Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Doktoranden som universitetsanställd

Här har vi samlat resurser som gäller doktoranden som anställd. Hur gör man till exempel för att sjukskriva sig? Om man får barn? Vilka stödfunktioner finns det på institutionen, fakulteten och centralt på universitetet? Vem har hand om vad?

Mentorer

Som nyanställd doktorand är mycket nytt och för att underlätta introduktionsfasen så kommer du att tilldelas en mentor från doktorandkollegiet. Mentorn är en doktorandkollega som varit med ett tag och kommer att verka som ett bollplank under din första tid vid institutionen.

Introteam

Under din första termin omhändertas du och dina nya doktorandkollegor av ett introduktionsteam med vilka du har regelbundna sammankomster. Träffarna med introduktionsteamet syftar till att underlätta din insocialisering i institutionsmiljön, hjälpa dig med att knyta kontakter med andra seniora forskare, ge dig råd om uppläggningen av den inledande forskarutbildningen och tillhandahålla ett forum för att börja diskutera ditt kommande avhandlingsämne. Introduktionsteamet består av studierektor för forskarutbildningen samt en relativt nydisputerad medarbetare.

Introduktionsdagar

En introduktion äger rum tidigt under den nyantagnes första termin på institutionen. Här får nyantagna doktorander information från och tillfälle tala med prefekt, studierektor för forskarutbildningen, studierektor för grundutbildning, ekonomiansvarig, skyddsombud och andra personer på institutionen. Även fakulteten anordnar introduktionsdagar för nya doktorander. Dessutom inbjuds alla nyanställda att delta i universitetets "Introduktion för nyanställda". Arrangemanget äger normalt rum en gång per termin. Här behandlas frågor kring t ex anställningsvillkor, arbetsmiljö, företagshälsovård, personalorganisationer. Det ges också en bild av den stora organisationen Lunds universitet och dess historia.

Personalenhetens kalendarium listar detta välkomstseminarium när det närmar sig.

Projektdoktorander

Allt fler av institutionens doktorander finansieras av externa forskningsmedel. Institutionen har därför tagit fram en särskild

Försörjnings- och aktivitesgrad

Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen. Det är således inte tjänsteomfattningen som skall rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen (i % av heltid 40 tim/vecka). De doktorander som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, skall minska aktiviteten i motsvarande grad.

Uppgift om försörjning skall enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning. Summan av försörjningstyper skall alltid bli 100 % för en person en termin även om angiven aktivitet den aktuella terminen är mindre. Uppehåll som är kortare än hela kalenderhalvåret påverkar alltså aktivitetsgraden.

Du ska som doktorand alltid inkomma med aktivitets- och försörjningsgrad till administratör i slutet av terminen.

Lönefrågor och tjänsteförlängning

Lönen för en doktorand höjs automatiskt vid tre olika tillfällen: efter avklarade 60, 120 respektive 180 hp. Handledaren lämnar intyg till prefekten.

Vid sidan av förlängning pga utförd undervisning på institutionen, sker förlängning även efter sjuk- och föräldraledighet. Även vissa typer av tjänstledighet, men inte alla, kan ge förlängning (kolla på förhand med studierektor för forskarutbildningen eller ekonomiansvarig). Regler finns även för förlängning av anställningstiden pga förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation (vänd er till studierektor eller ekonomiansvarig för ytterligare information).

Universitetets formella regelverk

Universitetet har samlat alla formella regler som styr verksamheten i portalen Regelverket.

Internationalisering

Institutionen uppmuntrar deltagande i internationella (och nationella, förstås) konferenser liksom vistelser i andra forsknings- och utbildningsmiljöer. Doktoranden förväntas i första hand söka externa medel för deltagande i konferenser, för doktorandkurser på annan ort och för vistelser i andra miljöer. Om man inte får medel på detta sätt, eller inte tillräckligt med medel, kan man ansöka om medel hos prefekten. Vid konferensdeltagande förväntas i så fall i normalfallet framläggande av paper. Längre vistelser i utländsk miljö måste finansieras med externa medel.

Doktorandrådet: ditt eget kollegium

Vid institutionen finns ett doktorandråd som är en sammanslutning för att tillvarata doktorandernas intressen på institutionen. Doktorandrådet träffas normalt en gång i månaden, men avvikelser kan förekomma. I doktorandrådet kan man ta upp frågor och problem man möter i sitt arbete som doktorand och som man har svårt att hantera på egen hand.

Om du blir sjuk

När man blir sjuk anmäler man detta i efterhand genom att lämna in en blankett (som går att ladda ner från universitets hemsida) till Lönekontoret. Sjukanmälning berättigar till förlängning av forskarutbildningen.

Om du får eller har barn

Vänd dig till din handledare och ekonomiansvarig med frågor. Föräldraledighet berättigar till förlängning av forskarutbildningen.

Om du känner dig motarbetad eller trakasserad

Se våra sidor om Arbetsmiljö och jämställdhet eller läs vår action plan för jämställdhet på våra engelska sidor.

Om du hamnar i konflikt med din(a) handledare

Om det uppstår konflikter mellan dig och din(a) handledare som inte kan lösas i diskussioner er emellan bör du vända dig till prefekten och/eller studierektor för forskarutbildningen. Om prefekten/studierektor för forskarutbildningen är handledare vänder du dig till ordförande för samhällsvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsråd. Du har även alltid möjlighet att vända dig till fakultetsnämnden med sådana problem. Som doktorand har du rätt att efter samråd med prefekten byta handledare om konflikten inte går att lösa.

Se våra sidor om Arbetsmiljö och jämställdhet eller läs vår action plan för jämställdhet på våra engelska sidor samt Universitets- och högskolerådets Doktorandhandbok.

Din arbetsmiljö

Bidrag för att motionera

Universitetet ersätter vissa utlägg för friskvård/sport. Kontakta institutionens ekonomiansvarige vid frågor

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten