande, motivation och genus och vad som formar och påverkar offentliga tjänstemäns yrkesutövning. Vi vill studera hur dessa faktorer samverkar och mer konkret vilka förväntningar som finns från sjukvård och Försäkringskassa på smärtdrabbade individer, vilka förväntningar dessa individer själva har och hur förväntningarna utvecklas inom myndigheterna och i interaktionen mellan vårdpersonal, handläggare och smärtpatienter.

Forskare på projektet

Emma Bäck, projektledare, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Tove Lundberg, psykolog, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Stina Melander, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Marie Gustafsson Sendén, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet