Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Sundström

Mikael Sundström

Senior lecturer

Mikael Sundström

DemokraIT : regional demokrati och ny informationsteknologi

Author

  • Mikael Sundström

Summary, in English

I en tid där det allmänna politiska intresset tycks vara vikande, har många förhoppningar knutits till de nya kommunikationskanalernas demokratiska potential. Dessa förhoppningars eventuella realiserande är ena utgångspunkten för detta arbete. Den andra stödjepunkten är den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige, med särskilt fokus på Skåne- och Kalmarregionerna. Bland andra drivkrafter bakom regionaliseringen skymtar även här tydliga förhoppningar att kunna vitalisera demokratin.Regionala IT-projekt med demokratiska målsättningar bör ju således i bästa fall generera en lyckad symbios mellan dessa två vägar att förbättra själva grundförutsättningarna för politiskt deltagande. Det är dock långt ifrån självklart hur IT egentligen skall användas för att förbättra de demokratiska processerna. Vilka är egentligen de demokratiska processerna? Hur kan dessa kopplas till kommunikationsteknologier, både nya och gamla? Hur kan de demokratiska målsättningarna integreras med andra målsättningar? Dessa är några av de komplicerade frågor som måste besvaras om demokratiska förhoppningar skall generera mer än vaga fraser.Detta arbete söker först utveckla ett ramverk för förståelse av kopplingarna mellan IT och demokrati, dels för att kunna göra relevanta bedömningar av den därnäst undersökta empiriska verkligheten, dels för att fungera som hjälpmedel för beslutsfattare när de överväger informationsteknologiska strategival. Även själva projekthanteringsprocessen läggs här under luppen. Efter denna ganska utförliga teoretiska och metodologiska del blickar vi ut i IT-verkligheten 1998/99 - visserligen med särskilt intresse riktat på utvecklingen i Kalmar- och Skåneregionerna, men även med andra jämförande exemplifieringar.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

1999

Language

Swedish

Publication/Series

Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Document type

Report

Publisher

Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Topic

  • Political Science

Keywords

  • Politisk makt och demokrati
  • Politisk kommunikation

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-88306-15-1