lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Personlig hemsida

foto

Cecilia von Schéele

Doktorand | Politices magister

Rum: 359
Tel.: 046-2228938
cecilia.von_scheele@svet.lu.se


Introduktion

Bakgrund

Doktorand sedan 2011. Jag har en pol.mag.-examen i statsvetenskap och en kandidatexamen i litteraturvetenskap, båda från Lunds universitet. Min magisteruppsats handlade om hur offentliga rum kan förstås som en rumslig dimension av makt, med Pristina i Kosovo, som fallstudie. Efter examen 2008 jobbade jag med planering som praktiker: två år på Länsstyrelsen i Skåne, huvudsakligen med bostadsfrågor, och ett halvår på Region Skåne, med regional planering. Läs gärna om mitt avhandlingsprojekt under fliken "Forskning".

Background

I have been a PhD candidate since January 2011. I hold a Master’s degree in political science and a Bachelor’s degree in comparative literature, both from Lund University. My master thesis was a discussion on how urban public space can be understood as a spatial dimension of power, using Pristina, Kosovo, as a case study.  After graduating I worked with strategic planning as a practician: two years at the County Administrative Board of Skåne, mainly with housing issues, and half a year at Region Skåne, with regional planning. Please find information on my PhD project below the heading "Research".