The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Stina Melander

Stina Melander

Senior Lecturer

Stina Melander

Det bräckliga förtroendet – om Försäkringskassans bemötande av smärtpatienter

Author

  • Stina Melander
  • Benjamin Claréus

Summary, in Swedish

Försäkringskassan är den myndighet som administrerar huvuddelen den svenska socialförsäkringen. Medborgarnas förtroende för myndigheten har i olika mätningar visat sig vara lågt. Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen och kunskapen om Försäkringskassan förtroendesiffror genom att undersöka hur smärtdrabbade individer upplever mötet med myndigheten. Smärtdrabbade individer har som grupp stor erfarenhet av kontakter med Försäkringskassan, framförallt i samband med sjukskrivningar. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ metodologisk ansats. Genom en enkät har faktorer som är kopplat till ett lågt respektive högt förtroende bland smärtdrabbade individer identifierats och undersökts. Enkäten har följts upp av intervjuer där fokus legat på hur och varför just dessa faktorer påverkar förtroendet. En slutsats är att det låga förtroendet kan kopplas till Försäkringskassans dubbla legitimitetsgrunder – den byråkratiska och den professionella. Visserligen innebär ett negativt besked i någon form att förtroendet sjunker, men detta kan till viss del vägas upp av ett gott bemötande. Ett gott bemötande definieras av de smärt-drabbade som ett personligt möte där myndighetens handläggare förmår att balansera den byråkratiska legitimitetens krav på förutsägbarhet med den professionella legitimitetens krav på personlig bedömning.

Department/s

  • Department of Psychology
  • Department of Political Science

Publishing year

2019

Language

Swedish

Pages

31-51

Publication/Series

Nordisk administrativt tidsskrift

Volume

3

Document type

Journal article

Publisher

Nordiske Administrative Forbund

Topic

  • Psychology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0029-1285