Energieffektivisering av Smart mobilitet kräver styrmedel för Delad mobilitet

Finansieras av Energimyndigheten, november 2017 till december 2019.

Automatisering, sakernas internet och delningsekonomin kommer att påverka hur vi reser de kommande decennierna. ”Smart mobilitet” är en samlingsterm för dessa förändringar. Smart mobilitet kan leda till energieffektiviseringsvinster, men det kan också leda till ökad efterfrågan på individuell biltransport och effektiviseringsförluster.

Forskning visar att en central förutsättning för effektivitetsvinster i denna kontext är andelen delade mobilitetstjänster. Med Delad mobilitet avses fordon med flera användare, inklusive kollektivtrafik. Framväxten av digital teknologi har gjort det möjligt att dela fordon i en större skala. Idag saknas dock kunskap om vilka styrmedel offentliga aktörer kan tillämpa för att styra mot en högre andel Delad mobilitet.

Syftet med detta projekt är att utveckla sådana styrmedel. Genom dokumentanalyser, komparativa fallstudier och workshops ska vi utveckla nya styrmedel som kan främja delade mobilitetstjänster i en framtid präglad av Smart mobilitet.

Projektet drivs i samarbete med K2 - kunskapscentrum för kollektivtrafikforskning.

Mer information om projektet finns på K2:s webbplats

Forskare på projektet

  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Alexander Paulsson (företagsekonomiska institutionen och VTI - väg och transportinstitutet)
  • Claus Hedegaard Sørensen (VTI - väg och transportinstitutet)