The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tony Ingesson, black/white photo.

Tony Ingesson

Associate Senior Lecturer

Tony Ingesson, black/white photo.

Kontraspionage och hybridkrigföring : En fallstudie av kuppförsöket i Montenegro 2016

Author

  • Tony Ingesson

Summary, in Swedish

Enligt flera definitioner av det något lösa samtida begreppet ”hybridkrigföring”, i betydelsen primärt mellanstatliga konflikter av den typ som utspelade sig på Krim 2014 och i östra Ukraina sedan 2015, är underrättelsekomponenten en central resurs för den angripande parten. Detta öppnar upp en ny roll för kontraspionaget, som utöver sina traditionella uppgifter nu också måste ha beredskap att bemöta hybridkrigföring, i synnerhet i inledningsfaserna av en konflikt. Utifrån en fallstudie av det misslyckade kuppförsöket i Montenegro 2016 presenteras fyra olika slutsatser: att initiativet till liknande operationer kan komma från personer utanför angriparens ordinarie statsapparat; att tiden från det att nyckelpersoner rekryterats lokalt till operationens genomförande kan vara mycket kort; att det angripna landets säkerhetstjänst kan behöva prioritera prevention över bevissäkring; samt att den lokala säkerhetstjänstens organisationskultur eventuellt kan utgöra en försvårande faktor i bemötandet av denna typ av hot.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2020-10-23

Language

Swedish

Pages

449-462

Publication/Series

Statsvetenskaplig tidskrift

Volume

122

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Fahlbeckska stiftelsen

Topic

  • Political Science

Keywords

  • hybridkrigföring
  • Ryssland
  • Montenegro
  • Underrättelseanalys
  • covert operations
  • vilseledning

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0039-0747