The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tomas Bergström

Tomas Bergström

Affiliated

Tomas Bergström

Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan

Author

 • Fredrik Andersson
 • Tomas Bergström
 • Louise Bringselius
 • Margareta Dackehag
 • Tom Karlsson
 • Stina Melander
 • Gert Paulsson

Summary, in Swedish

Svensk statsförvaltning genomgår, precis som privat sektor, ständigt förändringar och omstruktureringar, drivna av olika samhällstrender, ledarskapsidéer och politiska styrfilosofier. Vid dessa förändringar ställs verksamheten inför vägval som på olika sätt kan påverka dess förmåga att leva upp till omgivningens krav och förväntningar. Samtidigt finns inte utrymme för risktagande, eftersom förvaltningens agerande och beslut kan vara avgörande för individers försörjning och framtid. Det ställer stora krav på dessa myndigheter, som balanserar ekonomimål, demokratimål och rättssäkerhetsmål.Denna bok avser att spegla olika organisatoriska dilemman och utmaningar som myndigheter i svensk och internationell statsförvaltning kan möta. Detta sker med utgångspunkt i en studie av Försäkringskassans enmyndighetsreform år 2005 och dess förändringsarbete under åren därefter.Bokens författare kommer från tre olika ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap. Samtliga är knutna till Lunds universitet och till forskningsprogrammet ”Från många till en?” (2008-2012). Programmet finansierades av Försäkringskassan, men genomfördes självständigt. Med boken hoppas författarna kunna öka förståelsen – och intresset - för frågor om organisation, styrning och ledning i en statsförvaltning i förändring.

Department/s

 • Department of Business Administration
 • Institute of Economic Research
 • Department of Economics
 • Department of Political Science

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Santérus förlag

Topic

 • Economics and Business

Keywords

 • politiska reformer
 • förvaltningspolitik
 • statliga myndigheter
 • organisationsförändring
 • fusioner

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7359-057-0