The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Ylva Stubbergaard.

Ylva Stubbergaard

Visiting Research Fellow

Photo of Ylva Stubbergaard.

Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanlända

Author

  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Ylva Stubbergaard

Summary, in English

Studiens syftet är att undersöka hur kommuner tar emot nyanlända i samverkan
med andra aktörer i en komplex kontext med oklara och kanske konfliktfyllda
direktiv under tidspress. I analyserna har vi främst fokuserat hur samverkan har
organiserats och fungerat för kommunerna utifrån ansvarsfördelning och
autonomi. Vi har studerat offentliga dokument och intervjuat främst
integrationssamordnare eller motsvarande i sex olika kommuner. Två
övergripande frågeställningar har styrt undersökningen:

• Hur har kommunerna organiserat och reglerat samverkan?
• Vilka erfarenheter har kommunerna av att samverka med andra aktörer, både i det
kontinuerliga mottagandet och i mottagande under tidspress?

Följande aspekter har särskilt fokuserats:

• Ansvarsfördelning mellan aktörerna
• Aktörernas autonomi i samverkansprocesser

I akt att genomföra studiens syfte och besvara dess frågor är rapporten indelad i
följande kapitel. I kapitel 2 ges en översikt över samverkan och samverkan inom
ramen för integrationspolitiken. I kapitel 3 presenteras de sex kommunernas
erfaranheter av samverkan inom ramen för boende, social inkludering, etablering
samt utbildning. I avslutande kapitel 4 redogörs för stuidens slutsatser.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2019

Language

Swedish

Publication/Series

KEFUs skriftserie

Issue

2019:3

Document type

Report

Topic

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1102-8483