lu.se

Department of Political Science

Faculty of Social Sciences | Lund University

Political Science Education

Course details: STVA22 - Uppsats (ht 2013)

General course information

Sub-course 3 Essay (12 credits)

In this sub-course students write an essay in pairs, in which they jointly develop the ability to independently examine a number of issues within the area of Political Science. This means that the students shall carry out and present a research project orally and in writing and also participate in examining the research projects of other students. The subject of the essay is chosen in consultation with the examiner and should be related to the area of study focused on by the chosen elective course.
You will find the formal course plan below

Course site

In this page we diaplay preliminary information about the course. When the specific course site is open, students will find much more information and communication options there

Most courses at the department uses the Live@Lund platform for all communication purposes. Live@Lund login page (opens new window).

Timetables

The timetable is not online (yet)

Course literature and other related material

Referensmaterial för uppsatsarbetet
Konsten att skriva & tala, 2010. Lund: Statsvetenskapliga föreningen (http://www.svet.lu.se) (säljes i Statsvetenskapliga institutionens reception)

Teachers


Bild

Ekelund, Helena
(Assistant Professor)
Tel. 046-2220000
Room:
E-mail now

Personal home page

 


Bild

Lennhag, Mi
(Doctoral candidate)
Tel. 046-2224602
Room: 435
E-mail now

Personal home page

 


Bild

Orange, Mia
(Doctoral candidate)
Tel.
Room: -
E-mail now

Personal home page

 


Formal course plan

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN
Statsvetenskapliga institutionen

Kursplan för STVA22 Statsvetenskap: fortsättningskurs, grundnivå, 30 högskolepoäng
(Political Science: Level 2, 1st Cycle, 30 credits) (G1F)

Kursen inrättades av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2012-05-03. Kursplanen fastställdes av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2012-04-12.

Kursplanen gäller från höstterminen 2012.


1 Allmänna uppgifter
Huvudområde: statsvetenskap.
Kursen utgör andra terminens studier i huvudområdet statsvetenskap. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom program enligt utbildningsplan. Kursen ges på svenska.


2 Kursens lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

- visa fördjupad kunskap om centrala frågeställningar och forskningsresultat i något av statsvetenskapens kärnområden

- visa fördjupad och praktisk kunskap om statsvetenskapliga metoder och tekniker och deras betydelse för forskningsresultat

- visa förmåga att formulera ett statsvetenskapligt problem och aktivt välja och använda relevanta redskap för att lösa detta problem

- visa förmåga att effektivt sammanställa och förmedla resultat av en större inlärningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form inom givna tids- och utrymmesramar

- visa förmåga att värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda av andra

- visa förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera information och referenshantering

- visa förmåga att reflektera kring och ta ansvar för sin egen arbets- och inlärningsprocess

- visa förmåga att på ett konstruktivt sätt vara delaktig i en gemensam inlärningsprocess.


3 Kursens innehåll

Delkurs 1 Statsvetenskaplig metodologi (9 högskolepoäng)

Delkursen syftar till att förmedla grundläggande metodologiska kunskaper. Delkursen behandlar forskningsprocessens olika skeden och inleds med en diskussion kring problemformuleringens betydelse och olika strategier för att studera politiska företeelser. Fallstudier, komparativ metod och kvantitativ metod behandlas varvid kriterier för val av fall och kopplingen till teori diskuteras. Frågor kring operationalisering av teoretiska begrepp behandlas, liksom metoder för materialinsamling. Olika slag av textanalys uppmärksammas, liksom metoder för normativ analys. Delkursen innefattar ett stort inslag av övningar och praktiska moment. Efter genomgången delkurs har studenten utvecklat god förmåga i att formulera ett statsvetenskapligt problem och välja ut och använda relevanta metodologiska redskap för att lösa detta problem.Delkurs 2 Alternativ i statsvetenskaplig teori (9 högskolepoäng)

Delkursen väljs bland de alternativ som institutionsstyrelsen fastställer inför varje kursstart. Alternativkurserna syftar till att ge en översikt över olika statsvetenskapliga forskningsområden. Ett riktmärke för kurslitteraturens omfattning är 1200 sidor. Detta sidantal kan över- eller underskridas beroende på litteraturens svårighetsgrad och alternativkursens karaktär. Beskrivningar av alternativen finns i anslutning till litteraturlistan.

Delkurs 3 Uppsats (12 högskolepoäng)

I delkursen genomför studenterna två och två ett uppsatsarbete där de tillsammans får utveckla förmågan att självständigt behandla statsvetenskapliga problemställningar. Detta innebär att studenterna skall genomföra och skriftligt och muntligt redovisa en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete. Uppsatsämne väljs i samråd med examinator och skall hämtas från det område, som den valfria delkursen behandlar.


4 Undervisning och examination

Undervisningen på delkurs 1 och 2 sker i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt. Delkurserna examineras löpande genom aktivt deltagande i seminarier och genom obligatoriska inlämningsuppgifter. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.

Undervisningen på delkurs 3 består av plan- och uppsatsseminarier, utbildning i datorstödd informationssökning och övrig metodundervisning samt handledning. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Examinationen på delkurs 3 sker genom att studenterna redovisar en uppsats samt deltar i granskningen av övriga uppsatser i seminariegruppen.


5 Betyg

Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.

Betyget på hel kurs bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer.

Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.


6 Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar omfattande 1-30 högskolepoäng i statsvetenskap (STVA12 eller motsvarande).


7 Övriga anvisningar

Utbudet av alternativkurser och litteraturen för dessa fastställs av Stats¬vetenskapliga institutionens styrelse inför varje termin. Alternativkurser med otillräckligt antal sökande kan ställas in.

Uppsatsarbetet ska lämnas in i elektronisk form enligt institutionens anvisningar, för publicering i open access-databas på server tillhörande Lunds universitet. Dispens från publicering kan beviljas vid tungt vägande skäl.

Kursen ersätter STVA21, Statsvetenskap: fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.