lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Utbildning i statsvetenskap

Utbildningsprogram: Politices kandidatprogrammet

Introduktion

Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng, dvs. tre års studier. Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap och nationalekonomi, med valbara kurser inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Minst 90 högskolepoäng, inklusive kandidatuppsats, skall läsas i antingen nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi.

Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentlig och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmets inriktning. Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande.

Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå.